Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas - Dažnai užduodami klausimai

Kai veiklas planuojama finansuoti iš konkretaus šaltinio, visų pirma įvertinama, ar konkretaus finansavimo šaltinio naudojimą apibrėžiančiame dokumente (pvz., 2021–2027 investicijų veiksmų programoje) pateiktas veiklos įgyvendinimo būdas, įskaitant visas jai nustatytas sąlygas (stebėsenos rodiklius, veiklos įgyvendinimo teritoriją, naudos gavėjus ir pan.) palieka erdvės alternatyvų nagrinėjimui.

Jei įvertinus visas programavimo dokumente (pvz., 2021–2027 investicijų veiksmų programoje) nurodytas sąlygas nustatoma, kad alternatyvos galimos – tuomet nagrinėjamos tik tos alternatyvos, kurios būtų įmanomos, atsižvelgiant į lėšų panaudojimui nustatytus apribojimus. 2021-2027 m. investicijoms tai būtų reglamentuose nustatytos konkretaus fondo finansavimo sritys bei netinkamos finansuoti sritys ir išlaidų rūšys, kurios perkeltos į projektų administravimo ir finansavimo taikyles. Taip pat alternatyvas riboti gali 2019 m. Tarybos ataskaitos Lietuvai D priedas, kuris nubrėžė pirminius siūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo.

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Veiklos alternatyvų galima nevertinti, kai tos pačios pažangos priemonės identiškoms veikloms iš kito finansavimo šaltinio alternatyvų galima nevertinti. Toks sprendimas turi būti suderintas su portfelio valdytoju.

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Alternatyvų analizė gali būti neatliekama, kai konkretų priemonės įgyvendinimo būdą nustato ES direktyvos, reglamentai,  tarptautiniai įsipareigojimai, įstatymai.  Daugiašaliai ir dvišaliai susitarimai patenka į šią nustatytą išimtį.

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Išimtis taikoma tik tuo atveju, jei tokioms veikloms įgyvendinti numatyta skirti finansavimą jau 2022 metais.

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Ekonominis naudos ir išlaidų santykis (ENIS) skaičiuojamas tam, kad būtų galima padidinti ekonominę naudą, atitinkamai detalizuojant projektų atrankos kriterijus, tęstinumo reikalavimus ir t.t. Paskaičiuoti ENIS rekomenduojama iki prioritetinės pažangos priemonės parengimo, vėliausiai – iki projektų kvietimų  paskelbimo arba kai projektų atranka nevykdoma – iki lėšų skyrimo priemonės veikloms įgyvendinti. Kuo anksčiau priemonės rengimo metu ENIS įvertinama, tuo didesnė galimybė ir tikimybė pasiekti didžiausios naudos, atitinkamai koreguojant veiklų įgyvendinimo prielaidas, pasirenkant tinkamus veiklos vykdytojus, tikslinant projektų atrankos kriterijus, reikalavimus projektų vykdymui ir tęstinumui.

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Pirmiausia turėtų būti įsivertinta, ar šiai veiklai/siekiui, kaip ji suformuluota LR Vyriausybės programoje, galioja išimtis dėl alternatyvų analizės pagal  SVM 81.2 punktą. Šis punktas sako, kad “<…> alternatyvos gali būti nevertinamos, kai konkretų priemonės įgyvendinimo būdą nustato ES direktyvos, reglamentai, Vyriausybės programa ir (arba) tarptautiniai šalies įsipareigojimai (pavyzdžiui, įsipareigojimai NATO), kurių nuostatos įgyvendinamos)“. Atkreiptinas dėmesys, kad alternatyvos gali būti nevertinamos, tik jei nustatytas „konkretus įgyvendinimo būdas“. Jeigu veiklos formuluotė palieka laisvę veiklą/siekį įgyvendinti skirtingais būdais, tuomet išimtis netaikoma.

Nuostata, kad alternatyvos nevertinamos praktikoje reiškia, kad nereikia formuluoti antros ir kitų alternatyvų, t.y. priemonės pagrindimo forma ir skaičiuoklė pildoma vienai alternatyvai.

Jeigu į priemonės apimtį patenka daugiau veiklų nei tik veikla/siekis, kuriai galioja SVM 81.2 punkto išimtis, tuomet ši išimtinė veikla pakartojama visose alternatyvose. Kitoms priemonės veikloms galioja bendrosios nuostatos dėl alternatyvų formavimo.

Atnaujinta 2022 01 06
Ar atsakymas Jums naudingas?

Remiantis Strateginio valdymo metodikos 81.2 punktu, “alternatyvos gali būti nevertinamos, kai konkretų priemonės įgyvendinimo būdą nustato ES direktyvos, reglamentai, Vyriausybės programa ir (arba) tarptautiniai šalies įsipareigojimai“. Praktikoje pastebime, kad Vyriausybės programa dažniau numato siekius, tačiau ne konkrečius įgyvendinimo būdus, todėl yra erdvės įgyvendinimo būdų alternatyvų analizei. 

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Siekiant korektiško alternatyvų palyginimo jų apimtys turi būti suderintos, t.y. :

  • visos alternatyvos turi siekti tos pačios rezultato rodiklio reikšmės (leistinas nuokrypis iki 1 proc.) arba
  • jei siekiama skirtingos rezultatų apimties, tuomet kiekvienos alternatyvos išlaidų suma turi būti vienoda (leistinas nuokrypis iki 1 proc.).

Klausime minimi pranešimai nurodo, kad ši sąlyga nėra išpildyta. Todėl derėtų atkreipti dėmesį į suformuotų alternatyvų apimtis (išlaidas ir/ar siekiamo rezultato reikšmes).

Praktikoje ne visada įmanoma suformuoti alternatyvas atitinkančias šią salygą, todėl analizė laikoma tinkama ir esant šiems pranešimams, jeigu suformuotų alternatyvų apimtys atrodo logiškos ir tarpusavyje palyginamos. 

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

SVA gali būti taikomas, kai tenkinami visi šie toliau pateikti bendrieji kriterijai:

a) Visomis alternatyvomis siekiama tų pačių homogeniškų rezultatų rodiklių. Tais atvejais, kai priemonėje ir alternatyvose taikomas tik vienas rezultato rodiklis, nors ir su skirtingomis siektinomis reikšmėmis, alternatyvų rezultatai yra homogeniški. Tais atvejais kai yra keli rodikliai, bet alternatyvose skiriasi tik vieno iš jų reikšmė, alternatyvų rezultatai taip pat laikytini homogeniškais. Šio principo esmė, kad reikia turėti vieną parametrą (rezultatą) pagal kurį lyginamos alternatyvos. Jei atsiranda keletas rodiklių su skirtingomis reikšmėmis, tuomet nėra aišku pagal kokį vieną parametrą galima korektiškai palyginti alternatyvas.

b) Siekiami rezultatai yra tiek svarbūs, kad nėra abejonių dėl jų naudos ir poreikio (būtinybės) pasiekti.

c) Priemonės esmė yra ne gerinti kokybę ir (ar) didinti veiklos apimtis, bet rasti efektyviausią problemos sprendimą, t. y. geriausią planuojamų patirti sąnaudų ir siekiamų rezultatų santykį. Kadangi taikant SVA nėra vertinama priemonės nauda, todėl šis metodas tinkamas tik toms alternatyvoms, tarp kurių pasirinkimo visuomenei ir tikslinei grupei nėra kokybinio skirtumo. Pavyzdžiui, SVA tiktų palyginti socialinio būsto vietų užtikrinimo alternatyvas, jei alternatyvose nuomotis būstą, jį pirkti ar statyti, yra užtikrinama iš esmės ta pati būsto kokybė. Tokiu atveju lyginant alternatyvas sprendžiama, kaip pasiekti geriausią patirtų sąnaudų (viso ciklo, įskaitant pastato priežiūrą) ir sukurtų vietų namų ūkiams santykį.

d) Priemonės alternatyvose nėra sąnaudų elementų, kurių nebūtų galima įvertinti, o paslėptos sąnaudos (jei tokios visgi galėtų pasireikšti) nedidelės ir nereikšmingos. Ne visas sąnaudas įmanoma įvertinti ir apskaičiuoti. Pavyzdžiui, projekto komanda, kuri administruos socialinio būsto statybos projektą, naudosis bendra projekto vykdytojo organizacijos infrastruktūra (koridoriais, posėdžių salėmis, automobilių stovėjimo aikštele ir pan.), tačiau tikėtina, kad tokios paslėptos (neįvertintos) sąnaudos nėra didelės ir neturi reikšmingos įtakos alternatyvų palyginimui.

e) Alternatyvos nepasižymi skirtingu išoriniu poveikiu arba skirtumai tarp jų nereikšmingi. Išorės poveikis (angl. externality) – tai bet kokia žala ar nauda, kuri viršija intervencijos apimamą sritį, t. y. išeina iš intervencijos naudos gavėjų ar paslaugų naudotojų santykių ribų, ir veikia kitas šalis be jokio piniginio kompensavimo. Toks išorės poveikis gali būti neigiamas (pavyzdžiui, naujo kelio sąlygotas taršos lygio padidėjimas) arba teigiamas (pavyzdžiui, įrengus dviračių takus pasireikš teigiamas poveikis naudotojų sveikatai).  Kadangi taikant SVA metodą, nėra matuojama priemonės nauda (ir išorinis poveikis), tai korektiška lyginti tik tokias alternatyvas, kur galima suvokti, kad alternatyvų išorinis poveikis vienodas arba skirtumai nereikšmingi.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Alternatyvų palyginimo metodo pasirinkimą sąlygoja priemonės pobūdis ir jos kuriamas poveikis. Alternatyvų palyginimas atliekamas taikant sąnaudų ir naudos analizę arba sąnaudų veiksmingumo analizę ar kitus su portfelio valdytoju (LR finansų ministerija)  suderintus metodus.

