Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

REACT-EU iniciatyva

Finansavimo formaDotacija, Apdovanojimai
TipasVeiklai vykdyti, Infrastruktūrai ar kitam ilgalaikiui turtui kurti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusSocialinės paslaugos, Kultūra, Užimtumas, Energetika, Sveikatos apsauga
Finansuojamos veiklosTechninė parama administravimui, Parama užimtumo didinimui, Nauji produktai ir paslaugos, Parama vystymui ir plėtrai
Atrankos būdasKonkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Galimų pareiškėjų tipaiViešieji ir privatūs juridiniai asmenys, Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)
Priemonės metai2021-2022

REACT-EU – tai Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo pagalbos iniciatyva, trumpuoju 2021–2023 m. laikotarpiu numatanti investicijas, skatinančias ir stiprinančias tuos ekonomikos sektorius, kurie gali efektyviausiai prisidėti prie spartaus bendro Europos šalių atsigavimo po COVID-19 pandemijos ir jos sukeltų padarinių.
Priemonės lėšos gali būti naudojamos kaip papildomas finansinis indėlis sėkmingam 2014-2020 m laikotarpio projektų užbaigimui, taip pat naujiems projektams finansuoti pagal priemonės tikslus.
Prioritetai:
- skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai;
- skatinti energetinį efektyvumą, siekiant švelninti poveikį klimato kaitai;
- didinti gyventojų užimtumą, prisitaikymą prie besikeičiančios darbo rinkos, ir atsparumą pandemijos sukeliamiems iššūkiams.
REACT-EU yra vienas iš "Next Generation EU" programos finansinių instrumentų.
Bendras biudžetas - 50,6 mlrd. EUR., 2021 m. biudžetas - 39,7mlrd. EUR

Pagal REACT-EU iniciatyvą Lietuvai 2021 m. skirti 273 mln. EUR, tarp kurių 15,5 mln. EUR numatyti kultūros ir kūrybinėms industrijoms (KKI), finansuoti .

Administruojančios institucijos

EK Regioninės ir miestų politikos deneralinis direktoratas (REGIO GD)

Koordinuoja Lietuvoje

LR Finansų ministerija

Ekspertinis vertinimas

Konkursai skelbiami keletą kartų metuose

Papildomos lėšos pagal REACT- EU valstybėms narėms bus skiriamos 2021 ir 2022 m. Šių lėšų šaltiniai- Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos socialinis fondas+ (ESF+), Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (FEAD) ir Jaunimo užimtumo fondo. Iniciatyva (YEI).
Siekiant suteikti kuo didesnę pagalbą valstybėms narėms, šių papildomų išteklių administravimo sąlygos yra labai palankios ir lanksčios:
- bendras nacionalinis finansavimas nėra privalomas. Tai reiškia, kad ES teiks 100% paramą, jei to pageidauja valstybė narė.
- siūlomas aukštas išankstinio finansavimo lygis, siekiant užtikrinti, kad dėl lėšų trūkumo nelėtėtų šios paramos panaudojimas ir projektų įgyvendinimas. Valstybės narės bus raginamos naudoti šį papildomą išankstinį finansavimą skiriant avansinius mokėjimus paramos gavėjams.
- Skirtą asignavimą šalis gali išleisti bet kurios išsivystymo kategorijos regionams, paramos apimtis yra plati, o pervedimai tarp ERPF ir ESF fondų visada yra galimi.
- Nėra jokių išankstinių sąllygų valstybei narei norint gauti paramą.

Gali būti nustatyta kvietimų teikti paraiškas sąlygose arba tvirtinamų valstybinės reikšmės projektų sąrašuose

Gali būti nustatytas kvietimų teikti paraiškas sąlygose arba tvirtinamų valstybinės reikšmės projektų sąrašuose

2014-2020 m. programos projektams galiotų esamos sąlygos dėl projektų tęstinumo laikotarpio. Naujiems projektams tęstinumo reikalavimai gali būti taikomi.

Projektų atitikimas finansavimo sąlygų aprašo reikalavimams.

Netaikomos, projektai finansuojamis skiriant dotacijas.

Viešojo sektoriaus organizacijos gali dalyvauti projektinėje veikloje ir juo įgyvendinti, jeigu tai numatyta finansavimo sąlygų apraše.
Programos lėšomis taip pat gali būti finansuojamos techninės pagalbos priemonės.

Iš ERPF papildomi ištekliai pirmiausia bus naudojami investicijoms į sveikatos priežiūros produktus ir paslaugas bei paramai (apyvartiniu kapitalu ar investicijomis) MVĮ.
Siekiant sukurti tinkamas sąlygas atsigauti po krizės, bus remiamos investicijos, prisidedančios prie perėjimo prie skaitmeninės ir ekologiškos ekonomikos, taip pat investuojama į pagrindinių paslaugų piliečiams infrastruktūrą, arba ekonomines priemones regionuose, kurie yra labiausiai priklausomi nuo sektorių, kuriuos labiausiai paveikė krizė (pvz., turizmas, kultūra, apgyvendinimo paslaugos ir kt.).
ESF lėšos pirmiausia bus naudojamos darbo vietų išlaikymui remti, įskaitant trumpalaikio darbo schemas ir paramą savarankiškai dirbantiems asmenims. Papildomos lėšos bus skiriamos naujų darbo vietų kūrimui, ypač skirtų įdarbinti labiausiai pažeidžiamus žmonės bei jaunimą. Bus remiamas darbo įgūdžių ugdymas bei svarbiausos socialinės paslaugos (įskaitant ir skirtas vaikams).

Kiekviena valstybė narė sprendžia savarankiškai, atsižvelgiant REACT EU remiamas sritis ir toje šalyje įgyvendinamus bei planuojamus įgyvendinti projektus.

ES narės

REACT EU remia investicinius projektus, kurie skatina krizių atkūrimo pajėgumus ir prisideda prie ekologiško, skaitmeninio ir atsparaus ekonomikos atsigavimo, įskaitant paramą darbo vietų išsaugojimui, trumpalaikio darbo schemas ir paramą savarankiškai dirbantiems asmenims. Ji taip pat gali remti darbo vietų kūrimą ir jaunimo užimtumo priemones, sveikatos priežiūros sistemas ir apyvartinio kapitalo teikimą bei investicijų paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms.

SANGLAUDA, ATSPARUMAS IR VERTYBĖS
Paskutinė atnaujinimo data: 2021 07 28