Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos gynybos fondas

Finansavimo formaDotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
TipasVeiklai vykdyti, Infrastruktūrai ar kitam ilgalaikiui turtui kurti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą, Bus galima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusMoksliniai tyrimai ir inovacijos, MVĮ plėtra, Inovacijos, Plėtra, Gynyba
Finansuojamos veiklosNaujų įrankių/sprendimų kūrimas, Tyrimai, Informacijos sklaida
Atrankos būdasKonkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Aukštojo mokslo įstaigos, Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), Tyrimų centrai, Tarptautinės organizacijos ir padaliniai, Verslo subjektai, Valstybinės agentūros
Priemonės metai2021-2027

Fondo tikslas – veikti kaip novatoriškos ir konkurencingos pramoninės ir mokslinės bazės katalizatorius ir gebėti tenkinti Europos gynybos reikmes, naudojantis moderniausiomis ir visapusiškai sąveikiomis technologijomis ir įranga.
Europos gynybos fondas prisidės prie Europos strateginės autonomijos piliečių apsaugos ir gynybos srityje. Jis koordinuos,
papildys ir didins nacionalines investicijas gynybos srityje.
Fondas skatins valstybių narių bendradarbiavimą gaminant modernias ir sąveikias gynybos technologijas ir įrangą.
Fondas skatins mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimą bendruose projektuose ir novatoriškų sprendimų proveržį.
Fondo biudžeto lėšos bus skiriamos :
- Naujų ir būsimų grėsmių saugumui bendriems moksliniams tyrimams finansuoti (2,6 mlrd EUR) ;
- Pajėgumų plėtojimo bendradarbiavimo projektams bendrai finansuoti, papildant nacionalines įmokas (5,3 mlrd EUR).
5 proc. biudžeto bus skirta revoliucinėms (didelės rizikos) inovacijoms, sustiprinsiančioms Europos ilgalaikę technologinę lyderystę ir gynybos autonomiškumą.

Bendras biudžetas - 7,9 mlrd. EUR.
Europos gynybos fondo paramą galima papildyti finansine parama, teikiama iš fondo „InvestEU“ ir skirta gynybos sektoriui.

Administruojančios institucijos

EK Gynybos pramonės ir kosmoso generalinis direktortas (DEFIS GD); Europos gynybos agentūra (EDA)

Koordinuoja Lietuvoje

LR Krašto apsaugos ministerija

Ekspertinis vertinimas

Fondo veikla įgyvendinama taikant tiesioginio valdymo principą, laikantis Finansinio reglamento.
Fondas atsižvelgs į ES pajėgumų plėtojimo planą (PPP), kuriame nustatyti gynybos pajėgumų prioritetai, ir į ES suderintą metinę peržiūrą gynybos srityje (CARD), pagal kurią, be kita ko, bus stebimas prioritetų įgyvendinimas ir nustatomos naujos bendradarbiavimo galimybės.
Projektai bus rengiami atsižvelgiant į drauge su valstybėmis narėmis nustatytus prioritetus, kuriais siekiama prisidėti prie ES saugumo ir gynybos interesų, vadovaujantis valstybių narių sutartais gynybos pajėgumų prioritetais pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką ir kitų regioninių ir tarptautinių organizacijų (NATO) politiką.
Tinkamiausią inovacinių sprendimų finansavimo formą Komisija galės nustatyti kiekvienu konkrečiu atveju.
Dotacija bus pagrindinė Europos gynybos fondo priemonė, įskaitant valstybių narių pradėtus ikiprekybinius viešuosius pirkimus. Apdovanojimai gali būti skiriami revoliucinėms inovacijoms.

ES tiesiogiai ( teikdama dotacijas) finansuos visas (100 proc.) mokslinių tyrimų etapo išlaidas. Vėlesniais etapais Fondas papildys valstybių narių investicijas bendrai finansuodamas iki 20 proc. prototipo kūrimo išlaidų ir iki 80 proc. sertifikavimo ir testavimo veiklos išlaidų.
Netiesioginės tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos pritaikius 25 proc. fiksuotąją normą.
Prireikus, nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) projektams ES skiriamo bendro finansavimo norma gali būti padidinta (10 proc.), bet Fondo indėlis nebus automatiškas.
Detaliau aprašyta Fondo Reglamento 14 str.

Siekiant užtikrinti, kad ES ištekliai būtų naudojami tinkamai, Fondo lėšomis bus finansuojami tik bendrų prototipų kūrimo projektai, pagal kuriuos valstybės narės įsipareigoja įsigyti galutinį produktą.
Fondas teiks paskatų tarpvalstybiniam MVĮ dalyvavimui, nes siūlys didesnę finansavimo normą ir teiks pirmenybę konsorciumų, kuriems priklauso ir MVĮ, projektams.

Tik bendradarbiavimo projektai bus laikomi atitinkančiais reikalavimus. Projekte turi dalyvauti bent trys dalyviai iš trijų valstybių narių.
Visa infrastruktūra, įranga, turtas ir ištekliai, naudojami vykdant Fondo lėšomis finansuojamus veiksmus turi būti Sąjungos arba asocijuotųjų šalių teritorijoje.

Krašto apsaugos sistemai priklausiančios nacionalines institucijos, tyrimų centrai galės dalyvauti fondo finansuojamose veiklose.
Pareiškėjai ir jų subrangovai atitinka finansavimo reikalavimus, jei jie įsisteigę Sąjungoje arba asocijuotojoje šalyje, jų vykdomosios valdybos struktūros yra Sąjungoje arba asocijuotojoje šalyje ir jų nekontroliuoja neasocijuotoji trečioji valstybė arba neasocijuotosios trečiosios valstybės subjektas.

Fondas rems konkurencingus ir bendradarbiaujamuosius gynybos projektus viso mokslinių tyrimų ir plėtros ciklo metu, kad poveikis būtų kuo didesnis.
Fondo lėšomis galėtų būti remiami veiksmai, susiję tiek su naujais, tiek su atnaujintais esamais produktais ir technologijomis.
Įsigijimo išlaidų Fondas nedengs. Tačiau jei valstybės narės nuspręstų drauge pasididinti pajėgumus, pavyzdžiui, drauge
įsigyti sraigtasparnių, Komisija gali pasiūlyti praktinę pagalbą, padėti pasirinkti veiksmingą finansavimą, nustatyti sąlygas ir parengti preliminarias sutartis bei konsultuoti dėl nuosavybės struktūros.

Fondo lėšomis remiami tik gynybos produktų ir technologijų moksliniai tyrimai ir technologinės plėtros etapai.
Detalesnis finansuojamu veiklų aprašas pateikiamas Fondo Reglamento 11 str.

ES narės, Europos ekonominė erdvė

Specialus fondas pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą, kurį pasitelkiant būtų skiriamas finansavimas bendriems novatoriškų gynybos produktų bei technologijų moksliniams tyrimams bei tolimesniems jų technologinės plėtros etapams, įskaitant prototipų kūrimą.
Pirmieji konkursai planuojami skelbti 2021 m. vasarą.

SAUGUMAS IR GYNYBA
Paskutinė atnaujinimo data: 2022 01 31