Sąnaudų - naudos analizė (SNA, angl. CBA, Cost-benefit analysis) – investicijų efektyvumo vertinimo metodas, kurio esmė – intervencijai įgyvendinti reikalingų sąnaudų palyginimas su investicijų sukuriama socialine-ekonomine nauda. Sąnaudų ir naudos analizės  metu šalia finansinės grąžos kartu vertinami svarbiausieji ekonominio ir socialinio (įskaitant aplinką) poveikio kiekybiniai ir kokybiniai aspektai, kuriems priskiriama piniginė reikšmė. SNA metodas taikomas atliekant sistemingą kiekybinį intervencijos įvertinimą, kuriuo siekiama nustatyti, ar ir kokią vertę turi intervencija iš visuomenės perspektyvos. Sąnaudų ir naudos analizė nuo paprasto finansinio vertinimo skiriasi tuo, kad joje atsižvelgiama į visas naudas ir žalas, kurias patirs visuomenė.   Sąnaudų ir naudos analizė yra pagrindinis alternatyvų vertinimo būdas, kai planuojamos naujos paslaugos,  infrastruktūros sukūrimo, esamos paslaugos, infrastruktūros prieinamumo padidinimo ir (ar) kokybės pagerinimo, įskaitant ir viešojo administravimo paslaugų, funkcijų pokyčio įgyvendinimo intervencijos ir intervencijų sukurtas rezultatas reikalaus ilgalaikio palaikymo ir finansinių išteklių ir būtinas tokio rezultato naudos visuomenei supratimas.

Sąnaudų veiksmingumo analizė (angl. CEA, Cost-effectiveness analysis) – investicijų efektyvumo vertinimo metodas, kurio esmė yra kiekvienos vertinamos intervencijos įgyvendinimo alternatyvos visų grynųjų išlaidų kartu su likutine verte ir siekiamo rezultato, įvertintų grynąja dabartine verte, palyginimas.

Priemonės rengėjas SNA gali pasirinkti visais atvejais, bet kai kuriais atvejais vietoje SNA gali būti praktiška taikyti paprastesnį metodą – SVA.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Nustatant strateginius uždavinius ir siekius (NPP arba LR Vyriausybės programoje), alternatyvų vertinimas nereikalingas.

Rengiant plėtros programas, alternatyvų vertinimas nereikalingas, nes šiame etape reikia tik įvardinti problemas ir identifikuoti jų priežastis bei pasakyti kokias problemas / priežastis bus siekiama mažinti / šalinti įgyvendinant Plėtros programas. Negali būti nurodomi konkretūs sprendimo būdai, tai Pažangos priemonių rengimo objektas.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Strateginio pokyčio esmė – pasiekti rezultatą, o ne įgyvendinti veiksmą, statiniai, teisės aktai, vadovėliai ar įranga nebūtinai garantuoja norimą rezultatą. Rezultato galima siekti įvairiais veiksmais, kiekvienas jų turės savo kaštus, naudą, žalą ir kaštų ir naudos santykį. Darant efektyvius sprendimus, galime užtikrinti rezultatą ir leisti sau didesnį pokyčių mąstą. 

Alternatyvų vertinimas reikalingas tam, kad būtų pasirinktas efektyviausias strateginio uždavinio įgyvendinimo būdas ir įvertinta, koks veiksmų rinkinys teikia didžiausią naudą už patiriamas sąnaudas, kaip to reikalauja tiek ES reglamentai, tiek LT įstatymai ir strateginiai dokumentai.

Strateginio valdymo sistemoje, alternatyvų vertinimas yra pagrindinis įrankis užtikrinti, kad su esamomis finansinėmis galimybėmis (NPP finansinės projekcijos) Lietuva galės įgyvendinti kuo daugiau strateginių pokyčių nesukuriant nepakeliamos naštos ateities biudžetui.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Tais atvejais, kai RRF plane numatytas veiksmas apima analitinę ir reguliacinę veiklą, o reguliacinės veiklos turinys gali būti žinomas tik atlikus analitinę, šios veiklos pažangos priemonėje turi būti atskirtos. Tokiu atveju turėtų būti tvirtinama pažangos priemonė, joje nurodant vieną analitinę veiklą, kuriai nebūtų atliekama alternatyvų analizė. Šiai veiklai formuojamas projektas, kurio rezultatas (rodiklis) turėtų būti – atlikta analizė, parengtos išvados ir (ar) siūlymai dėl reguliacinės veiklos turinio. Atlikus reguliacinę veiklą, pažangos priemonės aprašas turėtų būti papildomas nauja (reguliacine) veikla, kuriai pažangos lėšos nenumatomos ir projektas neformuojamas, taip pat nerengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Pažangos priemonės parengimas yra pagrindas tam tikroms veikloms finansuoti, ir be pagrindo leisti biudžeto lėšas yra rizikinga (yra rizika įvertinus pamatyti, kad veikla neatsiperkanti, kad reikia keisti finansavimo sąlygas ir pan.). Išimtiniais atvejais galima laikinai finansuoti veiklas iš tęstinės veiklos lėšų, riziką prisiimant pačiai ministerijai.

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Valstybės biudžeto lėšos į kitus metus neperkeliamos – dėl šių lėšų numatymo kitų metų biudžete reikia pateikti poreikį atitinkamų metų biudžeto deryboms.

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Jei tai prioritetinė priemonė, jai gali būti taikomos išimtys dėl alternatyvų analizės, galimas skaidymas, ekonominę naudą galima paskaičiuoti vėliau, o išskirtiniais suderintais atvejais ir išvis neskaičiuoti, kai socialinė ekonominė nauda neabejotina, bet sunkiai pamatuojama (pvz., saugumo, gynybos srityje). Visgi priemonės aprašą ir pagrindimo formą, kuri yra supaprastinta, bei kartu su aprašu rengiamą projektų finansavimo sąlygų aprašą reikia visais atvejais parengti.

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Priemonė gali būti rengiama tik daliai veiklų, tačiau visam veiklos įgyvendinimo laikotarpiui. Jeigu pažangos priemonėms yra nenumatyta lėšų Nacionalinio pažangos plano finansinėse projekcijose ir jos finansuojamos iš valstybės biudžeto (VB),  ministerijos rengia priemonės aprašo projektą ir pagrindimą, vertinant alternatyvas. laikotarpiui iki 2030 m. Parengus priemonę ir apskaičiavus didesnį VB lėšų poreikį nei yra skirta, poreikio patenkinimo galimybės būtų svarstomos biudžeto derybose, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, fiskalinės drausmės laikymąsi. Poreikio pagrindimas visai priemonės apimčiai ir visam priemonės laikotarpiui bus vienintelė medžiaga VB derybų metu, siekiant suprasti ministerijos matymą dėl intervencijų logikos, laukiamų naudų, be kurių nebus pagrindo kalbėti apie papildomų lėšų poreikį. Tik, siekiant išvengti papildomos administracinės naštos, tokių priemonių aprašų reikėtų netvirtinti, pakaktų iki biudžeto derybų parengti jų projektus.  Kai pažangos priemonei biudžeto derybose skiriamas  finansavimas, ministerija turi patvirtinti  pažangos priemonę iki biudžeto projekto pateikimo Vyriausybei.

Patvirtinus per biudžeto derybas finansavimą parengtoms pažangos priemonėms, jis kitais ar dar vėlesniais metais nebus peržiūrimas ir nebus deramasi iš naujo (jei neiškils objektyvių priežasčių). Ministerijos į strateginius veiklos planus  (SVP) turi perkelti pažangos priemonei numatytas lėšas ne tik ateinantiems biudžetiniams metams, bet visam SVP laikotarpiui (3 metams).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad parengus pažangos priemonę galima ieškoti ir kitų finansavimo šaltinių (net jei buvo tikimasi finansuoti iš VB).

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Plėtros programos pažangos priemonės aprašas neturi būti keičiamas, jei po derybų dėl biudžeto pasikeičia vienerių metų priemonės įgyvendinimui skiriamo finansavimo suma, tačiau, įvertinus visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį, pasikeitimas neturi įtakos:

-    bendrai priemonės įgyvendinimui numatomai sumai;

-     pradinei, tarpinei (2025 m.) ir galutinei (2030 m. arba priemonės įgyvendinimo pabaigos metai) siektinoms rodiklių reikšmėms;

-     geriausios alternatyvos pasirinkimui (jei per biudžeto derybas negautas planuotas finansavimas, tai skaičiuoklėje negautą sumą ir atitinkamą naudą reikia perkelti į kitus metus, ir matysis, ar geriausia alternatyva išlieka ta pati).

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Priemonė gali būti rengiama ir tvirtinama tik daliai veiklų, t.y. išskaidant visą priemonės apimtį etapais. Atliekant priemonės analizę vėlesniuose etapuose į analizę integruojama ankstesnių etapų informacija, t.y. priemonė rengiama kaupiamuoju principu.

Kai priemonė yra kompleksinė, į vieną etapą rekomenduojama įtraukti visas tarpusavyje susijusias veiklas, pavyzdžiui, visas veiklas, kurios skirtos tam tikrai tikslinei grupei ar visas veiklas, kurios susiję su konkrečios paslaugos teikimu. Pavyzdžiui, priemonėje numatyta sukurti dvi paslaugas (A ir B) ir planuojama finansuoti jų infrastruktūrą ir paslaugos teikimo žmogiškuosius išteklius. Jeigu ministerija nori priemonę rengti etapais ir pirmiausia pradėti nuo paslaugos A, tai į viena etapą rekomenduojama įtraukti visas su paslauga A susijusias veiklas (infrastruktūrą ir žmogiškuosius išteklius).

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Ministerijai biudžeto derybose užtenka to, kad turės pasirengusi pažangos priemonės aprašą (patvirtinta priemonė nebūtina).

