Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas

Informacija apie patvirtintus pertvarkų projektus

EFEKTYVESNIS STRATEGINIS PLANAVIMAS IR BIUDŽETO FORMAVIMAS – vienas iš XVII Vyriausybės prioritetų. Vyriausybės programos įgyvendinimo plane patvirtintas  darbas 3.1.5. „Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą“.

Įgyvendinant šį darbą, Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijoje buvo patvirtinti 2 projektai:

  • Projektas „Naujos strateginio planavimo sistemos, kuri apims strateginio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, sukūrimas ir įgyvendinimas”.
  • Projektas „Biudžeto išlaidų susiejimo su siekiamais rezultatais ir vidutinės trukmės planavimo stiprinimas” .

Už abiejų projektų įgyvendinimą atsakinga Finansų ministerija, kuri vadovauja projektų komandoms, sudarytoms iš Vyriausybės kanceliarijos, Finansų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros specialistų.

Dalis veiksmų, reikalingų įgyvendinti minėtus pokyčius, finansuojama iš projekto „Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas" lėšų (esinvesticijos.lt), kuris įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“. Projekto lėšomis finansuojamas išorės konsultacinių paslaugų, reikalingų pokyčiams pasiruošti, pirkimas, pokyčius planuojančių ir įgyvendinančių institucijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, institucijų, dalyvaujančių strateginio planavimo ir biudžeto formavimo procese, darbuotojų mokymai.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 06 14