VPSP etapai ir procesas

3. VPSP sutarties įgyvendinimas

VPSP etapo paaiškinimas

Pasibaigus privataus subjekto atrankai ir su laimėjusiu dalyviu bei jo įsteigtu privačiu subjektu pasirašius VPSP sutartį, ji įsigalioja, išskyrus nuostatos, susijusios su darbų vykdymu, paslaugų teikimu ir prasideda VPSP sutarties įgyvendinimas.

 

VPSP sutarties įsigaliojimo visa apimtimi svarbiausi aspektai

 • VPSP sutarties šalys turi įvykdyti išankstines VPSP sutarties įsigaliojimo visa apimtimi sąlygas. Sutarties įsigaliojimas visa apimtimi, kitaip dar vadinamas finansiniu užbaigimu, gali trukti skirtingą laikotarpį kiekvienoje sutartyje, kadangi šis terminas iš esmės priklauso nuo to, kokios išankstinio VPSP sutarties įsigaliojimo sąlygos nustatytos sutartyje. Sudėtinguose, didelės apimties VPSP sutartyse šis laikotarpis gali užtrukti iki 180 dienų, paprastesnėse VPSP sutartyse, ypač tose, kuriose nėra numatytos investicijos arba jos yra finansuojamos nuosavo kapitalo lėšomis, toks laikotarpis gali užtrukti iki 90 dienų. Be to, VPSP sutartyje, kaip taisyklė, yra numatoma galimybė pratęsti šį terminą.
 • Viešasis subjektas turi parengti ir suderinti su privačiu subjektu veiksmų planą, kuriame nurodomi veiksmai, kuriuos turi įvykdyti kiekviena VPSP sutarties šalis iki sutarties įsigaliojimo visa apimtimi.
 • Viešasis subjektas išverčia į anglų kalbą VPSP sutartį, finansinis veiklos modelį, atsiskaitymų ir mokėjimų tvarką, rizikų matricą, draudimo sutarčių sąrašą, turto gyvavimo trukmės priedą ir darbų ir turto vertinimo ir grąžinimo priedą. Šie dokumentai lietuvių ir anglų kalba siunčiama per Finansų ministeriją Valstybės duomenų agentūrai ir Eurostatui vertinti. Terminas pateikti FM pasirašytą VPSP sutartį su vertimu - per 30 dienų nuo VPSP sutarties pasirašymo dienos. Atkreiptinas dėmesys, kad pasirašyta VPSP sutartis ir jos vertimas į anglų kalbą siunčiamas ir CPVA.
 • Kartu su privačiu subjektu viešasis subjektas sudaro VPSP sutarties įgyvendinimo komisiją. Komisiją sudaro 6 atstovai, po lygiai (po 3) iš privataus subjekto ir viešojo subjekto pusės. Rekomenduojama į komisiją skirti teisės, finansų ir techninės srities specialistus.
 • Rekomenduojama iš anksto susiderinti komisijos susitikimų periodiškumą (pavyzdžiui vieną kartą per mėnesį) ir datas bent trims mėnesiams į priekį. Susitikimų metu yra aptariamas išankstinių VPSP sutarties įsigaliojimo sąlygų įgyvendinimo pažanga ir rizikos, galinčios įtakoti VPSP sutarties įsigaliojimą visa apimtimi.

 

VPSP sutarties įgyvendinimo svarbiausi aspektai

 • Nuolatiniai Komisijos susitikimai, kuriuose vertinami atlikti darbai ir paslaugos, bei sprendžiami šalims kylantys iššūkiai. Sutikimai darbų metu vykstą kartą per 2 – 3 savaites, o paslaugų teikimo laikotarpiu kartą per mėnesį.
 • Darbų ataskaitos yra priemonė leidžianti nustatyti ar darbai buvo suteikiami tinkamai. Darbų ataskaitas privatus subjektas pateikia kartą į ketvirtį, taip pat pasibaigus metams teikiama metinė ataskaita pagal viešojo subjekto pateiktas formas. Darbų ataskaita kartu su darbų vykdymo planu, kurį privatus subjektas nuolat atnaujina, yra priemonė stebėti ne tik kokio dydžio investicijos yra atliekamos, tačiau ir žinoti ar darbai vykdomi laiku.
 • Paslaugų ataskaitos yra priemonė leidžianti nustatyti ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Paslaugų ataskaitas privatus subjektas pateikia kartą per mėnesį, taip pat pasibaigus metams teikiama metinė ataskaita pagal viešojo subjekto pateiktas formas. Dalis informacijos į paslaugų ataskaitą ateina iš registravimo įrankio. Registravimo įrankyje fiksuojami visi darbuotojų nusiskundimai dėl paslaugų teikimo kokybės, nurodoma kada paslaugos buvo atliktos, žymimi pažeidimai, kokioje zonoje jie padaryti.
 • CPVA standartinėje sutartyje yra numatyti trys skyriai, kurie visi reglamentuoja VPSP sutarties pokyčius – sutarties keitimas, papildomų darbų ar paslaugų įsigijimas, darbų ir paslaugų keitimas.
 • Jeigu keičiamos VPSP sutarties nuostatos, reglamentuojančios finansines sąlygas, dėl tokių pakeitimų turi būti gauta Finansų ministerijos išvada.
 • Kiekvienais metai Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka, kurią galima rasti čia yra teikiamos ataskaitos apie VPSP sutarties įgyvendinimą CPVA ir Finansų ministerijai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023 08 21