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

1)        tarpinius žingsnius. Išskyrus tuos atvejus, kai RRF plano rodiklis sutampa su tarpiniu žingsniu, tik jo mažesnė skaitinė reikšmė (pvz RRF plano rodiklis "nutiesta 100 km. iki 2026 m.", o tarpinis žingsnis "nutiesta 50 km. iki 2023 m."). Šių tarpinių žingsnių skaitinę reikšmę reikia traukti į priemonės aprašo formą kaip rodiklio tarpinę reikšmę nurodant konkrečius pasiekimo metus;
2)    kadangi OA derinamas anglų kalba, ministerijoms reikia išsiversti tarpinius žingsnius į lietuvių kalbą traukiant juos į priemonės aprašą. EK centralizuotai atliks OA vertimą į lietuvių kalbą, vertimas bus derinamas su FM (atitinkamai ir su ministerijomis), tikėtina, kad jei bus vertimų skirtumo, ministerijos galės reaguoti (t.y. pakoreguoti pagal vertimą įtrauktą į priemonę). Jeigu vis tik atsitiks taip, kad tarp oficialaus dokumento ir pažangos priemonėse esančių rodiklių pavadinimų bus neatitikimų – pažangos priemonėse rodiklio pavadinimą reikės pakoreguoti pagal EK atliktą vertimą.
2)        pasirinktus bendruosius RRF rodiklius.  Kokie bendrieji rodikliai priskirti konkrečiam RRF plano rodikliui galima rasti Teams AC bei AD stulpeliuose.

Atnaujinta 2022 03 03
Ar atsakymas Jums naudingas?

Skaičiuoklė yra pažangos priemonės pagrindimo priedas ir ministro įsakymu nėra tvirtinama, tačiau privalomai turi būti skelbiama viešai - plėtros programos valdytojo tinklapyje, o taip pat teikiant ministro įsakymo projektą į TAIS, skaičiuoklė kartu su pagrindimu turėtų būti keliami, kaip lydimoji medžaiga.

Atnaujinta 2022 02 01
Ar atsakymas Jums naudingas?

1) Finansų ministro patvirtintoje Pažangos priemonės formoje yra numatyta, kad, pažangos priemonėse turi būti nurodyti rezultato ir produkto (jei taikoma) rodikliai. Rezultato rodikliai nurodomi tokie patys, kokie nurodyti Plėtros programoje. Produkto rodikliai – jei taikomi Pažangos priemonei (pvz. Valstybės biudžetas) ir privalomi – jei įgyvendinamos Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės programos (pvz. ES struktūriniai fondai, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė).
Į Pažangos priemonės aprašą turi būti įtraukti tie rodikliai, dėl kurių prisiimti įsipareigojimai pagal atitinkamą fondą ar programą reglamentuojančiame teisės akte.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės atveju, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės Naujos kartos Lietuva plano rodikliai (rezultato ar produkto), turi būti nurodyti Pažangos priemonėse, net ir tais atvejais, kai rodikliui pasiekti lėšų poreikis yra 0.

2) Tais atvejais, kai pažangos priemonė susideda iš 2 veiklų grupių (analitinės veiklos ir reguliacinių/investicinių/komunikacinių/mišrių veiklų, kurios paaiškėja tik po analitinės veiklos), o analitinė veikla nesiekia Plėtros programos pažangos priemonei nustatyto rezultato rodiklio, reikia analitinės veiklos stebėjimui papildomai nusimatyti produkto lygmens rodiklį.

Atnaujinta 2021 12 21
Ar atsakymas Jums naudingas?

Pažangos priemonė (toliau – priemonė) yra savarankiškas dokumentas, todėl spendžiant, kokios apimties informaciją reikėtų perkelti iš PP pagrindimo, reikia įvertinti, ar iš pateiktos informacijos kiekio aiškus priemonės pasirinkimo kontekstas, jos formavimo logika, kokios problemos ir jų prioritetinės priežastys bus šalinamos ir pan.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Ne, pažangos priemonės (toliau – priemonė) įgyvendinimo veiklų suvestinėje tik numatomos galimos veiklos (ir projektai – jei pasirenkamas valstybės planavimo būdas projektų atrankai) pagal pasirinktą alternatyvą. Konkrečios veiklos (ir projektai) pasirenkami pagal poveikio mastą problemos sprendimui, turimas finansines galimybes bei įgyvendinimo rizikas ir pan.

Sprendimą dėl konkrečios veiklos finansavimo priima nacionalinės PP valdytojas ar priemonės koordinatorius, jeigu koordinatorius yra paskirtas, vadovaudamasis projektų vertinimo ir atrankos rezultatais. Kai įgyvendinami RPPl projektai, sprendimą dėl projekto finansavimo, vadovaudamasi su PP ar RPP valdytoju sudaryta sutartimi dėl visuotinės dotacijos valdymo, priima RPPl administruojančioji institucija.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Planuojant pažangos priemonę (toliau – priemonė), kurioje tęsiamas ilgalaikis stambios infrastruktūros kūrimo projektas (pvz., Via Baltica, Rail Baltica ir pan.), su šiuo projektu susijusi priemonės veikla vertinama taikant sąnaudų – naudos analizę (toliau – SNA), kuriai duomenys, atsižvelgiant į planuojamos įgyvendinti dalies investicijų santykį su viso projekto investicijomis, proporcingai imami iš anksčiau atliktos viso projekto sąnaudų – naudos analizės rezultatų ir juos koreguojant atsižvelgiant į kainų lygį, numatomą priemonės įgyvendinimo pradžios metais.

Jei viso ilgalaikio stambios infrastruktūros projekto SNA nebuvo atlikta, veiklai, susijusiai su šio projekto dalies priemonėje įgyvendinimu, įvertinti, kaip išimtis, kadangi sprendimai dėl viso projekto įgyvendinimo priimti jau anksčiau, gali būti taikoma sąnaudų – veiksmingumo analizė (toliau – SVA). Tokiu atveju su šia veikla susijusios sąnaudos vertinamos priemonės skaičiuoklėje, pasirinkus SVA metodą. Tačiau išlieka būtinumas pateikti pagrindimą, kuris nekeltų abejonių dėl numatomos kurti infrastruktūros dalies poreikio, planuojamų pajėgumų ir naudos.

Jei be veiklų, numatytų stambios infrastruktūros projekte, kai buvo priimamas sprendimas dėl jo įgyvendinimo, priemonėje numatoma papildomų, anksčiau į projektą neįtrauktų veiklų pvz., šalia planuojamo tiesti kelio dalies svarstoma kurti papildomą viešąją infrastruktūrą verslui vystytis, tuomet šių papildomų veiklų atžvilgiu kyla ekonominės naudos klausimas. Todėl joms vertinti turi būti taikoma SNA.

Nėra būtina. Vertinama, kad sąnaudų / naudos analizė yra atlikta priimant sprendimą dėl visos apimties projekto įgyvendinimo ir naujame programavimo etape tik įgyvenimas vienas iš projekto etapų. Pažangos priemonės etape rekomenduojama nurodyti informaciją, kada toks vertinimas buvo atliktas, kaip jis buvo patvirtintas, suderintas ar pan.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Taip. Gali būti, kad viena priemone sprendžiamos kelių problemų priežastys.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Lėšas priemonės veikloms galima grįsti įprastais principais, kurie taikomi formuojant projektų biudžetus.

Pavyzdžiui, pagal tikslinių grupių apimtis, vidutines išlaidas vienam dalyviui, vidutines rinkos kainas, įvykdytas panašias sutartis, statybos darbų įkainius ir kt. Priemonės lygmenyje priimtinas didesnis neapibrėžtumo lygis nei projektuose, todėl pakankama remtis tipiniais, vidutiniais ir panašiais įkainiais, kurie supaprastina priemonės biudžeto apskaičiavimą.

Priemonės biudžetą grįsti komerciniais pasiūlymais nereikalaujama.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Planuota, kad rezervas bus tik pereinamajam laikotarpiui, t. y. 2022 metams. Siekiama, kad maksimalios sumos būtų paskirstytos iš karto asignavimų valdytojams, o ne liktų Finansų ministerijos  rezerve. Rezervas galėtų būti tik nenumatytiems atvejams ir nedidelė suma. Rezervo planavimas ir jo dydis priklausys nuo fiskalinių ribojimų.

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Ateinančių trejų metų finansinės projekcijos gali būti patikslinamos parengus Stabilumo programą (balandžio mėn. pab.), tad finansavimo suma iš valstybės biudžeto gali atitinkamai keistis, esant reikšmingiems ekonominės raidos scenarijaus pokyčiams. Finansų ministerija tokiu atveju įvertins pokyčius ir informuos ministerijas dėl patikslinimų.

Atnaujinta 2022 05 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Pažangos ir tęstinių lėšų atskyrimo kriterijai yra patvirtinti Strateginio valdymo metodikos 10 priede. Metodiką rasite:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5a6f68c4a8e511eb98ccba226c8a14d7?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ec7e06f0-8ee4-4478-a94c-1510659cba79                                     
Gairės taip pat galite rasti: https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/pazangos-ir-testines-veiklos-islaidu-atskyrimo-gaires

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

2021–2030 m. Nacionalinį pažangos planą su priedais galite rasti čia: https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
Nuorodoje taip pat rasite 2021–2030 m. Nacionalinio pažangos plano priedą nr. 1 „Strateginių tikslų, pažangos uždavinių ir poveikio rodiklių sąrašas“. Šio priedo 3 sulpelyje matysite nurodytą instituciją, atsakingą už kiekvieno uždavinio įgyvendinimą.
Jei norima dalyvauti plėtros programos priemonių rengimo darbo grupių veikloje, reikia kreiptis tiesiogiai į už PP rengimą atsakingą instituciją (tikslingiausia – į už strateginį planavimą atsakingą skyrių / padalinį) ir pasiteirauti, kokia yra situacija su Nacionalinių plėtros programų  ir pažangos priemonių rengimu bei kaip galėtumėte prisidėti rengiant planavimo dokumentus.
Jei norite dalyvauti priemonių įgyvendinime kaip projekto vykdytojas, reikia sulaukti kol bus parengtos pažangos priemonės, patvirtintos projektų atrankos sąlygos ir kriterijai, ir bus paskelbti kvietimai teikti projektus. Tiek pačių programų projektus, tiek joms rengti suformuotų darbo grupių sudėtį galite rasti šioje nuorodoje: https://www.smm.lt/web/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/Pprogramos20200519. Darbo grupių sudėtyje galima identifikuoti ir atsakingus asmenis, su kuriais būtų tikslingiausia kontaktuoti.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Strateginiai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio valdymo metodika ir atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planu (LRV 2021-03-21 nutarimo Nr. 170 "Dėl LR 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo", nuoroda paspaudus čia.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

