VPSP etapai ir procesas - Naujienos

Nuo naujų metų įsigalioja Koncesijų įstatymo pakeitimai. Ką reikia žinoti?

 

 

foto koncesijos.jpg

2022 m. gruodžio 13 d. kartu su viešuosius pirkimus reglamentuojančių įstatymų paketu Seime buvo priimti Koncesijų įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama supaprastinti koncesijų suteikimo reguliavimą, suderinti Koncesijų įstatymo nuostatas su 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES dėl koncesijų sutarčių suteikimo (toliau – Direktyva) nuostatomis, ištaisyti techninio pobūdžio klaidas. Koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. CPVA prisidėjo prie įstatymo projekto rengimo, teikė pastabas ir pasiūlymus. Svarbiausi Koncesijų įstatymo pakeitimai:

 • Koncesijos vertei nesiekiant tarptautinės koncesijos vertės, numatoma galimybė suteikti supaprastintas koncesijas, kurių suteikimui taikomos paprastesnės ir trumpesnės procedūros, pavyzdžiui, paraiškas dalyvauti konkurse galima kviesti pateikti kartu su pasiūlymais, tikrinant teistumą užtenka patikrinti dalyvio vadovą ir asmenį, turintį teisę pasirašyti finansinės apskaitos dokumentus, trumpinami minimalūs terminai – paraiškų pateikimo terminas (22 dienos), koncesijos sutarties sudarymo atidėjimo terminas (5 darbo dienos).
 • Siekiant Koncesijų įstatymo nuostatas suderinti su Direktyvos nuostatomis, patikslinta, kad jeigu koncesijos suteikimo metu koncesijos vertė padidėja (anksčiau buvo padidėja arba sumažėja) daugiau kaip 20 procentų lyginant su ta verte, kuri apskaičiuota iki koncesijos suteikimo procedūros pradžios, koncesijos verte laikoma ta vertė, kuri apskaičiuota koncesijos suteikimo metu (Koncesijų įstatymo 5 straipsnio 4 dalis).
 • Siekiant aiškumo, Koncesijų įstatymas papildytas nuostata, kad apskaičiuojant koncesijos vertę į koncesininko pajamas neįskaičiuojamos tos koncesininko pajamos, kurias pagal koncesijos sutartį koncesininkas perduoda suteikiančiajai institucijai (Koncesijų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktas).
 • Patikslintas reguliavimas dėl mišrių sutarčių – kai koncesijos dalykas apima darbus kartu su paslaugomis, taikomos Koncesijų įstatymo nuostatos, kurios taikytinos pagrindinei mišrios koncesijos sutarties dalyko daliai, o ne tai daliai, kurios vertė yra didesnė kaip buvo senajame Koncesijų įstatymo reguliavime. Taip pat siekiant aiškumo dėl to, kurio įstatymo nuostatos turėtų būti taikomos, Koncesijų įstatymas papildytas straipsniais dėl mišrių sutarčių, apimančių gynybos ir saugumo aspektus.
 • Koncesijų įstatyme numatoma analogiška galimybė kaip ir Viešųjų pirkimų įstatyme –atmesti paraišką ar pasiūlymą arba nutraukti sutartį dėl nacionalinio saugumo interesų, kai „Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos taikymo“ (Koncesijų įstatymo 14 straipsnio 12 dalis).
 • Aiškiai įtvirtinama suteikiančiosios institucijos teisė sudaryti atskiras komisijas koncesijos pasirengimo, ginčų nagrinėjimo ar sutarties vykdymo etapams vykdyti arba tokias užduotis nustatyti koncesijos procedūras atliekančiai komisijai (Koncesijų įstatymo 20 straipsnio 1 dalis).
 • Nustatoma pareiga suteikiančiajai institucijai apibrėžti koncesijos suteikimo vidaus kontrolės procese dalyvaujančių asmenų (struktūrinių padalinių), įskaitant asmenį, kuris būtų atsakingas už koncesijos sutarties vykdymą, jos ar pakeitimų skelbimą, funkcijas, atsakomybę ir atskaitomybę (Koncesijų įstatymo 68 straipsnio 3 dalis).
 • Suvienodinant su Viešųjų pirkimų įstatymo reguliavimu, patikslinama, kas negali būti laikoma konfidencialia informacija (Koncesijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalis).
