Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Sveikatos programa

Finansavimo formaDotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
TipasVeiklai vykdyti, Infrastruktūrai ar kitam ilgalaikiui turtui kurti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusSveikatos apsauga
Finansuojamos veiklosTechninė parama administravimui, Naujų įrankių/sprendimų kūrimas, Kita veikla
Atrankos būdasKonkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos
Priemonės metai2021-2027

„EU4Health“ yra ES atsakas į COVID-19 poveikį medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams, pacientams ir sveikatos sistemoms Europoje. Naujoji programa sukurs prielaidas stipresnei, sveikesnei ir atsparesnei sveikatos sąjungai. „EU4Health“ yra didžiausia visų laikų sveikatos programa ir per septynerius metus Investuos daugiau nei 5 mlrd. Eurų sveikatos stiprinimui Sąjungoje.
Programa padidins pažeidžiamų grupių galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat didins vaistų bei medicinos prietaisų prieinamumą visiems piliečiams. Programa reikšmingai prisidės kovojant su tokiais iššūkiais kaip vėžys, atsparios antimikrobiniams vaistams infekcijos bei mažėjančiais skiepijimo rodikliais.
Bendras biudžetas - 5,7 mlrd. EUR

Administruojančios institucijos

EK Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas (SANTE GD); Sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga (HaDEA)

Koordinuoja Lietuvoje

LR Sveikatos apsaugos ministerija

Ekspertinis vertinimas

Nustatoma metinėse darbo programose

Programa bus įgyvendinama taikant tiesioginio ir netiesioginio valdymo principą. Įgyvendinimą koordinuos Priežiūros grupė, sudaryta. iš EK ir kiekvienos valstybės narės deleguotų atstovų
„EU4Health“ bus įgyvendinama pagal metines darbo programas, kurias rengdama EK konsultuosis su Priežūros grupe. Priežiūros grupės funkcijos ir atsakomybės numatytos Reglamento 15 str.
EK atskirai priims sprendimus dėl veiksmų/projektų, kurių vertė bus 20 mln EUR ar daugiau, finansavimo, skiriant tiesiogines dotacijas. Tiesioginės dotacijos galės būti skiriamos neskelbiant atrankos.
Konkursai bus skelbiami vykdomosios įstaigos (HADEA) portale.

Gali būti nustatyta atrankos sąlygose.

Atrankos būdų remiami veiksmai/projektai gali būti remiami 60 proc intensyvumu. Išskirtiniais atvejai intensyvumas gali siekti 80 proc. tinkamų išlaidų.
Tiesioginių dotacijų atveju paramos intensyvumas gali siekti 100 proc. tinkamų išlaidų.

Gali būti nustatyti atrankos sąlygose.

Veiksmų atitikimas programos Reglamento 3 ir 4 str. ir I priede nurodytiems tikslams ir uždaviniams

Veiksmai/projektai finansuojami skiriant dotacijas, tačiau EK gali papildomai nustatyti ir papildomas finansines priemone, kurios gali būti tinkamos veiksmams finansuoti pagal šią programą.
Skirtos dotacijos gali būti naudojamos kartu su EIB suteikta paskola.

Finansuojami valstybių narių atsakingų institucijų ar sveikatos priežiūros įstaigų veiksmai/projektai, susiję su Sveikatos programos tikslais.
Verslo subjektai ir kitos organizacijos gali dalyvauti kaip tiekėjai programos administravimui skirtuose įsigijimų konkursuose.

Finansuojami veiksmai skirstomi į keturias sritis:
- ligų prevencija,
- pasirengimas krizėms,
- sveikatos sistemos,
- skaitmeninimas.
Horizontalusis prioritetas - vėžio gydymas ir prevencija.

Kiekviena valstybė narė sprendžia savarankiškai, atsižvelgiant EU4Health programos remiamas sritis.
Programos lėšomis gali būti finansuojama ir techninė parama, skirta remiamo veiksmo/projekto įgyvendinimui.

ES narės

„EU4Health“ yra ambicingas ES atsakas į COVID-19. Pandemija padarė didelę įtaką pacientams, medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams bei sveikatos sistemoms Europoje. Naujoji „EU4Health“ programa apims ne tik reagavimą į krizes, bet ir padės padidinti sveikatos priežiūros sistemų atsparumą.

SANGLAUDA, ATSPARUMAS IR VERTYBĖS
Paskutinė atnaujinimo data: 2021 07 28