NPP įgyvendinančias nacionalines plėtros programas rengia (PP) ministerijos ir Vyriausybės kanceliarija. Kitos įstaigos nacionalinėse plėtros programose gali dalyvauti kaip pažangos priemonės koordinatorės arba projektų vykdytojos.
Jeigu PP rengimo metu nustatomas poreikis tam tikros problemos sprendimą perduoti koordinuoti Vyriausybei neatskaitingam asignavimų valdytojui, atitinkamam ministrui sutarus su šiuo asignavimų valdytoju, jis PP nurodomas kaip pažangos priemonės koordinatorius. LRV tvirtinant ministerijos parengtą PP, patvirtinama Vyriausybei neatskaitingo asignavimų valdytojo finansinių projekcijų dalis. Vyriausybei neatskaitingas asignavimų valdytojas šią pažangos priemonę perkelia į savo SVP.
Kitos įstaigos, vykdančios projektus, įgyvendinančius PP priemones, lėšas šiems projektams įgyvendinti gaus iš PP rengiančios ministerijos arba Vyriausybės kanceliarijos. Tokie projektai SVP bus planuojami įstaigos tęstinės veiklos priemonėje ir detalizuojami SVP V skyriuje (kaip kito nacionalinės PP valdytojo finansuojami projektai).

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

2014-2020 ESI ir kitų donorų finansavimo šaltinių lėšos planuojamos kaip tęstines veiklos išlaidos (SVP tęstinės veiklos priemonės), kol bus užbaigtas 2014-2020 m. ES finansinės perspektyvos programų įgyvendinimas. Naujo 2021-2027 m. periodo lėšos planuojamos NPP įgyvendinančiose nacionalinių plėtros programų priemonėse, kaip pažangos išlaidos (SVP jos perkeliamos iš nacionalinių PP ir nurodomos kaip pažangos priemonės). Šis atskyrimas atliktas dėl to, kad nereikėtų iš naujo klasifikuoti jau pradėtas ir vykdomas priemones.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Nefinansinės priemonės gali būti teisėkūros priemonės (teisės aktų, nutarimų ir pan. rengimas, tobulinimas), pavyzdžiui:
- Teisės aktų, skirtų sudaryti teisines prielaidas neįgaliųjų ir jų šeimų situacijai gerėti, rengimas;
- Teisės aktų, skirtų sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams įsitraukti į bendruomenių veiklą, rengimas.     
Nepiniginės priemonės gali būti numatytos tiek funkcijų vykdymo, tiek valdymo programose.
Pažangos arba tęstinės veiklos priemonės, kurių įgyvendinimui reikalingos lėšos atskirai neišskiriamos, tačiau jų įtraukimas į SVP laikomas reikšmingu tam tikrų SVP uždavinių sėkmingam įgyvendinimui. Įgyvendinant šias priemones patiriamos tik darbo užmokesčio išlaidos, kurios gali būti numatytos valdymo programoje, kitoje tos pačios funkcijų vykdymo programos priemonėje arba kitoje funkcijų vykdymo programoje.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Taip. Įstaigoms, kurių vadovai yra AV, pavaldžių įstaigų veiklai užtikrinti skirtos išlaidos numatomos ne valdymo, o funkcijų vykdymo programose.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalimi, viena valstybės biudžeto asignavimų valdytojo programa gali įgyvendinti vieną nacionalinę plėtros programą ar jos dalį ir yra priskiriama vienai valstybės veiklos sričiai, t. y. vienos nacionalinės PP pažangos priemonės gali būti perkeliamos į vieną arba kelias skirtingas funkcijų vykdymo programas. Tačiau išlieka ribojimas, kad viena pažangos priemonė turėtų būti priskiriama tik vienai funkcijų vykdymo programai.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Taip, ministerijos gali pasirinkti rengti tiek funkcijų vykdymo programų, kiek joms atrodo reikalinga. Rekomenduojama rengti po atskirą funkcijų vykdymo programą vienai ministro  pavestai valdymo sričiai arba kelioms susijusioms ministro pavestoms valdymo sritims, taip pat – vienai nacionalinei plėtros programai (arba jos daliai) įgyvendinti, tačiau galimos ir kitokios  variacijos. Funkcijų vykdymo programose planuojamas intervencijas rekomenduojama apjungti  tematiškai – vienoje funkcijų vykdymo programoje gali būti planuojami tiek pažangos uždaviniai ir pažangos priemonės (perkeltos iš nacionalinės plėtros programos), tiek ministrui pavestos  valdymo srities tęstinės veiklos uždaviniai ir priemonės.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Funkcijų vykdymo programa apima pažangos ir (arba) tęstinę veiklą. Funkcijų vykdymo programoje nurodomi pažangos ir (arba) tęstinės veiklos uždaviniai, jų poveikio ir (arba) rezultato rodikliai, pažangos ir (arba) tęstinės veiklos priemonės, jų rezultato ir (arba) veiklos efektyvumo rodikliai, pervedimų priemonės, priemonėms įgyvendinti numatomos pažangos ir (arba) tęstinės veiklos lėšos (asignavimai ir (arba) kitos lėšos).

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Visi šaltinių kodai yra nurodyti  FM įsakyme Dėl finansavimo šaltinių klasifikacijos, kuriame yra išvardinti visi finansavimo šaltiniai su jiems priskirtais kodais. Todėl reikėtų referuoti į šį įsakymą ir ten pasitikslinti priemonių kodus.
Įsakyma galite rasti: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404702/asr

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Pažangos priemonės atveju, pavyzdžiui, jeigu į SVP perkeliama NPP 4 strateginio tikslo 1 pažangos uždavinį įgyvendinanti pažangos priemonė (PP jai suteiktas 1 nr.), sukoduojama galėtų būti taip: 08-001-04-01-01, o detaliau:
08 - valstybės veiklos sritis;
001 - SVP planuojamos programos numeris;
04 - NPP strateginis tikslas;
01 - pažangos uždavinio kodas;
01 - pažangos priemonės kodas.

Tęstinės veiklos atveju, priemonės galėtų būti koduojamos, pavyzdžiui taip: 08-001-11-01-01, o detaliau:
08 - valstybės veiklos sritis
001 - programos numeris
11 - veiklos tikslas
01 - tęstinės veiklos uždavinio kodas
01 - tęstinės veiklos priemonės kodas

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Taip, priemonių tipus atspindinčius požymius reikės pasirinkti atitinkamose informacinėse
sistemose (SIS ir / ar VBAMS), o pačių priemonių kodavime jų tipai neatsispindės. Viena priemonė
turėtų įgyti tik vieną požymį. Galimi požymiai:
PP - Piniginė pažangos priemonė
PD - Dotacijų savivaldybėms pažangos priemonė
PN - Nefinansinė pažangos priemonė
TP - Piniginė tęstinės veiklos priemonė
TD - Dotacijų savivaldybėms tęstinės veiklos priemonė
TN - Nefinansinė tęstinės veiklos priemonė
TI - Tęstinės veiklos pereinamojo laikotarpio priemonė, kurioje planuojami tęstiniai
investicijų projektai
TE - Tęstinės veiklos pereinamojo laikotarpio priemonė, skirta 2014–2020 m. NPP ir
(arba) 2014–2020 m. ESIVP įgyvendinti
PR - Pervedimų priemonė

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Priskiriama tęstinės veiklos išlaidoms (išmokų didinimas teisės aktuose numatytu indeksavimo dydžiu dėl infliacijos ar kitų makroekonominių, socialinių rodiklių arba demografinių pokyčių (pvz., papildomos išlaidos teisės aktuose numatytu dydžiu indeksavus senatvės pensijas ir kt.))

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Reikėtų vertinti ne tik priemonės pavadinimą, bet ko siekiama įgyvendinant šią priemonę. Jei pagal išlaidų pobūdį lėšas galima priskirti tiek prie pažangos, tiek prie tęstinių išlaidų, tokiu atveju rekomenduojama giliau analizuoti priemonės turinį.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Tarptautinė plėtros asociacijai pirmą kartą mokamos įmokos (narystės mokestis) bus pažangos lėšos, o jau kitais ir visais sekančiais metais bus tęstinės lėšos.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Tęstinių ir pažangos lėšų atskyrimo tikslas - nustatyti, kiek lėšų reikia tęstinių veiklų finansavimo užtikrinimui ir kiek galima investuoti į valstybės pažangą, kuri vėliau sukurs papildomą tęstinių išlaidų poreikį. Daugiau informacijos apie Strateginio valdymo pertvarką rasite čia: https://ppplietuva.lt/lt/valstybes-strateginiu-tikslu-ir-finansu-valdymo-tobulinimas/strateginis-planavimas-ir-stebesena/strateginio-valdymo-pertvarka

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Išlaidos, skirtos sisteminiams naujų darbuotojų, kurie priimti siekiant užtikrinti naujai sukurtos paslaugos, ar išplėsto masto paslaugos teikimą, mokymams (pvz., reformos metu išplėtus teikiamos paslaugos apimtį, jai teikti priimtų darbuotojų mokymai ir kt.)

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Taip, kai įgyvendinama pažanga, priemonės ir jų lėšos turi būti planuojamos kaip tęstinės veiklos priemonės.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Lėšos tęstiniams investicijų projektams gali būti planuojamos tiek atskirose priemonėse, tiek planuojamos kartu su kitomis tęstinėmis išlaidomis (pagal pobūdį). Strateginio valdymo metodikos 8 priedo 5 ir 6 lentelėje pateikiama šiuos projektus detalizuojanti informacija.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

 Pažangos lėšos planuojamos pažangos priemonėms ir (arba) projektams, kurie planuojami nacionalinėse plėtros programose arba regionų plėtros planuose, vadovaujantis LR strateginio valdymo įstatymu ir LRV patvirtinta Strateginio valdymo metodika. Pažangos ir tęstinės veiklos atskyrimo gaires galite rasti čia: https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/pazangos-ir-testines-veiklos-islaidu-atskyrimo-gaires

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Jei ministerija prisideda prie NPP strateginių tikslų įgyvendinimo, ji SVP nurodo NPP strateginius tikslus ir išsikelia veiklos tikslą(-us). Jei neprisidedama prie NPP strateginių tikslų įgyvendinimo, formuojami tik veiklos tikslai.

