Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programa /

Ignalina Nuclear Decommissioning Assistance programme / INPP
Ignalinos programa siekiama padėti Lietuvai spręsti su Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimu susijusius radiacinės saugos uždavinius. IAE yra du didelės galios kanalinio tipo reaktoriai (RBMK-1500), tokie pat, kaip Černobylyje. Nutraukiant šios elektrinės eksploatavimą prisidedama prie didesnės branduolinės saugos regione ir visoje ES. Programos tikslas – pagal eksploatavimo nutraukimo planą išmontuoti ir deaktyvuoti Ignalinos įrenginius ir reaktorių šachtas, tęsti eksploatavimo nutraukimo saugaus valdymo ir likusių atliekų saugaus tvarkymo darbus ir skleisti sukauptas žinias ES suinteresuotosioms šalims. EK Siūlomas Lietuvos biudžetas - 552 mln. EUR
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centro finansavimas /

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
ES ir Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras vykdo verslo rėmimo veiklą, pavyzdžiui, vadovų mokymo kursus, grupių misijas, informacinius seminarus, tyrimus, studentų įdarbinimo programas, verslo forumą, informacijos ir pagalbos tarnybą, taip pat įvairias kitas paslaugas, skirtas padėti suburti Europos ir Japonijos verslininkus. Centro misija: - skatinti visų formų Japonijos ir ES pramonės, prekybos ir investicijų bendradarbiavimą; - stiprinti Europos ir Japonijos pramonės sistemų technologines galimybes ir konkurencingumą. ES ir Japonijos centras vykdo savo veiklą atsižvelgdamas į Japonijos ir ES valdžios institucijų prioritetus ir pramonės poreikius.
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2022-01-31

ES humanitarinės pagalbos priemonė /

EU Humanitarian Aid Facility
Priemonės ištekliais teikiama ES pagalba, siekiant gelbėti ir išsaugoti gyvybes, užkirsti kelią žmonių kančioms bei jas palengvinti. Remdamasi tarptautiniais humanitariniais principais, šios priemonės lėšomis ES teikia poreikiais pagrįstą humanitarinę pagalbą žmonėms, nukentėjusiems nuo žmonių sukeltų krizių ir gamtinių nelaimių, ypatingą dėmesį skiriant labiausiai pažeidžiamoms nukentėjusių grupėms. Tais atvejais, kai finansavimo pagal kitas humanitarinei pagalbai skirtas programas neužtenka, gali būti pasitelkiamas "Neatidėliotinos pagalbos rezervas" (speciali priemonė - "rescEU") , kuri taikoma reaguojant į ekstremaliąsias situacijas ir katastrofas Europos Sąjungoje ir už jos ribų....
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos branduolinės saugos priemonė /

European Instrument for International Nuclear Safety Cooperation / EI-INSC
Europos branduolinės saugos priemone yra finansuojama veikla, kuri turi būti vykdoma pagal Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) steigimo sutartį. Ši priemonė yra atskira Kaiminystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės dalis, įgyvendinama pagal jos taisykles. Pagal Euratomo sutartį ES numato 300 mln. EUR paramą branduolinės saugos veiklai pasaulyje 2021-27 m. Šia programa yra papildomi veiksmai, finansuojami pagal Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonę. Priemonės tikslai: - skatinti ES ir trečiosiose valstybėse nustatyti veiksmingus ir efektyvius branduolinės saugos standartus,...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos Tarybos kultūros rėmimo fondas "Eurimages" /

Eurimages
Nuo 1989 m. veikianti „Eurimages“ buvo įsteigta kaip Europos Tarybos kultūros rėmimo fondas. „Eurimages“ skatina nepriklausomą filmų kūrimą, teikdama finansinę paramą vaidybinės fantastikos, animaciniams ir dokumentiniams filmams. Programa skatina profesionalių filmu kūrėjų iš skirtingų šalių bendradarbiavimą. Fondo biudžetas sudarytas iš šalių -narių įnašų bei palūkanų už suteiktas paskolas. Fondo metinis biudžetas - 26 mln. EUR
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Paskola, Kitos finansinės priemonės
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2022-01-31

