Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

Finansavimo formaDotacija, Paskola
TipasVeiklai vykdyti, Infrastruktūrai ar kitam ilgalaikiui turtui kurti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusNaujos technologijos, Socialinės paslaugos, Susisiekimo priemonės ir infrastruktūra, Inovacijos, Informacinė visuomenė, Energijos taupymas ir renovacija, Švietimas ir mokymas, Užimtumas, Energetika, Aplinkosauga, Sveikatos apsauga
Finansuojamos veiklosMokymai, Parama produktyvumo didinimui, Nauji produktai ir paslaugos, Naujų įrankių/sprendimų kūrimas, Parama vystymui ir plėtrai, Tyrimai
Atrankos būdasKonkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Galimų pareiškėjų tipaiViešieji ir privatūs juridiniai asmenys
Priemonės metai2021-2026

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (RRF) yra pagrindinė bendro „Next Generation EU“ ekonomikos atsigavimo ir pasirengimo ateities iššūkiams programos dalis, remianti reformas ir investicijas valstybėse narėse.
RRF lėšomis bus teikiamos paskolos ir dotacijos valstybių narių vykdomoms reformoms ir investicijoms remti.
Tikslas - sušvelninti koronaviruso pandemijos ekonominį ir socialinį poveikį ir padaryti Europos ekonomiką bei visuomenę tvaresnę, atsparesnę ir geriau pasirengusią ekologiškų ir skaitmeninių perėjimų iššūkiams ir galimybėms.
Priemonė įsigaliojo nuo 2021.02.19Bendras biudžetas - 672,5 mlrd. EUR
Lietuvai numatyta 2,225 mlrd. EUR. Investicijos skiriamos prioritetinėms žaliojo kurso ir ekonomikos skaitmeninimo kryptims bei reformoms, kurias Europos Komisija (EK) Lietuvai rekomendavo 2019-2020 m.

Administruojančios institucijos

EK Ekonomikos ir finansų reikalų generalinis direktoratas (ECFIN GD); Atkūrimo ir atsparumo darbo grupė (RECOVER)

Koordinuoja Lietuvoje

LR Finansų ministerija; Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

Ekspertinis vertinimas

Konkursai skelbiami keletą kartų metuose

Valstybės narės parengia ir pateikia EK nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus (EGADP), kuriuose pateikiamas nuoseklus reformų ir viešųjų investicijų projektų paketas. Norint pasinaudoti priemonės parama, šios reformos ir investicijos turėtų būti įgyvendintos iki 2026 m.
Valstybių narių EGADP turi būti veiksmingai sprendžiami Europos 2021-27 m. semestre nustatyti uždaviniai, visų pirma Tarybos priimtos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos. Planuose taip pat turi būti numatytos priemonės, skirtos spręsti "žaliojo kurso" ir skaitmenizavimo uždavinius ir pasinaudoti jų teikiama nauda.
EK per du mėnesius nuo pateikimo įvertina valstybių EGADP ir paverčia jų turinį teisės aktais, kurie teikiami Europos Tarybos pritarimui. Tarybos pritarimas leidžia išmokėti 13% išankstinį finansavimą valstybei narei.
Tolimesni lėšų išmokėjimai gali būti vykdomi 2 kartus metuose, įvertinus pasiektus EGADP tarpinius tikslus.
RRF lėšos bus nukreipiamos į labiausiai nuo krizės nukentėjusias šalis ir sektorius: 70% lėšų bus skirta 2021 ir 2022 m., o 30% bus skirta 2023 m.
Lėšos iš RRF 2021–2022 m. bus skiriamos pagal EK paskirstymo kriterijus, atsižvelgiant į atitinkamą valstybių narių gyvenimo lygį, dydį ir nedarbo lygį.
Lietuvos EGADP įgyvendinimas bus vykdomas atrenkant ir įgyvendinant konkrečius projektus. Šie projektai galės būti: 1) individualūs projektai, kuriuose numatyti tikslai ir uždaviniai geriausiai pasiekiami vykdant pavienius projektus (pvz., informacinių technologijų sistemų valdymo konsolidavimo projektai ir pan.) ir 2) projektų grupės, kuriose tikslai ir uždaviniai geriausiai pasiekiami įgyvendinant grupę projektų.

Gali būti nustatyta kvietimų teikti paraiškas sąlygose arba tvirtinamų valstybinės reikšmės projektų sąrašuose

Gali būti nustatytas kvietimų teikti paraiškas sąlygose arba tvirtinamų valstybinės reikšmės projektų sąrašuose

Nacionaliniuose atkūrimo ir atsparumo planuose turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad:
- ne mažiau kaip 37 proc. RRF lėšų bus nukreipta į projektus, susijusius su investicijomis į klimato kaitos padarinių švelninimą ir su tuo susijusias reformas;
- ne mažiau kaip 20 proc. RRF lėšų bus nukreipta į projektus, susijusius su investicijomis į skaitmenizavimą.

Projektų atitikimas finansavimo sąlygų aprašo reikalavimams.

Netaikomos, projektai finansuojamis skiriant dotacijas.

Viešojo sektoriaus organizacijos gali dalyvauti projektinėje veikloje ir juo įgyvendinti, jeigu tai numatyta finansavimo sąlygų apraše.

Remiamos veiklos sritys detalizuojamos nacionaliniame EGADP "Naujos kartos Lietuva".
Numatytos šios nvesticijų kryptys :
- Žalioji pertvarka;
- Dkaitmeninė pertvarka;
- Pažangus, tvarus ir įtraukus augimas, įskaitant ekonominę sanglaudą, darbo vietas, produktyvumą, konkurencingumą, MTEP ir inovacijas, gerai funkcionuojančią rinką su stipriomis MVĮ;
- Socialinė ir teritorinė sanglauda;
- Sveikata, ekonominis, socialinis ir institucinis atsparumas, įskaitant reagavimą į krizes ir parengtumą krizėms;
- Next generation politika, vaikai ir jaunimas, įskaitant švietimą ir įgūdžius.

Finansuojamos veiklos bus numatytos konkrečiuose projektų finansavimo sąlygų aprašuose parengtuose pagal nacionalinį EGADP "Naujos kartos Lietuva".

ES narės

RRF yra pagrindinis „NextGenerationEU“ programos finansinis instrumentas, leidžiantis Komisijai surinkti lėšų ir ištaisyti patirtą tiesioginę ekonominę ir socialinę žalą, kurią įtakojo koronaviruso pandemija. Priemonė taip pat yra glaudžiai suderinta su Komisijos prioritetais, užtikrinant tvarų ir integralų atsigavimą, tuo pačiu skatinant investicijas į ekologiją, klimato kaitos prevenciją ir skaitmenizavimą.

SANGLAUDA, ATSPARUMAS IR VERTYBĖS
Paskutinė atnaujinimo data: 2022 01 31