Atnaujinta 2021 05 10
Ar atsakymas Jums naudingas?

Remiantis naująja Strateginio valdymo metodika, pažangos uždaviniams pirmiausiai priskiriamos nacionalinėse PP planuojamos pažangos priemonės, tačiau kai kuriais atvejais atitinkamam pažangos uždaviniui gali būti priskirtos ir tęstinės  veiklos priemonės, susijusios su šio pažangos uždavinio įgyvendinimu. Tai yra tokios  priemonės, kurios tematiškai prisideda prie NPP pažangos uždavinio įgyvendinimo, tačiau  yra pradėtos įgyvedninant 2014-2020 m. ES finansinės perspektyvos programas (ir įgyvendina 2014-2020 m. NPP), turi būti nurodomos kaip tęstinės, bet gali prisidėti prie NPP pažangos uždavinių įgyvendinimo.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

Nurodytos veiklos yra visiškai tęstinio, nuolatinio pobūdžio, jomis nesiekiama esminių pertvarkų, tiesiog siekiama užtikrinti nuolatinį tam tikrose studijų programose studijuojančių studentų skaičių. Jei  Priemonė nėra nauja ir ji  nėra tiesiogiai susijusi su NPP strateginių tikslų ir pažangos uždavinių įgyvendinimu, ši priemonė turėtų būti priskiriama tęstinės veiklos priemonėms.                                                                                                                                       
Tačiau jei norima didinti asmenų, gaunančių paramą, skaičių, arba paramos apimtis, arba didinti paramą studijuojantiems specifinėse studijų srityse, siekiant konkretaus pokyčio (didinti studijų patrauklumą, aprūpinti ekonomiką spesialistais, kurių trūkumas jaučiamas darbo rinkoje, ir pan.) - nacionalinėje PP turėtų būti formuojama pažangos priemonė su konkrečiais siekiamas rezultatais ir jų rodikliais, kurie turi būti stebimi.

Atnaujinta 2021 05 10
Ar atsakymas Jums naudingas?

Kai priemonė finansuojama iš Valstybės biudžeto lėšų, tai galėtų būti tiek pažangos, tiek tęstinės veiklos priemonė. Siekiant išsiaiškinti, ar tai pažangos priemonė, pirmiausia reikia įvertinti, ar ji prisideda prie NPP strateginių tikslų ir pažangos uždavinių įgyvendinimo, tuomet reikėtų įvertinti, koks yra šio prisidėjimo pobūdis - ar priemonė padeda palaikyti esamą situaciją (tęstinės veiklos priemonė), ar tai nauja priemonė, kurią įgyvendinus tikimasi pasiekti reikšmingą proveržį (pažangos priemonė). Jei priemonė nėra nauja, ji įgyvendinama jau ilgą laikotarpį, šiuo atveju pagal savo veiklų pobūdį tai taip pat būtų tęstinės veiklos priemonė. Nebent būtų numatoma reikšmingai didinti šiai priemonei tenkantį finansavimą ir reikšmingai plėsti šios priemonės gavėjų ratą.  Tokiu atveju priemonę būtų galima laikyti pažangos priemone.

Atnaujinta 2021 05 10
Ar atsakymas Jums naudingas?

Tęstinės veiklos lėšos – finansiniai ištekliai, skirti strateginio valdymo sistemos dalyvio tęstinei veiklai finansuoti, o pažangos lėšos – finansiniai ištekliai, skirti Nacionaliniame pažangos plane nustatytų strateginių tikslų ir pažangos uždavinių įgyvendinimui finansuoti planavimo dokumentuose nustatytu laikotarpiu. 

Atnaujinta 2021 05 10
Ar atsakymas Jums naudingas?

Valdymo programai tinkamos priemonės:
Sudaryti sąlygas ministerijos veiklai;
Prižiūrėti bei atnaujinti kompiuterius darbo vietose, informacinės sistemos posistemes, organizuoti darbuotojams mokymus*;
Vykdyti strateginės partnerystės su savivaldybėmis informacinės sistemos priežiūrą;
Rengti seminarus, konferencijas**, vykdyti kitą veiklą.
* Tik periodiniams esamų  darbuotojų mokymams ar pavienių naujų darbuotojų mokymams
** Tik susijusiems su įstaigos veiklos užtikrinimu seminarams ar konferencijoms

Atnaujinta 2021 05 12
Ar atsakymas Jums naudingas?

Planuojant išlaidas rekomenduojame žiūrėti į išlaidų prasmę. Jei išlaidos skirtos veiklai užtikrinti, tuomet taip, galite planuoti prie valdymo lėšų.

Atnaujinta 2021 05 12
Ar atsakymas Jums naudingas?

Skirstant išlaidas rekomenduoja žiūrėti į išlaidų prasmę.  Galima išlaidas priskirti tai išlaidų kategorijai, kuriai jos buvo priskiriamos iki šiol t. y. valdymo išlaidoms.

Atnaujinta 2021 05 12
Ar atsakymas Jums naudingas?

Įstaiga, kurios vadovas yra AV, rengia vieną valdymo programą.

Atnaujinta 2021 05 12
Ar atsakymas Jums naudingas?

Valdymo programą rengia įstaigos, kurios formuoja arba dalyvauja formuojant politiką atitinkamoje srityje ir yra nurodytos Strateginio valdymo metodikos 11 priede.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

Valdymo programą sudaro tęstinės veiklos uždaviniai, tęstinės veiklos priemonės (finansinės ir nefinansinės), šių uždavinių ir priemonių rezultato ir (arba) veiklos efektyvumo rodikliai ir priemonėms įgyvendinti numatomos tęstinės veiklos lėšos (asignavimai ir (arba) kitos lėšos). Valdymo programoje negali būti planuojamos pažangos priemonės.
Valdymo programai priskiriamos institucijos išlaikymo išlaidos.

Atnaujinta 2021 05 12
Ar atsakymas Jums naudingas?

Valdymo programai tinkamos priemonės:
Sudaryti sąlygas ministerijos veiklai;
Prižiūrėti bei atnaujinti kompiuterius darbo vietose, informacinės sistemos posistemes, organizuoti darbuotojams mokymus*;
Vykdyti strateginės partnerystės su savivaldybėmis informacinės sistemos priežiūrą;
Rengti seminarus, konferencijas**, vykdyti kitą veiklą.
* Tik periodiniams esamų  darbuotojų mokymams ar pavienių naujų darbuotojų mokymams
** Tik susijusiems su įstaigos veiklos užtikrinimu seminarams ar konferencijoms

Atnaujinta 2021 05 12
Ar atsakymas Jums naudingas?

Planuojant išlaidas rekomenduojame žiūrėti į išlaidų prasmę. Jei išlaidos skirtos veiklai užtikrinti, tuomet taip, galite planuoti prie valdymo lėšų.

Atnaujinta 2021 05 12
Ar atsakymas Jums naudingas?

Skirstant išlaidas rekomenduoja žiūrėti į išlaidų prasmę. Galima išlaidas priskirti tai išlaidų kategorijai, kuriai jos buvo priskiriamos iki šiol t.y. valdymo išlaidoms.

Atnaujinta 2021 05 12
Ar atsakymas Jums naudingas?

Įstaiga, kurios vadovas yra AV, rengia vieną valdymo programą.

Atnaujinta 2021 05 12
Ar atsakymas Jums naudingas?

Valdymo programą rengia įstaigos, kurios formuoja arba dalyvauja formuojant politiką atitinkamoje srityje ir yra nurodytos Strateginio valdymo metodikos 11 priede.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

Valdymo programą sudaro tęstinės veiklos uždaviniai, tęstinės veiklos priemonės (finansinės ir nefinansinės), šių uždavinių ir priemonių rezultato ir (arba) veiklos efektyvumo rodikliai ir priemonėms įgyvendinti numatomos tęstinės veiklos lėšos (asignavimai ir (arba) kitos lėšos). Valdymo programoje negali būti planuojamos pažangos priemonės.
Valdymo programai priskiriamos institucijos išlaikymo išlaidos.

Atnaujinta 2021 05 12
Ar atsakymas Jums naudingas?

Plėtros programoje kaip vieną iš pažangos priemonių rinkinio finansavimo šaltinių tikslinga numatyti ir privačias lėšas, jų netraukiant į finansinės projekcijos sumą. Rengiant pažangos priemonę (toliau – priemonė) ir identifikavus, kad būtent šis finansavimo šaltinis yra geriausias problemos sprendimui, siūloma taip pat įvertinti, ar jo panaudojimui nėra reikalingi papildomi reguliaciniai veiksmai palankios teisinės aplinkos sukūrimui bei komunikaciniai veiksmai palankių visos visuomenės ar atitinkamų tikslinių grupių nuostatoms formuoti.

Aprašant pažangos priemonės finansavimo šaltinius, jei lėšų suma nėra tiksliai žinoma, ar gali kisti dėl objektyvių priežasčių (pvz.: nepakankamas privačių investuotojų susidomėjimas ir pan.) – nurodoma „Nežinoma“.

Strateginio valdymo metodikoje  (toliau – SVM) nustatyta, kad privačiomis lėšomis finansuojamiems projektams netaikomas reikalavimas (SVM 117 p.) atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus ir prioritetinius bei specialiuosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus konkrečiai pažangos priemonei.

Atnaujinta 2021 08 27
Ar atsakymas Jums naudingas?

