Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

EIB viešojo sektoriaus paskolų priemonė

Finansavimo formaDotacija, Paskola
TipasInfrastruktūrai ar kitam ilgalaikiui turtui kurti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą, Bus galima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusNaujos technologijos, Moksliniai tyrimai ir inovacijos, Miestų planavimas ir plėtra, Inovacijos, Energijos taupymas ir renovacija, Švietimas ir mokymas, Energetika, Plėtra, Aplinkosauga
Finansuojamos veiklosMokymai, Parama investicijoms, Nauji produktai ir paslaugos, Naujų įrankių/sprendimų kūrimas, Tyrimai
Atrankos būdasKonkursas, Kita
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Valstybinės agentūros, Vietinės valdžios institucijos
Priemonės metai2021-2027

Viešojo sektoriaus paskolų priemonė yra trečiasis teisingo perėjimo mechanizmo ramstis. Ji sujungs 1,5 mlrd. EUR dotacijų, finansuojamų iš ES biudžeto ir 10 mlrd. EUR paskolų iš Europos investicijų banko (EIB), kad būtų sutelkta 25–30 mlrd. kurios atlieptų tesingos pertvarkos teritorijų vystymosi poreikius. Priemonė ateityje gali būti išplėsta ir pritraukta daugiau finansinių partnerių be EIB.
Ši priemonė bus skirta tik viešiesiems subjektams, teikiant paramą projektams, kurie nesudaro pakankamai nuosavų išteklių, kad būtų galima finansuoti komerciškai.
Tikimasi, kad į projektus bus įtrauktos investicijos į visų rūšių viešąją infrastruktūrą, pavyzdžiui, energetikos ir transporto, centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, energijos vartojimo efektyvumo priemonių, įskaitant pastatų atnaujinimą, taip pat socialinę infrastruktūrą.
Parama su iškastiniu kuru susijusioms investicijoms pagal šią priemonę neteikiama.

Administruojančios institucijos

Europos investicijų bankas

Koordinuoja Lietuvoje

NETAIKOMA

Ekspertinis vertinimas

Priemonė bus įgyvendinama taikant tiesioginio valdymo principą.
Priemonę įgyvendins Europos Komisija ir Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji agentūra (CINEA), kuri teiks paramą atskiriems projektams administruos EIB suteiktas paskolas.
Dotacijos skiriamos dviem etapais: dotacijos pagal kvietimus teikti paraiškas, neviršijant nacionalinės prisidėjimo dalies, ir dotacijos, skiriamos konkurencijos principu Sąjungos lygmeniu, iki pasibaigs likusieji ištekliai.
Dotacijų skyrimo kriterijai, kurie vėliau bus išsamiai išdėstyti darbo programose, bus taikomi, jei reikalavimus atitinkančių projektų skaičius viršija turimus išteklius. Pirmenybė būtų teikiama mažiau išsivysčiusiuose regionuose esantiems paramos gavėjams.
Pirmieji kvietimai teikti paraiškas pagal priemonę turėtų būti paskelbti 2021 m. antroje pusėje.

Paskolos nuo 25 mln. EUR suteikiamos viešojo sektoriaus subjektams vienam dideliam investiciniam projektui ar investicinei programai finansuoti.

Pagal priemonę, gali būti skiriamos ir dotacijos, kurios negali viršyti 15 proc. EIB suteiktos paskolos sumos.
Projektams, įgyvendinamiems mažiau išsivysčiusių regionų teritorijose, skiriama dotacijos suma negali viršyti 25 % EIB pagal Priemonę suteiktos paskolos sumos.

Patvirtintas valstybės narės Teritorinis teisingos pertvarkos planas (TTPP). Projekto atitikimas TTPP.

Paskolos lėšomis finansuojamos projekto investicinės išlaidos, paprastai trunkančios iki trejų metų, tačiau gali būti ir ilgesnės.
Bankas paprastai padengia iki 50% visų projekto išlaidų, suteikdamas paskolas nuo 25 mln. EUR.
Detalesnė informacija pateikiama EIB interneto svetainėje https://www.eib.org/

EIB paskolos gavėjais gali būti:
- Suverenios valstybės;
- Nacionalinės agentūros, departamentai, institucijos ir ministerijos;
- Regioninės ar vietos valdžios institucijos;
- Viešojo sektoriaus įmonės (pvz., Komunalinės paslaugos)

Remiamos investicijos į:
- atsinaujinančiąją energiją bei žaliąjį ir tvarų judumą, įskaitant žaliojo vandenilio skatinimą,
- veiksmingus centralizuoto šilumos tiekimo tinklus,
- viešuosius mokslinius tyrimus,
- skaitmeninimą,
- aplinkos infrastruktūrą pažangaus atliekų tvarkymo ir vandentvarkos kontekste.
Taip pat galėtų būti remiamos: tvarioji energija, energijos vartojimo efektyvumas ir integracijos priemonės, įskaitant pastatų renovaciją ir pertvarkymą, miestų atnaujinimą ir regeneraciją, perėjimą prie žiedinės ekonomikos,
dirvožemio savybių bei ekosistemos atkūrimą ir deaktyvavimą, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“ ir biologinę įvairovę,
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo, mokymo ir socialinė infrastruktūra, įskaitant priežiūros infrastruktūrą ir socialinį būstą.

Veiklai, kuri būtina projektų rengimui, plėtojimui ir įgyvendinimui remti, gali būti teikiama konsultacinė parama.
Finansuojamos veiklos detalizuojamos nacionaliniuose TTPP.

ES narės

Viešojo sektoriaus paskolų priemonė yra specialiai skirta viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinti projektus, padedančius pasiekti Teisingos pertvarkos mechanizmo uždavinius, teikiant dotacijas kartu su Europos investicijų banko (EIB) paskolomis.
EIB finansavimas dažnai vertinamas kaip tam tikras kokybės ženklas, padedantis projektui pritraukti papildomų investuotojų.

GAMTOS IŠTEKLIAI IR APLINKA
Paskutinė atnaujinimo data: 2022 01 31