Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Kaiminystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė "Globali Europa"

Finansavimo formaDotacija, Garantijos, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą, Bus galima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusTeisėtvarka/ saugumas, Viešasis valdymas, MVĮ plėtra, Socialinės paslaugos, Pilietiškumas/Demokratija, Užimtumas, Plėtra, Aplinkosauga, Sveikatos apsauga, Žmogaus teisės
Finansuojamos veiklosTechninė parama administravimui, Parama produktyvumo didinimui, Parama užimtumo didinimui, Parama investicijoms, Parama vystymui ir plėtrai
Atrankos būdasPatvirtintų projektų finansavmas
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Tarptautinės organizacijos ir padaliniai
Priemonės metai2021-2027

Ši priemonė padės paskirstyti didžiąją dalį išorės veiksmų fondo lėšų. Tai bus pagrindinė ES priemonė, padėsianti panaikinti skurdą ir skatinti darnų vystymąsi, gerovę, taiką ir stabilumą.
Priemonės finansavimas skirstomas pagal 3 ramsčius:
GEOGRAFINĮ - dialogui ir bendradarbiavimui su trečiosiomis valstybėmis skatinti.
Visi regionams skirti finansiniai paketai bus priderinti prie atitinkamų regionų poreikių ir prioritetų, atitinkančių strateginius ES prioritetus, visų pirma ES kaimyninėse šalyse ir Afrikoje bei šalyse, kurioms to labiausiai reikia.
Nuolatiniam bendradarbiavimui su ES valstybių narių užjūrio šalimis ir teritorijomis, įskaitant Grenlandiją, paremti bus skirta 500 mln. EUR. Taip bus stiprinami jų artimi istoriniai ir politiniai ryšiai su Europos Sąjunga ir skatinamas ekonominis ir socialinis vystymasis.
TEMINĮ - žmogaus teisėms ir demokratijai, pilietinei visuomenei, stabilumui ir taikai remti. Bus papildoma į geografinį ramstį įtraukta veikla, kai jos teks imtis pasauliniu mastu.
GREITOJO REAGAVIMO - pagal kurį ES galės greitai ir veiksmingai taikyti konfliktų prevencijos priemones ir reaguoti į krizes ar stabilumo stoką. Pagal šį ramstį bus didinamas šalių partnerių atsparumas ir imamasi išankstinių veiksmų siekiant atsižvelgti į ES užsienio politikos poreikius ir prioritetus.
Papildomas "Lankstumo rezervas" (9,5 mlrd. EUR) leis įgyvendinti ES kylančius naujus uždavinius ir prioritetus.

Bendras biudžetas - 79,4 mlrd. EUR
Viena iš šios priemonės tikslinių programų bus Europos branduolinės saugos priemonė, kuriai bendrame priemonės biudžete yra numatyta 300 mln EUR.
Naujojoje priemonėje taip pat numatyta "Investicijų programa išorės veiksmams skatinti", kuri, tikimasi, iš privačiojo sektoriaus pritrauks daugiau finansinių lėšų darniajam vystymuisi.

Administruojančios institucijos

EK Tarptautinės partnerystės generalinis direktoratas (INTPA GD); EK Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinis direktoratas (NEAR GD); EK Užsienio politikos priemonių tarnyba (FPI)

Koordinuoja Lietuvoje

LR Užsienio reikalų ministerija

Ekspertinis vertinimas

Remiami projektai nustatomi metiniuose ar daugiamečiuose veiksmų planuose

Priemonė įgyvendinama taikant tiesioginį ir netiesioginį valdymą.
Netiesioginis valdymas gali būti pavestas šalims partnerėms arba jų paskirtoms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Europos investicijų bankui.
EK priima metinius arba daugiamečius veiksmų planus ar priemones. Priemonės gali būti: atskiros priemonės, specialiosios priemonės, rėmimo priemonės arba išimtinės paramos priemonės.
Veiksmų planuose ir priemonėse nurodomi siektini kiekvieno veiksmo tikslai, tikėtini rezultatai ir pagrindinė veikla, įgyvendinimo metodai, biudžetas ir visos susijusios rėmimo išlaidos
Iš Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF+) yra remiamas Išorės investicijų planas. Jį įgyvendinant yra sujungiamos derinimo ir biudžeto garantijų operacijos, kurioms taikoma Išorės veiksmų garantija.
Europos darnaus vystymosi fondas veikia vieno langelio principu: jis gauna finansų įstaigų ir viešųjų arba privačiųjų investuotojų finansavimo pasiūlymus ir reikalavimus atitinkančioms investicijoms skiria įvairią finansinę paramą

