Dažnai užduodami klausimai

Ministerijų Plėtros programos rengiamos principu "iš viršaus į apačią" – atsakingos ministerijos formuoja uždavinius, atlieka problemų ir priežasčių analizę, formuoja intervencijos priemones, nustato atrankos kriterijus ir reikalavimus projektams. Regionų plėtros programoje intervencijos planuojamos dvejomis kryptimis - iš viršaus ir iš apačios.  "Iš viršaus" formuojami plėtros uždaviniai ir jų rodikliai, nustatomos bendrosios sąlygos. "Iš apačios" savivaldybių planuojamos ir Regionų plėtros taryboje suderinamos uždavinių įgyvendinimo priemonės, atrankos kriterijai projektams. Lėšos NPP 7 tikslo uždavinių įgyvendinimui numatomos VRM biudžeto asignavimuose, lėšos kitų tikslų uždaviniams, kuriuos siūloma įgyvendinti per Regionų plėtros programą, biudžeto asignavimai planuojami atitinkamų ministerijų biudžetuose. Atsakinga ministerija savo PP turi nurodyti koks uždavinys (arba jo dalis) bus įgyvendinama per RPP, ir nurodyti, kad bus formuojama regioninė priemonė. Taip pat, Strateginiame veiklos plane, pažangos lėšų dalyje, suplanuoti asignavimus tokios priemonės įgyvendinimui. Ministerijos neturi formuoti  regioninių priemonių įgyvendinimo būdų, už tai bus atsakingos Regionų plėtros tarybos.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Visų ES finansavimo šaltinių panaudojimo programų pagrindas yra nacionaliniai strateginiai dokumentai, todėl rekomenduojama visų pirmą rengti savo veiklos srities Plėtros programą, ir joje numatyti visus su NPP uždavinių įgyvendinimu susijusius pokyčius ir visus finansavimo šaltinius (priskirtą NPP finansinių projekcijų dalį). Pirmiausiai parengus nuoseklią valstybės veiklos srities plėtros programą, daug lengviau būtų šios programos daliai planuoti ir derinti  atskirų ES finansavimo šaltinių finansuotinas intervencijas, nes ES nuolat kelia klausimus dėl platesnio strateginio konteksto, sąsajų su kitų šaltinių finansuojamomis intervencijomis ir pan.  Dabartinėje situacijoje kai kurių ES finansavimo šaltinių planavimo terminai yra ankstesni negu PP ir pažangos priemonių rengimo terminai. Todėl problemų analizė ir veiksmų pagrindimas (įskaitant alternatyvų analizę) gali būti atliekami rengiant atskiro ES finansavimo šaltinio panaudojimo programas, o vėliau perkeliamos į Plėtros programų ir priemonių pagrindimą. Bet kokiu atveju, prieš išleidžiant Pažangos lėšas, bus prašoma įrodyti kad jos leidžiamos efektyviai ir tikslingai, ir jei nebus pateikta tokių įrodymų, gali būti peržiūrėtos ir atskiruose finansavimo šaltiniuose numatytos intervencijos.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Vienareikšmio atitikimo tarp PP elementų ir VPPĮP elementų nėra - jie gali sutapti priemonės lygiu, projektų grupės lygiu arba projekto lygiu. Reikia ieškoti sąsajos per sprendžiamą problemą ir siekiamą rezultatą, nes VPPĮP iniciatyvų ir darbų pavadinimai gali skirtis nuo PP naudojamos leksikos, bet įsigilinus galima suprasti, kad jie sprendžia tas pačias problemas, kaip ir PP. Tuomet reikia įvertinti VPPĮP elemento apimtį / aprėptį, ar ji plati ir atitinka Pažangos priemonės mastą (pvz., "vienodas startas visiems Lietuvos vaikams - Tūkstantmečio mokykla" iniciatyva VPPĮP sprendžia NPP ir Švietimo PP analizuojamą problemą "didelis mokinių pasiekimų skirtumai Lietuvos regionuose", todėl tikėtina tai bus PP pažangos priemonė.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Kol kas yra žinoma, kad Vyriausybė įsipareigojo peržiūrėti NPP iki 2021 liepos mėnesio dėl to, kad atsirado papildomi ilgalaikiai uždaviniai. Bendri nacionaliniai NPP tikslai tikėtina nesikeis. Ministerijoms šie uždaviniai žinomi, nes jie įvardinti Vyriausybės programoje ir jos įgyvendinimo priemonių plane.  Atliekant problemų ir priežasčių analizę, dauguma ministerijų jau suprato, kad dabartiniai NPP uždaviniai yra pernelyg smulkūs ir besidubliuojantys, ir turi būti peržiūrėti. Todėl siūlytume kartu su PP rengimo metu atliekama problemų ir priežasčių analizę, formuoti pasiūlymus dėl NPP tikslinimo.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Tokio formalaus reikalavimo nėra planuojama įtraukti į metodiką, tačiau manome, kad bet kokią tarpinstitucinę darbo grupę reikėtų įteisinti ministro įsakymu. 

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Parengti ir patvirtinti Plėtros programą ir  tas Pažangos priemones kurių veiksmai prasidės ir išlaidos bus patirtos.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Terminai jau praėję. Nuo PP parengimo ir patvirtinimo laikas priklauso nuo to, kaip greitai ministerija yra identifikavusi pažangos lėšų konkrečioms investicijoms poreikį. Investicijos negalės būti pradėtos nepatvirtinus PP ir pažangos priemonės.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 05 02