PP turi būti įvertinta, ar PP suformuotos pažangos priemonės (toliau – priemonė) nesukuria esminių prieštaravimų bendrojo plano sprendiniams ir horizontaliųjų principų įgyvendinimui, taip pat vertinama, PP pagrindime atsispindi svarbūs aspektai, susiję su bendrojo plano sprendiniais ar horizontaliųjų principų įgyvendinimu. Detali informacija, kaip konkrečios priemonės prisidės prie horizontaliųjų prioritetų bei atitiks bendrojo plano sprendinius turėtų būti pateikiama priemonės lygmenyje pasirenkant alternatyvas ir planuojant veiklas ir nustatant rodiklius ir reikalavimus projektams.

Atnaujinta 2021 06 02
Ar atsakymas Jums naudingas?

Kadangi PP priemones reikės perkelti į rengiamus SVP projektus, tai PP priemonės turi būti formuluojamos veiksmažodžio bendratimi, pavyzdžiui, "Skatinti tautinių mažumų įsitraukimą ir įtrauktį į visuomeninį gyvenimą ir mažinti informacinę atskirtį.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Taisyklės dėl priemonių skaičiaus nėra. Bendra nuostata, kad priemonės turėtų būti kompleksinės, jog galėtų spręsti nustatytą problemą iš esmės. Taip pat formuojamos priemonės apimtis turėtų būti tokia, kad joje būtų galima suformuoti alternatyvas (vėlesniame etape rengiant priemonių pagrindimą).

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Pagal šiuo metu su ministerijomis suderintą ir PP rengimo gairių projektą (LRV protokolinio sprendimo projekto priedas) išimtys PP rengimui nėra taikomos. Iki šiol išimtys dėl PP rengimo yra numatytos tik dviejose srityse (KAM ir VRM ilgalaikės strategijos, kurias tvirtina Seimas).

Išimtys priemonių rengimui taip pat nenumatytos, tačiau tais atvejais, kai priemonė rengiama direktyvų nuostatoms perkelti jai gali būti netaikomas reikalavimas atlikti priemonės įgyvendinimo alternatyvų, siekiant norimo poveikio, analizę, jei tam neprieštarauja Finansų ministerija.

Pagal LRV protokolinio sprendimo projektą Finansų ministerijai bus suteikti įgaliojimai vertinti PP projektus ir teikti dėl jų išvadas.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Ne. Alternatyvų analizė turės būti atlikta formuojant priemones, o priemonių pagrindimai rengiami vėlesniame etape nei PP.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Taip, jei taikoma, būtinai. Svarbu įvertinti ne tik konkrečias ministerijai priskirtas sąlygas, bet būtina peržiūrėti ir kitų, susijusių ministerijų būtinąsias sąlygas. (Pvz.: lyčių lygybė (SADM) ir ikimokyklinių įstaigų paslaugų poreikis (ŠMM).

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Šiame kontekste „reikiamos sąlygos“ yra taikomos tik toms PP ar priemonėms, kurioms įgyvendinti bus naudojamas ESI ateinančio periodo finansavimas. "Reikiamų sąlygų" įgyvendinimas sudaro prielaidas tolimesniems intervencijų planavimo veiksmams bei ESI fondų naudojimui. Atkreipiame dėmesį, kad "reikiamų sąlygų" nereiktų maišyti su "būtinosiomis sąlygomis" (PP III skyriaus lentelėje nurodomos). Tai efektyviam priemonės įgyvendinimui būtinos sąlygos, kurios identifikuojamos priežasčių analizės metu, yra susijusios su prioritetinių veiklos srities nuostatomis ar kitais reikalavimais.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Rengiant Strateginius veiklos planus į juos bus perkeliami NPP nustatyti strateginiai tikslai ir pažangos uždaviniai, prie kurių įgyvendinimo asignavimų valdytojas prisideda, įgyvendindamas atitinkamas nacionalines plėtros programas ir jų priemones. Nacionalinėse plėtros programose planuojamos pažangos priemonės, jų įgyvendinimui numatomos lėšos ir vertinimo rodikliai į Funkcijų vykdymo programas (biudžeto programas) perkeliami tiesiogiai iš atitinkamų plėtros programų, išlaikant pažangos priemonės pavadinimą ir kodą.

Į SVP planuojamą funkcijų vykdymo programą (biudžeto programą) perkeliami visi pažangos elementai: pažangos uždaviniai ir juos įgyvendinančios PP priemonės. Jeigu institucijos vykdoma tęstinė veikla (tęstinės veiklos priemonės) yra tiesiogiai susijusios su pažangos priemonėmis ir prisideda prie NPP nustatytų uždavinių pasiekimo, šios tęstinės veiklos priemonės funkcijų vykdymo programose priskiriamos atitinkamiems pažangos uždaviniams, t. y. programoje po vienu pažangos uždaviniu planuojamos atitinkamos pažangos priemonės ir su jomis tiesiogiai susijusios tęstinės veiklos priemonės (šioms tęstinės veiklos priemonėms atskirai uždavinys neformuojamas).

Atsiskaitymui rengiama viena veiklos ataskaita, kurioje atsiskaitoma už pasiektus rezultatus vykdant veiklą.

Atnaujinta 2021 08 27
Ar atsakymas Jums naudingas?

Naujo laikotarpio (2022-2024 m.) SVP bus rengiami pagal atnaujintą Strateginio valdymo metodiką.

Svarbu pažymėti, kad į strateginių veiklos planų projektus perkeliamos tik atrinktos bei ateinančiais metais planuojamos vykdyti PP priemonės.

Kadangi biudžeto derybų metu turėtų būti sutariama dėl ateinančiais metais planuojamų vykdyti PP priemonių,  iki biudžeto derybų turėtų būti parengtos (patvirtintos arba parengtas priemonės projektas) ir į strateginių veiklos planų projektus perkeltos ateinančiais metais planuojamos vykdyti PP priemonės. Jeigu ateinančiais metais (pvz. 2022 metais) nėra numatoma vykdyti PP priemonių ir/arba PP priemonės dar nėra parengtos ir patvirtintos, į strateginių veiklos planų projektus jos nėra perkeliamos ir institucija ateinantiems metams (pvz. 2022 metais) strateginiuose veiklos planuose planuoja tik tęstinės veiklos priemones.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Esami TVP įgyvendina ankstesniojo laikotarpio NPP ir neturėtų būti planuojamos naujame laikotarpyje.

Atnaujinta 2021 08 27
Ar atsakymas Jums naudingas?

Pagal naują strateginio planavimo sistemą, nuo 2021 m. TVP nebegalios. Kaip bus užtikrintas kitų institucijų veiklos tęstinumas 2021 m. (pvz.: URM turi šiuo metu du TVP – Globalios Lietuvos ir Vystomojo bendradarbiavimo)?

TVP veiklų, kurios yra pokyčio, tęstinumas galės būti užtikrintas atsižvelgiant į NPP tikslus ir uždavinius bei PP identifikuojant sprendžiamą problemą bei jos priežastis, pateikiant įrodymus, jas prioretizuojant ir suplanuojant atitinkamas intervencines kryptis. TVP veiklos taip pat gali būti planuojamos kitų ministerijų PP. Visais atvejais svarbu užtikrinti susijusių ministerijų dalyvavimą.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

Atsakingoji ministerija, identifikavusi horizontaliajam principui (HP) aktualią sritį, turi įtraukti atitinkamo HP kuratoriaus atstovus į PP rengimą. Atsakingoji ministerija identifikavusi kuriai veiklos sričiai ir kuriuos NPP uždavinius įgyvendinti bus rengiama PP, apie rengimo pradžią, PP rengimo koordinatorių bei pirmąjį rengėjų susitikimą informuoja LRVK ir visas NPP nurodytas dalyvaujančias institucijas, prisidedančias prie uždavinių įgyvendinimo, bei HP ir Lietuvos teritorijos bendrojo plano koordinatorius. Susitikimo metu turėtų būti aptariamas PP rengimo  procesas.  Šis pirmas susitikimas turėtų būti užprotokoluotas. Protokolas suderintas su visais dalyviais. Dėl paties rengimo proceso – kaip buvo rekomenduota įvadiniuose susitikimuose, turėtų būti kuriama viena ar kelios nedidelės (iki 10 asmenų) darbo grupės PP ar jos fragmentams rengti; būtent dalyvaudami šių darbo grupių darbe HP koordinatoriai ir turi realizuoti savo funkcijas.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

Finansinės projekcijos sudaromos į visas Lietuvos biudžeto pajamas ir išlaidas. Planuojant Pažangos lėšų finansines projekcijas, visų pirmą atimamos lėšos, skirtos tęstinei veiklai, t. y. įprastų funkcijų vykdymui ir paslaugų teikimui. Jei lieka galimybė, skirtumą tarp visų biudžeto pajamų ir išlaidų tęstinei veiklai galima investuoti į strateginius pokyčius. Šis skirtumas itin jautrus jei  valstybės veiklos srities pažangos lėšų šaltinis yra tik nacionalinis biudžetas, nėra kitų ES finansavimo šaltinių. Tai reiškia, kad tokios pažangos priemonės bus labiausiai įtakojamos  biudžeto pajamų situacijos.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

PP rengiamos naujo laikotarpio NPP įgyvendinti ir pažangos priemonėms koordinuoti. Tęstinė veikla PP neturėtų būti planuojama. Pradėti iki 2021 Valstybės investicijų programos projektai, 2014-2020 ES finansinės perspektyvos lėšomis finansuojamų programų veiksmai, nors pagal savo esmę yra Pažangos veiksmai, strateginiuose veiklos planuose turi būti planuojami kaip tęstinės priemonės ir tęstinės lėšos. Taip daroma išimtinai dėl patogumo, kad nereikėtų performatuoti vykstančių priemonių ir išlaidų.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

Priemonės, kurios buvo pradėtos iki PP patvirtinimo, į šią PP nėra traukiamos. Kriterijai, pagal kuriuos veiklos galėtų būti priskiriamos tęstinėms veikloms ar pažangos veikloms, pateikiamos atskirame lape.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

Atsižvelgiant į tai, kad pažangos veiklos ir jų įgyvendinimui reikalingos lėšos yra planuojamos plėtros programose ir jų priemonėse, iki ateinančių metų biudžeto derybų turi būti parengtos atitinkamos plėtros programos ir jų priemonės (arba bent jų projektai) ir perkeltos į Strateginių veiklos planų projektus.

