Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Techninės pagalbos instrumentas

Finansavimo formaDotacija
TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusViešasis valdymas
Finansuojamos veiklosKita veikla
Atrankos būdasPatvirtintų projektų finansavmas
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos
Priemonės metai2021-2027

Techninės pagalbos instrumentas yra 2021–2027 m. Daugiametės finansinės programos (DFP) ir Europos atkūrimo plano dalis.
Jo pagrindinis tikslas yra skatinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, remiant valstybių narių pastangas įgyvendinti reformas.
Instrumento lėšomis teikiama ekspertinė parama šalims narėms, siekiančioms pasirengti svarbius reformų paketus.
Pačios reformos (jų įgyvendinimas) nėra finansuojamos šiuo instrumentu. Jos gali būti finansuojamos nacionalinėmis priemonėmis arba ES priemonėmis, tokiomis kaip "Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė" (RRF) arba „Teisingos pertvarkos fondas“ (JTF).
Instrumentas remiasi pirmtakės - Struktūrinių reformų rėmimo programos (SRSP) - sėkme. Per SRSP Komisija nuo 2017 m. suteikė techninę paramą 27 valstybėms narėms, įvykdžiusioms daugiau nei 1000 projektų įvairiose politikos srityse.
Bendras biudžetas 864 mln. EUR, metinis biudžetas ~115 mln. EUR

Administruojančios institucijos

EK Struktūrinių reformų remimo generalinis direktoratas (REFORM GD)

Koordinuoja Lietuvoje

Atsakingos ministerijos

Ekspertinis vertinimas

Vieną kartą metuose

Komisija šiuo instrumentu neteikia tiesioginio finansavimo valstybėms narėms.
Teikiama ekspertinė kompetenciją valstybėms narėms, kurios siekia pasirengti svarbių reformų įgyvendinimui. Teikiamai paramai nereikia bendro nacionalinio finansavimo, tačiau reformų paramos sėkmė priklauso nuo valstybių narių valdžios institucijų dalyvavimo ir atsakomybės.
Daugeliu atvejų parama teikiama kaip išorės ekspertų ir pačios Komisijos (REFORM GD ir (arba) kitų Komisijos tarnybų) ekspertinės paramos derinys.
Kiekvienais metais ( iki spalio mėnesio pabaigos) valstybės narės turi galimybę pateikti EK savo paramos poreikius. Komisija išanalizuoja gautus prašymus ir pradeda dialogą su nacionalinėmis koordinuojančiomis institucijomis, kad įvertintų konkrečius šalies poreikius ir galimybes paremti reformų planavimą ir įgyvendinimą. Komisija pradeda įgyvendinti projektus patvirtinusi metinę priemonės darbo programą.
Vidutiniškai nuo valstybės narės prašymo iki techninės paramos projekto užbaigimo praeina 24 mėnesiai.

Vertinant valstybių narių pateiktus prašymus naudojami kriterijai:
- Nustatytų iššūkių svarba ir poreikis skubiai spręsti;
- Paramos poreikiai atitinkamose politikos srityse;
- Prašančiosios valstybės narės socialinių ir ekonominių rodiklių, taip pat institucinių ir bendrųjų administracinių gebėjimų analizė;
- Skaidrumo ir patikimo finansų valdymo principai.

Priemonės skirta išimtinai valstybės institucijoms

Instrumentas gali remti labai platų galimų reformų spektrą. Reikalavimus atitinkančios politikos sritys, kurioms gali būti teikiama parama reformoms, yra apibrėžtos Techninės pagalbos instrumento Reglamento 5 straipsnyje.
Veiksmų sritys apima:
- valstybės finansų valdymas, mokesčių politika ir pajamų administravimas
- valdymas, viešasis administravimas ir teisinė valstybė
- verslo aplinka, augimas, prekyba ir investicijos
- darbo rinka, švietimas ir socialinės paslaugos
- sveikatos priežiūra, gerovė ir vaikų priežiūra
- Žalioji ir skaitmeninė politika
- finansų sektorius ir galimybės gauti finansavimą
- duomenys ir statistika
- pasirengimas narystei euro zonoje
- visuomenės sveikata, saugumas, paslaugų tęstinumas
Per šį instrumenta Komisija taip pat gali padėti valstybėms narėms rengti, keisti ir įgyvendinti savo atkūrimo ir atsparumo planus, kurie yra būtini norint gauti finansavimą iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF).

Parama gali apimti visus reformų etapus, nuo projektavimo ir konceptualizavimo etapo iki įgyvendinimo, pokyčių valdymo ir vertinimo etapo.
Tai gali būti strateginių ar techninių patarimų, reformų poreikių ar galimybių konkrečiose srityse ekspertinio įvertinimo, ekspertų mokymų ar ekspertų misijų šalyje forma.

ES narės

Techninės paramos priemonė yra Europos Komisijos priemonė teikti techninę paramą (ekspertinę) pasirengimui reformoms ES valstybėse narėse.

SANGLAUDA, ATSPARUMAS IR VERTYBĖS
Paskutinė atnaujinimo data: 2021 07 28