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė / EGADP

Recovery and Resilience Facility / RRF
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (RRF) yra pagrindinė bendro „Next Generation EU“ ekonomikos atsigavimo ir pasirengimo ateities iššūkiams programos dalis, remianti reformas ir investicijas valstybėse narėse. RRF lėšomis bus teikiamos paskolos ir dotacijos valstybių narių vykdomoms reformoms ir investicijoms remti. Tikslas - sušvelninti koronaviruso pandemijos ekonominį ir socialinį poveikį ir padaryti Europos ekonomiką bei visuomenę tvaresnę, atsparesnę ir geriau pasirengusią ekologiškų ir skaitmeninių perėjimų iššūkiams ir galimybėms. Priemonė įsigaliojo nuo 2021.02.19 Bendras biudžetas - 672,5 mlrd. EUR Lietuvai numatyta 2,225 mlrd. EUR....
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Paskola
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2026
Atnaujinta 2022-01-31

Kaiminystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė "Globali Europa" /

Neighbourhood, Development and International Cooperation Facility "Global Europe" / NDICI
Ši priemonė padės paskirstyti didžiąją dalį išorės veiksmų fondo lėšų. Tai bus pagrindinė ES priemonė, padėsianti panaikinti skurdą ir skatinti darnų vystymąsi, gerovę, taiką ir stabilumą. Priemonės finansavimas skirstomas pagal 3 ramsčius: GEOGRAFINĮ - dialogui ir bendradarbiavimui su trečiosiomis valstybėmis skatinti. Visi regionams skirti finansiniai paketai bus priderinti prie atitinkamų regionų poreikių ir prioritetų, atitinkančių strateginius ES prioritetus, visų pirma ES kaimyninėse šalyse ir Afrikoje bei šalyse, kurioms to labiausiai reikia. Nuolatiniam bendradarbiavimui su ES valstybių narių užjūrio šalimis ir teritorijomis, įskaitant Grenlandiją, paremti bus skirta 500...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2021-07-28

REACT-EU iniciatyva /

Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe / REACT-EU
REACT-EU – tai Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo pagalbos iniciatyva, trumpuoju 2021–2023 m. laikotarpiu numatanti investicijas, skatinančias ir stiprinančias tuos ekonomikos sektorius, kurie gali efektyviausiai prisidėti prie spartaus bendro Europos šalių atsigavimo po COVID-19 pandemijos ir jos sukeltų padarinių. Priemonės lėšos gali būti naudojamos kaip papildomas finansinis indėlis sėkmingam 2014-2020 m laikotarpio projektų užbaigimui, taip pat naujiems projektams finansuoti pagal priemonės tikslus. Prioritetai: - skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai; - skatinti energetinį efektyvumą, siekiant švelninti...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2022
Atnaujinta 2022-01-31

Europos Tarybos Europos jaunimo fondas /

European Youth Foundation / EYF
Fondo tikslas yra didinti susidomėjimą Europos problemomis, skatinti tarpkultūrinius mainus, prisidėti prie jaunimo asmeninių įgūdžių tobulinimo bei sukurti platformą, kurioje jauni europiečiai (15-30 metų) galėtų laisvai išreikšti savo nuomonę. Fondo metinis biudžetas - 3,7 mln. EUR, kurį sudaro šalių narių įnašai. Apie 50 proc. biudžeto skiriama projektų veikloms finansuoti.
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2022-01-31

Techninės pagalbos instrumentas /

Technical Support instrument / TSI
Techninės pagalbos instrumentas yra 2021–2027 m. Daugiametės finansinės programos (DFP) ir Europos atkūrimo plano dalis. Jo pagrindinis tikslas yra skatinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, remiant valstybių narių pastangas įgyvendinti reformas. Instrumento lėšomis teikiama ekspertinė parama šalims narėms, siekiančioms pasirengti svarbius reformų paketus. Pačios reformos (jų įgyvendinimas) nėra finansuojamos šiuo instrumentu. Jos gali būti finansuojamos nacionalinėmis priemonėmis arba ES priemonėmis, tokiomis kaip "Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė" (RRF) arba „Teisingos pertvarkos fondas“ (JTF). Instrumentas remiasi pirmtakės -...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31
Viso įrašų: 50
Rodyti po:
1 2 3 4 5 »
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05