Tęstinės veiklos ir jų įgyvendinimui numatomos lėšos, kaip įprastai planuojamos Strateginiuose veiklos planuose. Siūlomas pažangos ir tęstinės veiklos išlaidų atskyrimo kriterijų sąrašas pateikiamas atskirame lape. Siūlomas atskyrimas yra indikatyvus - t. y. bendros gairės.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

Taip, jei tai nėra didinimas teisės aktuose numatytu indeksavimo dydžiu (pavyzdžiui, dėl infliacijos ar kitų makroekonominių ar socialinių rodiklių pokyčių). Jei didinimas daromas su siekiu pakeisti situaciją, pavyzdžiui, didinamas mažose miestelių mokyklose dirbančių mokytojų DU, siekiant pritraukti į šias mokyklas talentingus mokytojus, toks pakėlimas būtų pažangos lėšos visu laikotarpiu, kuriuo bus stebima, ar pakėlimas davė norimą rezultatą. Jei atliekamas vienkartinis tam tikrų darbuotojų DU pakėlimas, pvz., sveikatos, švietimo sistemų darbuotojų bendras DU lygio kėlimas, toks pakėlimas būtų laikomas pažangos lėšomis tik tai metais, kai įvyksta pokytis, o vėliau tai būtų tęstinių lėšų padidėjimas.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

Aplinkos ministerijos prašymu, jai turėtų būti pateikti rengiamų PP projektai, kad ji turėtų galimybę pateikti pastabas. Tolimesni procesai organizuojami analogiškai kaip HP koordinatorių įtraukimas rengiant PP.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Kurdama atitinkamą darbo grupę į Jus privalės kreiptis atsakinga ministerija, ir Jūsų atstovas dalyvaus šios darbo grupės veikloje rengiant šią PP.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Taip, bus viešai paskelbtas tiek PP sąrašas, tiek ir tai, kokios institucijos kurios PP rengime dalyvauja. Nėra numatytas bendras procesas proaktyvaus prisijungimo prie kitos institucijos PP rengimo, tačiau galite imtis tokios iniciatyvos darbine tvarka.  Jei ministerijos veiklos atsispindi kitų institucijų tiksluose/uždaviniuose, tai jose ir bus dislokuoti asignavimai. Ministerija galės įsitraukti tik kaip dalyvaujančioji (oficialiai ar neoficialiai) ministerija.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Vienas vykdomos strateginio planavimo ir valdymo sistemos pertvarkos tikslų – didinti socialinių ir ekonominių partnerių įtraukimą į valstybės investicijų planavimą. Kokybiško socialinių ekonominių partnerių įtraukimo į investicijų planavimo procesus būtinybė pabrėžiama ir ES reglamentuose. Pažymėtina, kad viešųjų aptarimų metu priešingai, nei teisės akto formalaus derinimo procese, socialiniams ekonominiams partneriams atsiranda daugiau galimybių ne tik pateikti siūlymus bet ir gauti atsakymus į su parengtu dokumentu, pasirinktais sprendimais ar pan. susijusius klausimus. Tokiuose viešuose aptarimuose vykstančių diskusijų metu gali būti atrastos (išgrynintos) PP rengimo metu nepaliestos problemos ar jų priežastys.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Šiame etape griežtai reglamentuoti viešųjų aptarimų proceso neplanuojame. Teisės aktuose planuojama nustatyti tik tai kad tokie aptarimai turi vykti ir kokiu tikslu.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Ministerijų Plėtros programos rengiamos principu "iš viršaus į apačią" – atsakingos ministerijos formuoja uždavinius, atlieka problemų ir priežasčių analizę, formuoja intervencijos priemones, nustato atrankos kriterijus ir reikalavimus projektams. Regionų plėtros programoje intervencijos planuojamos dvejomis kryptimis - iš viršaus ir iš apačios.  "Iš viršaus" formuojami plėtros uždaviniai ir jų rodikliai, nustatomos bendrosios sąlygos. "Iš apačios" savivaldybių planuojamos ir Regionų plėtros taryboje suderinamos uždavinių įgyvendinimo priemonės, atrankos kriterijai projektams. Lėšos NPP 7 tikslo uždavinių įgyvendinimui numatomos VRM biudžeto asignavimuose, lėšos kitų tikslų uždaviniams, kuriuos siūloma įgyvendinti per Regionų plėtros programą, biudžeto asignavimai planuojami atitinkamų ministerijų biudžetuose. Atsakinga ministerija savo PP turi nurodyti koks uždavinys (arba jo dalis) bus įgyvendinama per RPP, ir nurodyti, kad bus formuojama regioninė priemonė. Taip pat, Strateginiame veiklos plane, pažangos lėšų dalyje, suplanuoti asignavimus tokios priemonės įgyvendinimui. Ministerijos neturi formuoti  regioninių priemonių įgyvendinimo būdų, už tai bus atsakingos Regionų plėtros tarybos.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Visų ES finansavimo šaltinių panaudojimo programų pagrindas yra nacionaliniai strateginiai dokumentai, todėl rekomenduojama visų pirmą rengti savo veiklos srities Plėtros programą, ir joje numatyti visus su NPP uždavinių įgyvendinimu susijusius pokyčius ir visus finansavimo šaltinius (priskirtą NPP finansinių projekcijų dalį). Pirmiausiai parengus nuoseklią valstybės veiklos srities plėtros programą, daug lengviau būtų šios programos daliai planuoti ir derinti  atskirų ES finansavimo šaltinių finansuotinas intervencijas, nes ES nuolat kelia klausimus dėl platesnio strateginio konteksto, sąsajų su kitų šaltinių finansuojamomis intervencijomis ir pan.  Dabartinėje situacijoje kai kurių ES finansavimo šaltinių planavimo terminai yra ankstesni negu PP ir pažangos priemonių rengimo terminai. Todėl problemų analizė ir veiksmų pagrindimas (įskaitant alternatyvų analizę) gali būti atliekami rengiant atskiro ES finansavimo šaltinio panaudojimo programas, o vėliau perkeliamos į Plėtros programų ir priemonių pagrindimą. Bet kokiu atveju, prieš išleidžiant Pažangos lėšas, bus prašoma įrodyti kad jos leidžiamos efektyviai ir tikslingai, ir jei nebus pateikta tokių įrodymų, gali būti peržiūrėtos ir atskiruose finansavimo šaltiniuose numatytos intervencijos.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Vienareikšmio atitikimo tarp PP elementų ir VPPĮP elementų nėra - jie gali sutapti priemonės lygiu, projektų grupės lygiu arba projekto lygiu. Reikia ieškoti sąsajos per sprendžiamą problemą ir siekiamą rezultatą, nes VPPĮP iniciatyvų ir darbų pavadinimai gali skirtis nuo PP naudojamos leksikos, bet įsigilinus galima suprasti, kad jie sprendžia tas pačias problemas, kaip ir PP. Tuomet reikia įvertinti VPPĮP elemento apimtį / aprėptį, ar ji plati ir atitinka Pažangos priemonės mastą (pvz., "vienodas startas visiems Lietuvos vaikams - Tūkstantmečio mokykla" iniciatyva VPPĮP sprendžia NPP ir Švietimo PP analizuojamą problemą "didelis mokinių pasiekimų skirtumai Lietuvos regionuose", todėl tikėtina tai bus PP pažangos priemonė.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Kol kas yra žinoma, kad Vyriausybė įsipareigojo peržiūrėti NPP iki 2021 liepos mėnesio dėl to, kad atsirado papildomi ilgalaikiai uždaviniai. Bendri nacionaliniai NPP tikslai tikėtina nesikeis. Ministerijoms šie uždaviniai žinomi, nes jie įvardinti Vyriausybės programoje ir jos įgyvendinimo priemonių plane.  Atliekant problemų ir priežasčių analizę, dauguma ministerijų jau suprato, kad dabartiniai NPP uždaviniai yra pernelyg smulkūs ir besidubliuojantys, ir turi būti peržiūrėti. Todėl siūlytume kartu su PP rengimo metu atliekama problemų ir priežasčių analizę, formuoti pasiūlymus dėl NPP tikslinimo.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Tokio formalaus reikalavimo nėra planuojama įtraukti į metodiką, tačiau manome, kad bet kokią tarpinstitucinę darbo grupę reikėtų įteisinti ministro įsakymu. 

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Parengti ir patvirtinti Plėtros programą ir  tas Pažangos priemones kurių veiksmai prasidės ir išlaidos bus patirtos.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Terminai jau praėję. Nuo PP parengimo ir patvirtinimo laikas priklauso nuo to, kaip greitai ministerija yra identifikavusi pažangos lėšų konkrečioms investicijoms poreikį. Investicijos negalės būti pradėtos nepatvirtinus PP ir pažangos priemonės.

Atnaujinta 2021 09 07
Ar atsakymas Jums naudingas?

Administravimo resursai yra bendroje PP numatytoje sumoje. Visos pokyčio išlaidos, įskaitant ir administravimą turi būti suplanuotos PP.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Lėšos, skirtos PP numatytoms veikloms, bus valdomos už PP atsakingos ministerijos.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Finansinės projekcijos nustatomos ne rengiant PP – jos perkeliamos iš NPP.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Nustačius NPP tikslų procentinę dalį nuo visos NPP sumos, nustatoma ministerijoms tenkanti tikslo dalis, neskaidant iki kiekvieno uždavinio procentinės dalies. T. y. jei ministerija tiksle įgyvendina kelis uždavinius ji turi pati galimybę nustatyti uždavinių finansinį svorį.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Tikslas - rasti svarbiausias ir gilumines priežastis, kurias panaikinus pasiektume pokyčio, atitinkamai  "kodėl" analizė iki tokio gylio, kol randame priežastį, kurią tikslinga šalinti. Tarpinės, egzistuojančios, tačiau neturinčios esminės įtakos, ar apimančios sąlyginai mažą tikslinę grupę priežastys į PP formą nesirašys, bet lydinčiame dokumente turės matytis Jūsų analizės principas (t. y. ir visos analizuotos priežastys).