Skiriant dotaciją , bendru atveju ji negali viršyti 1 mln EUR. , o trukmė ne ilgesnė kaip 18 mėn.

Sąjungos bendro finansavimo dalis neturi viršyti 90 proc. tinkamų finansuoti tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos išlaidų.
Techninės paramos bendro finansavimo dalis yra 100 proc.

Finansavimo prioritetai ( nuo bendrų išlaidų):
- Žmogaus socialinė raida (20 proc.);
- Klimato kaitos švelninimui (25 proc.);
- Neteisėtos migracijos priežasčių šalinimui bei teisėtos migracijos srautų valdymui (10 proc.).
Bent 92 proc. pagal naująją priemonę skiriamų lėšų turėtų būti praneštinos kaip oficiali parama vystymuisi.

Skirstant išteklius pirmenybė turi būti teikiama šalims, kurioms labiausiai reikia paramos, visų pirma mažiausiai išsivysčiusioms šalims, mažas pajamas gaunančioms šalims, krizę patiriančioms šalims, krizę išgyvenusioms šalims ir šalims, kurių padėtis nestabili ir pažeidžiama, įskaitant mažas besivystančias salų valstybes.

Detalizuojamos priemonės Reglamento IV skyriuje.
Išorės veiksmų garantija remiamos EDVF+ operacijos, kurioms teikiamos biudžeto garantijos, makrofinansinė parama ir paskolos trečiosioms valstybėms.

Priemonės remiamos sritys:
Sveikata, švietimas, pilietinė visuomenė, laisva žnisklaida, migracija ir priverstinis perkėlimas, integracinis augimas, deramas darbas, socialinė apsauga ir aprūpinimas maistu.
Šalyse partnerėse ir toliau bus organizuojamos rinkimų stebėjimo misijos, kurių tikslas – remti demokratinius procesus.
Pagal programą taip pat gali būti remiamas šalių karinių pajėgumų stiprinimas (saugumui šalyje palaikyti ), įskaitant mokymus, kuravimą ir konsultacijas, taip pat nekarinės įrangos tiekimą, infrastruktūros gerinimą ir tiesiogiai su ta parama susijusių paslaugų teikimą.
Pagal Investicijų programą išorės veiksmams skatinti bus remiama:
- labai mažos įmonės ir MVĮ;
- darbo vietų kūrimas;
- vieša ir privati insfrastruktūra;
- atsinaujančių išteklių energija bei darnus ūkininkavimas;
- skaitmeninės ekonomikos plėtra.

Konkrečios finansuojamos veiklos nustatomos metiniuose ar daugiamečiuose veiksmų planuose ir priemonėse.

Besivystančios šalys

Tai pagrindinė ES priemonė, kuria siekiama padėti kaimyninėms šalims panaikinti skurdą ir skatinti darnų vystymąsi, gerovę, taiką ir stabilumą.
Pirmenybė bus teikiama šalims, kurioms labiausiai reikia paramos, visų pirma mažiausiai išsivysčiusioms šalims, mažas pajamas gaunančioms šalims, pažeidžiamoms ar krizę patiriančioms šalims.
ES ir toliau dės pastangas siekdama tikslo į oficialią paramą vystymuisi investuoti 0,7 proc., o į mažiausiai išsivysčiusias šalis – 0,2 proc. savo BVP.

KAIMYNINĖS ŠALYS IR PASAULIS
Paskutinė atnaujinimo data: 2021 07 28