Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Paveldotvarkos programa

Finansavimo formaDotacija
TipasVeiklai vykdyti, Infrastruktūrai ar kitam ilgalaikiui turtui kurti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusKultūra
Finansuojamos veiklosTyrimai, Kita veikla
Atrankos būdasKonkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Nekomercinės organizacijos, Centrinės ir vietinės valdžios įstaigos, Verslo subjektai
Priemonės metai2021-2023

Nacionalinė programa, pagal kurią iš valstybės biudžeto lėšų yra finansuojami valstybės saugomų ir kitų kultūros paveldo objektų, kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių valstybės saugomo kultūros paveldo objekto ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbai.
Programos finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.
Bendras 2021-23 m. paveldotvarkos programų, skirtų sakralinio kultūros paveldo ir nesakralinio kultūros paveldo objektų tvarkybai biudžetas yra apie 16 mln EUR

Administruojančios institucijos

Kultūros paveldo departamentas prie KM

Koordinuoja Lietuvoje

NETAIKOMA

Ekspertinis vertinimas

Konkursas skelbiamas 1 kartą per metus, informacija pateikiama KPD interneto svetainėje.

Paveldotvarkos programos administruojamos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir kiekvieniems ateinantiems metams yra tvirtinamos Kultūros ministerijos.
Projektai Įgyvendinami vadovaujantis Kultūros ministro patvirtintame Nekilnojamųjų ir kilnojamųju kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo apraše numatyta tvarka.
Valstybės biudžeto asignavimai Programai numatomi Lietuvos Respublikos kultūros ministerijo strateginiame veiklos plane Kultūros paveldo departamentui.
Projektų atranka - konkursas arba patvirtintų projektų finansavimas.

Taikomieji tyrimai - iki 20 tūkst. EUR;
Tvarkybos darbai - iki 150 tūkst. EUR.

Taikomieji tyrimai - 100 proc. tinkamų išlaidų;
Tvarkybos darbų projektų parengimas - 60 -70 proc.;
Tvarkybos darbai - 60-70 proc.;
Apsaugos techninės priemonės, neatidėliotini darbai - iki 50 proc.

Prioritetas teikiamas objektams kuriuose vykdomi avarijos grėsmės pašalinimo darbai, medinės architektūros nekilnojamam kultūros paveldui.
Taip pat, kuoment pareiškėjas prisideda daugiau kaip 50 proc. tinkamu projekto išlaidų.

Projektų atitikimas kvietimo teikti paraiškas reikalavimams.

Netaikomos, projektai finansuojamis skiriant dotacijas

Programų skiriamu finansavimu taip pat gali pasinaudoti kultūros paveldo objektus valdantys viešieji subjektai ( centrinės valdžios ir savivaldos institucijos, viešosios įstaigos).

Didžiąja dalimi remiami pastatų, kurie pripažinti kultūros paveldo objektais tvarkybos darbai ir paruošiamieji darbai.

Taikomieji tyrimai;
Tvarkybos darbų projektų parengimas;
Tvarkybos darbai (avarijos grėsmė pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto);
Apsaugos techninių priemonių įrengimas;
Neatidėliotini darbai

Lietuva

Paraiškos teikiamos per Kultūros paveldo departamento informacinę sistemą KPEPIS.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 01 31