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

NPP uždavinio rodikliai yra skirti įvertinti PP pažangą/ investicijų poveikį. Prie jų nereikia prisirišti ar jais apsiriboti identifikuojant problemų priežastis, arba formuluojant problemą.

 pvz. uždavinio lygiu yra 3 rodikliai - mokinių pasiekimai, atotrūkis tarp pasiekimų mieste/kaime, ir mokinių skaičius vienam mokytojui. Remiantis jais neskaidome problemos (t. y. problema yra nepakankama švietimo kokybė ir žemesnio problemos "lygio" pagal rodiklius (pvz. žemi pasiekimai, atotrūkis pasiekimų pagal mokymosi vietą ir per didelis mokytojams tenkantis mokinių skaičius) neformuojame. Su šiais rodikliais, jei tikslinga, gali būti susietos priežastys (pvz. kokybė prasta nes mokytojai nekokybiškai atlieka darbą -> blogai mokina, nes per didelis mokinių skaičius 1 mokytojui), bet nereikia apsiriboti rodikliais ar prie jų prisirišti.

Atnaujinta 2021 08 04
Ar atsakymas Jums naudingas?

PP rengiamos NPP įgyvendinimo laikotarpiui. Jei yra numatoma, kad PP problemų sprendimas bus ilgesnis nei NPP trukmės, tokiu atveju į PP turėtų būti traukiamos tos problemos, kuriuos bus įgyvendinamos NPP laikotarpiu (gali būti etapuojama ir PP likti tai kas bus įgyvendinama iki 2030 pažymint, kad galutinis tikslas yra xx, kuris bus pasiektas 2050.

Strateginio valdymo sistemoje PP nėra vienintelis formatas priemonių susiplanavimui ir detalizavimui. Ilgalaikių tikslų siekimui veiksmų planas būtų puikus pasiūlymas ilgesnio laikotarpio priemonėms pasiplanuoti. Pagal Strateginio valdymo įstatymą, Veiksmų planas yra neriboto laikotarpio ir struktūros dokumentas, kuriame ministerija ar keletas ministerijų kartu gali susiplanuoti veiksmus, skirtus pažangos ar tęstinių priemonių, projektų detalesniam susiplanavimui.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Įsipareigojimų prisiėmimas yra derybų ir susitarimo tarp ministerijų reikalas – viena šakinė ministerija negali vienašališkai pavesti kitai spręsti vienas ar kitas problemas. Tokie susitarimai galėtų būti priimami aukščiau minėtų darbo grupių darbo eigoje (fiksuojant šiuos susitarimus posėdžių protokoluose), o nepavykus rasti sutarimo darbo grupėse – aukštesniame politiniame lygyje – LRV pasitarimuose.

Darbo grupių posėdžių protokolai, kuriuose užfiksuoti susitarimai tarp ministerijų, turėtų būti teikiami su parengta PP kaip lydinčioji medžiaga.

Neapsiribojant vien PP rengimo kontekstu, vykdant pažangos ir (arba) tęstines veiklas, kai yra reikalinga sukoordinuoti arba suderinti kelių ministrų vykdomus veiksmus, siekiant pažangos ir (arba) tęstinės veiklos priemonių, projektų ir (arba) kitų įsipareigojimų įgyvendinimo, galėtų būti rengiamas ir vieno arba kelių ministrų tvirtinamas veiksmų planas (pagrindiniai principai ir rengimo procesas bus patvirtinti Strateginio valdymo metodikoje).

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Rengdama PP, atsakinga ministerija atlieka problemų ir jų priežasčių analizę, ir tik atlikusi ją identifikuoja kitas ministerijas, į kurių kompetenciją pakliūva kažkurios iš problemų medžio „šakų“. Tada kreipiamasi į atitinkamas ministerijas ir jų atstovai įtraukiami į PP rengimo procesą. Dalyvaujančios ministerijos atstovai nustato, ar ši bendra „šaka“ yra aktuali ir jų rengiamai ar numatomai rengti PP, ir nusprendžia, ar ji turėtų būti atkartota.

Tuo atveju, jei abi persidengiančias PP rengia ta pati ministerija, persidengiančios priežasties analizė ir pagrindimas pateikiama abiejose PP.

Atkreiptinas dėmesys, kad nėra privaloma numatyti priemones šalinti visoms identifikuotoms problemos priežastims, tačiau turi būti paaiškinta, kokia logika remiantis buvo pasirinkta, kuri priežastis bus šalinama.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

„Per mažas finansavimas“ yra ydinga problemos ar problemos priežasties formuluotė. Resursų trūkumas gali būti kliūtis šalinti problemos priežastį. Kaip minėta, rengiant PP atliekant problemos analizę turi būti identifikuotos esminės problemų priežastys, nustatytos jų šalinimo priemonės ir šios priemonės prioritetizuojamos. Tada, kai bus žinoma skirta tikslui suma, vadovaujantis nustatytais prioritetais, ministerija nuspręs, kurias priemones planuoja vykdyti, kurių – ne.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

PP nenurodomos veiklos, o tik priemonių sąrašas. Priemones vėliau sudarys veiklos. Tačiau negalės būti finansuojamos veiklos, kurios nesprendžia PP nurodytų problemų priežasčių.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Taip: šalinamos tik tos priežastys, kurias pašalinti yra svarbu prioritetiškumo atžvilgiu ir tai duoda didžiausią poveikį sprendžiant problemą. Priežastys, kurios nesudaro reikšmingo poveikio problemos mastui, apima itin mažą tikslinę grupę ar dėl kitų investicijų proporcingumo/naudingumo aplinkybių gali būti nesprendžiamos.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Nusileidimas iki 5-tojo “kodėl” nėra savitikslis – priėjus priežastį, kurią galima spręsti, galima ir nedaryti gilesnės analizės. Priežasčių identifikavimas atskleidžia problemos dedamąsias ir išgrynina problemos lokaciją. Ministerijos turėtų būti skatinamos ieškoti tikrųjų priežasčių, o ne gydyti simptomus.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Svarbiausia – tinkama analizė, teisingas problemos identifikavimas ir formulavimas, sąžiningas priežasčių įvardijimas. Jei rodikliai uždavinio lygiu buvo suplanuoti tinkamai, jie nepasimes ir atsispindės per problemas.  

Kitas klausimas, jei šiuo metu NPP uždavinio rodikliai neatspindi esminės uždavinio problematikos. Atsižvelgiant į tai, kad planuojamas NPP keitimas, ministerija, atlikus analizę (remiantis objektyviais informacijos šaltiniais, tyrimų duomenimis), gali siūlyti korekcijas. Performuluoti nereikia, reikia suformuluoti konkrečias problemas

Strateginiuose dokumentuose nustatyti rodikliai bus stebimi ir vertinami jų pasiekimai, nes jie parodo, ar investicijos tikslingos ir kuria naudą, todėl jei šiame etape identifikuojami neteisingai nustatyti rodikliai, reikia tikslinti NPP. Siekis turėti tik būtinus planavimo dokumentus ir aiškią planavimo sistemą (taip pat ir rodikliuose).

Analizė turi būti atlikta remiantis pirmo lygio problema - pagal NPP uždavinį. Jei bus rišamasi prie rodiklių, jie gali susiaurinti problemą ir apriboti tolimesnę analizę. Rizika, kad tokiomis investicijomis nebus pasiektas pokytis arba jis bus minimalus.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Dažnai PP problema performuluojama iš uždavinio, pvz. jei uždavinys yra "didinti efektyvumą", problema paprastai formuluojama kaip "nepakankamas efektyvumas". Tokia problemos formuluotė nėra informatyvi, problema turi suteikti informaciją kokios kliūtys susidaro ir kam trukdo  esama situacija. Pvz., "nepakankamai efektyvus viešas administravimas" galėtų būti paaiškinamas kaip  "žema darbuotojų kvalifikacija" (priežastys - nerengiami specialistai, nepatraukus darbas, sudėtingas įdarbinimo procesas, nėra motyvacijos mokytis, t.t.), "dideli nuolat augantys viešojo administravimo sektoriaus kaštai" (priežastys - augančios funkcijos, besidubliuojančios funkcijos, seni pastatai, kt. ), tai būtų problemos, kuriuos formuotų konkrečius siektinus rezultatus, kaip pvz., "didinti kvalifikaciją"  arba "mažinti / optimizuoti kaštus". Bendras viešojo administravimo neefektyvumas šioje situacijoje yra pasekmė. 

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Sprendžiama problema kildinama ne iš NPP uždavinio formuluotės, o iš esamos situacijos dėl kurios buvo suformuotas NPP uždavinys. Gali būti taip, kad keli uždaviniai turi bendrą problemą, ir gali būti formuojamas vienas uždavinys kelioms problemoms spręsti. Jeigu PP rengimo metu, atliekant problemų ir priežasčių analizę, nustatyta kad uždavinių yra labai daug ir jie pasikartoja, arba uždaviniai neatitinka objektyviai nustatytai problemai ir jos priežastims.

Atnaujinta 2021 04 29
Ar atsakymas Jums naudingas?

Reguliacinėms veikloms projektų finansavimo sąlygų aprašai (PFSA) ir projektai nėra rengiami, tik atsiskaitoma už rodiklio pasiekimą. Visais kitais atvejais, kai naudojamos RRF lėšos, turi būti išlaikoma bendra valdymo ir kontrolės sistema ir lėšų naudojimo, administravimo tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad tais atvejais, kai projekto vykdytoju bus pati ministerija arba projektas paprastas (pavyzdžiui, vieno pirkimo analitinė veikla), tiek PFSA, tiek projekto įgyvendinimo plane reikia pateikti labai nedaug informacijos, todėl pats projekto parengimas savaime yra paprastesnis.

Atnaujinta 2022 07 12
Ar atsakymas Jums naudingas?
Paskutinė atnaujinimo data: 2022 07 07