 • Numatoma nauja pareiga suteikiančiosioms institucijoms pirkimo procedūrų ataskaitoje pateikti informaciją apie suteikiančiosios institucijos vadovų, koncesijos suteikimo komisijų narių, ekspertų, koncesijos iniciatorių vardus ir pavardes (Koncesijų įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 punktas).
 • Siekiant atsisakyti besidubliuojančių reikalavimų, Koncesijų įstatymas papildytas nuostatomis, pagal kurias asmenys, dalyvaujantys koncesijos suteikimo procedūrose ar priimantys su koncesijos suteikimu susijusius sprendimus, galėtų neteikti nešališkumo deklaracijos, jeigu jiems pareiga deklaruoti privačius interesus nustatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme (Koncesijų įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punktas).
 • Pakeistos Koncesijų įstatymo 26 straipsnio nuostatos, numatančios dalyvio pašalinimo iš koncesijos suteikimo procedūrų dėl rimto profesinio pažeidimo pagrindą. Pakeitimų esmė yra tokia, kad:
  •  pati suteikiančioji institucija, o ne nacionalinis teismas turi įvertinti, ar ekonominės veiklos vykdytojas turi būti pašalintas iš koncesijos suteikimo procedūros. Koncesijų įstatyme taip pat atsisakoma baigtinio pažeidimų, kurie laikomi rimtu profesiniu pažeidimu, sąrašo.
  • patikslinta, kad suteikiančioji institucija pašalina (buvo – „gali pašalinti“) dalyvį iš koncesijos procedūros, jeigu ji bet kokiomis tinkamomis priemonėmis gali įrodyti, kad dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio suteikiančioji institucija abejoja dalyvio sąžiningumu.
  • numatoma, kad suteikiančioji institucija pašalina dalyvį iš koncesijos suteikimo procedūros ne tik tuo atveju, kai šis koncesijos suteikimo procedūros metu nuslėpė ar pateikė melagingą informaciją, tačiau ir tuo atveju, kai tai įvyko ankstesnių koncesijos suteikimo ar viešųjų pirkimų procedūrų metu.
 • Įtvirtinta suteikiančiosios institucijos teisė nutraukti koncesijos suteikimo procedūras, kai  koncesijos dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių suteikiančioji institucija negali sudaryti koncesijos sutarties (Koncesijų įstatymo 28 straipsnio 3 dalis).
 • Aiškiai įtvirtinama suteikiančių organizacijų teisė neprašyti pateikti preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų, t. y. koncesijos dokumentuose galima nurodyti, kad dalyviai iš karto teikia išsamius pasiūlymus.
 • Koncesijų įstatymas papildytas nuostatomis dėl pasiūlymų tikslinimo numatant, kad pasiūlymai tikslinami, papildomi ar paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis (Koncesijų įstatymo 36 straipsnio 9 dalis), kurias Viešųjų pirkimų tarnyba turi parengti iki 2022 m. gruodžio 31 d.
 • Numatoma pareiga skelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą koncesijos sutartį ir šios sutarties pakeitimus (išskyrus konfidencialią informaciją) (Koncesijų įstatymo 60 straipsnio 8 dalis).
 • Atlikti su procedūrų terminais susiję pakeitimai, pavyzdžiui, sutrumpintas atidėjimo terminas (dabar 10 dienų tarptautinėms koncesijoms), dalyvio konfidencialios informacijos pagrindimo terminas (dabar 3 darbo dienos), kaip jau buvo minėta, sutrumpinti terminai būtent supaprastintos koncesijos tam tikriems procedūriniams veiksmams.
 • Taip pat atlikti techninio pobūdžio pakeitimai, patikslintos vartojamos sąvokos, kt.

Iki Koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos pradėtos koncesijų suteikimo procedūros tęsiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Koncesijų įstatymo nuostatas.

Su Koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymu galima susipažinti paspaudus nuorodą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 07 14