Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė

Finansavimo formaDotacija, Viešieji pirkimai
TipasVeiklai vykdyti, Infrastruktūrai ar kitam ilgalaikiui turtui kurti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą, Bus galima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusTeisėtvarka/ saugumas
Finansuojamos veiklosTechninė parama administravimui, Kita veikla
Atrankos būdasPatvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Tyrimų centrai, Tarptautinės organizacijos ir padaliniai, Valstybinės agentūros
Priemonės metai2021-2027

Ši finansinė priemonė yra viena iš sudėtininių naujojo Integruoto sienų valdymo fondo dalių.
Sienų valdymo ir vizų priemonės tikslai :
- remti veiksmingą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų vykdomą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, už kurį bendrai atsakingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, siekiant palengvinti teisėtą sienos kirtimą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai bei tarpvalstybiniam nusikalstamumui ir juos identifikuoti ir veiksmingai valdyti migracijos srautus;
- remti bendrą vizų politiką, siekiant palengvinti teisėtą keliavimą ir užkirsti kelią migracijos bei saugumo rizikai.
Be 5 mln. EUR bazinės sumos, kurią numatyta skirti valstybėms narėms programavimo laikotarpio pradžioje, valstybių narių programoms numatytas finansinis paketas bus skiriamas remiantis paskirstymo formule, kuri atspindės valstybių narių poreikius ir sunkumus šiose dviejose priemonės srityse (sienų valdymo ir vizų).
Finansavimas bus paskirstytas skirtingiems kriterijams suteikus tokį lyginamąjį svorį: 30 proc. išorės sausumos sienoms, 35 proc. išorės jūrų sienoms, 20 proc. oro uostams ir 15 proc. konsulinėms įstaigoms.

Bendras biudžetas - 6,3 mlrd. EUR
EK Siūlomas Lietuvos biudžetas - 157,2 mln. EUR (Kalinigrado tranzito programai)

Administruojančios institucijos

EK Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas (HOME GD)

Koordinuoja Lietuvoje

LR Vidaus reikalų ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

Ekspertinis vertinimas

Įgyvendinimas bus vykdomas taikant pasidalijamąjį, tiesioginį arba netiesioginį valdymą. Visi ištekliai paskirstomi taip:
- apie 60 proc. valstybių narių programoms, įgyvendinamoms pagal pasidalijamojo valdymo principą;
- apie 40 proc. teminei priemonei, specialiems nacionalinio ar tarptautinio lygmens veiksmams, Sąjungos veiksmams ir pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju.
Teminės priemonės paketas taip pat bus naudojamas Komisijos iniciatyva teikiamai techninei paramai.
Teminės priemonės veiksmai programuojami pagal metines arba daugiametes darbo programas, priimamas Komisijos sprendimu. Pagal šią priemonę bus galima įgyvendinti naujus prioritetus arba imtis skubių veiksmų taikant politikos tikslui tinkamiausią įgyvendinimo būdą.
Valstybė narė gali iki 30 proc. sumos, pagal priemonę skirtos programai, naudoti veiklos paramai valdžios institucijoms, atsakingoms už užduotis ir paslaugas, kurios yra Sąjungai naudinga viešoji paslauga, finansuoti.
Be to, priemone bus toliau remiamas Lietuvos įgyvendinamos specialios tranzito programos veikimas, atsižvelgiant į ES įsipareigojimus. Pagal programą Lietuvai bus mokama kompensacija už negaunamus Kaliningrado tranzito vizos mokesčius ir papildomas išlaidas, kurias ji patiria dėl supaprastinto tranzito dokumento (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) sistemos, pavyzdžiui, įrangos ir IT sistemų pakeitimo ir tobulinimo, taip pat mokymo ir veiklos išlaidas.

Iš Sąjungos biudžeto skiriama paramos dalis neviršija 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Skiriamos paramos dalis gali būti padidinta iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su projektais, kurie įgyvendinami pagal konkrečius veiksmus.
Specialiosios transzito programos išlaidops bei išlaidos susijusios su pagalba ekstemalios situacijos atvejku finansuojamos 100 proc. intensyvumu.

Projekto atitikimas nustatytiems reikalavimams.

Netaikoma. Projektai finansuojami skiriant dotacijas

Fondo paramą galės gauti tik apibrėžtas ratas Lietuvos valstybės institucijų, kurios įgyvendins projektus, patvirtintus 2021-2027 m nacionalinės programos projektų sąraše.

Programa siekia:
- sistemingiau remti pavienių valstybių narių teikiamas paslaugas, kuriomis siekiama užtikrinti erdvės be vidaus sienų apsaugą;
- stiprinti sienos apsaugos ir kitų teisėsaugos institucijų tarpžinybinį bendradarbiavimą ir
- užtikrinti, kad valstybės narės turėtų labiau specializuotą įrangą, kuria galėtų naudotis Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra bendroms operacijoms, siekdama apsaugoti erdvę be vidaus sienų.
Sienų valdymo ir vizų priemonė padės remti bendrą ES išorės sienų valdymo ir vizų srities politiką, pavyzdžiui, stiprinti Europos integruotą sienų valdymą, įsigyti sienų valdymo įrangos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros reikmėms, taikyti bendrą vizų politiką ir susijusias IT sistemas.

Remiamos veiklos: vizų išdavimo paslaugos, sienų valdymo integracijos priemonės, negautų mokesčių kompensacijos už tranzito vizas ir tranzito dokumentų išdavimą.
Taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros veiklai vykdyti reikalingos techninės įrangos pirkimas pagal valstybių narių nacionalines programas, prašymų išduoti vizą tvarkymo modernizavimas, naujų didelės apimties IT sistemų kūrimas ir tų sistemų sąveikumo užtikrinimas.
Sienų valdymo ir vizų priemonė taip pat sudarys sąlygas įsigyti daugiafunkcinę jūrų stebėjimo įrangą, siekiant kuo labiau padidinti sąveiką ir jūrų stebėjimo srityje.

ES narės

Priemonė remia ES išorės sienų valdymą, siekiant palengvinti teisėtą sienos kirtimą, užkertamt kelią neteisėtai imigracijai ir tarptautiniam nusikalstamumui.
Taip pat remiama bendra vizų politika, veiklos susijusios su vizų išdavimu ir teisėtų keliavimo sąlygų sudarymu, tuo pačiu siekinat išvengti neteisėtos migracijos ir saugumo rizikų.

MIGRACIJA IR SIENŲ VALDYMAS
Paskutinė atnaujinimo data: 2021 07 28