Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas /

Asylum, Migration and Integration Fund / AMIF
Fondas padės užtikrinti, kad ES toliau vykdytų savo įsipareigojimus tiems, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, kad būtų lengviau grąžinti tuos asmenis, kurie neturi teisės būti ES, ir priimti sprendimus, kuriais vietoj neteisėtų ir nevaldomų srautų būtų kuriami saugūs ir gerai valdomi migracijos keliai. Fondo lėšomis taip pat bus finansuojama asmenų, grąžintų į ES nepriklausančias šalis, reintegracija. Didžioji lėšų dalis numatyta ilgalaikio finansavimo valstybių narių migracijos valdymui paremti, atsižvelgiant į jų poreikius. Visos valstybės narės gaus fiksuotą sumą, o likusioji dalis bus paskirstyta įvertinus patiriamą spaudimą ir atsižvelgus į paramos dalis prieglobsčio (30...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos regioninės plėtros fondas /

European Regional Development Fund / ERDF
Remiami ES prioritetai, įskaitant struktūrines darbo rinkos reformas, transporto, aplinkos, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, energetikos, švietimo ir socialinės politikos sritis bei programas, taip pat administracinį modernizavimą. Stiprinamas sanglaudos politikos miesto aspektas – 6 proc. ERPF lėšų bus skirta tvariai miestų plėtrai, taip pat parengta nauja miesto valdžios institucijoms skirta miestų tinklo ir pajėgumų stiprinimo programa – Europos miestų iniciatyva. Tarpregioninis ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas supaprastinamas suteikiant naują galimybę regionui dalį jam skirtų asignavimų panaudoti bet kurioje Europos dalyje vykdomiems projektams finansuoti...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Programa "Europos horizontas" /

Horizon Europe / HORIZON
Programa „Europos horizontas“ yra plačiausia ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa. Ji padės toliau didinti Europos mokslinę kompetenciją Europos mokslinių tyrimų tarybos veiksmais ir programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ stipendijomis bei mainų programomis ir remsis Jungtinio tyrimų centro (JRC) teikiamomis mokslinėmis konsultacijomis, technine parama ir tiksliniais moksliniais tyrimais. Be to, ji suteiks naują, platesnį užmojį ES finansavimui ir didins jo poveikį mokslui, ekonomikai ir visuomenei. Programa sudaryta iš 3 veiklos sričių: Atvirasis mokslas - bus užtikrinamas nuoseklus programos „Horizontas 2020“ tęstinumas, teikiant paramą pažangiam mokslui;...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Programa "Fiscalis" /

Cooperation in the field of taxation (Fiscalis programme) / FISC
Programa „Fiscalis“ yra ypač svarbi nacionalinių mokesčių administratorių darbui ir jų bendradarbiavimui. Šia programa nacionaliniams mokesčių administratoriams padedama kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu ir kartu palengvinamas mokestinių prievolių vykdymas, siekiant užtikrinti sąžiningą apmokestinimą. Ja padedama visapusiškai išnaudoti bendrosios rinkos galimybes ir didinamas ES konkurencingumas. Programos tikslas – remti mokesčių politiką, bendradarbiavimą mokesčių klausimais ir administracinių gebėjimų, be kita ko, žmogiškųjų išteklių kompetencijos, stiprinimą ir Europos elektroninių sistemų plėtojimą ir veikimą. Bendras biudžetas - 269 mln. EUR Didelė...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Sanglaudos fondas /

Cohesion Fund / CF
Pagal atnaujintą ir labiau į rezultatus orientuotą būsimą sanglaudos politiką ištekliai nukreipiami į labiausiai nuo likusios ES dalies atsiliekančius regionus siekiant užtikrinti konvergenciją ir vienodas sąlygas visiems. Sanglaudos fondas skirtas valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP), tenkančios vienam gyventojui, yra mažesnės nei 90 % ES vidurkio. Juo siekiama sumažinti ekonominius bei socialinius skirtumus ir skatinti tvarią plėtrą. 2021–2027 m. sanglaudos politikos sistema dar labiau orientuota į veikimą vietos lygmeniu – pagal ją remiamos vietos augimo strategijos, kurias rengia miestų, vietos ar kitos teritorinės valdžios institucijos, kurios...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Skaitmeninės Europos programa /

Digital Europe programme / DIGITAL
Bendrasis Programos tikslas - spartinti ES skaitmeninį atsigavimą, auginti ES strateginius skaitmeninius pajėgumus ir spartinti plataus masto skaitmeninių technologijų diegimą, kuriomis galėtų naudotis ES piliečiai, įmonės ir viešojo administravimo institucijos. Įgyvendinant Programą bus: - sustiprintas Europos pajėgumas pagrindinėse skaitmeninių technologijų srityse, pasiekiamas dėl didelio masto diegimo, - užtikrinama, kad šios technologijos plistų ir būtų įsisavinamos viešojo intereso srityse ir privačiajame sektoriuje. Naujoji Skaitmeninės Europos programa padės formuoti ir remti skaitmeninę Europos visuomenės ir ekonomikos transformaciją. Šia programa bus skatinamos...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Muitinio tikrinimo įrangos paramos priemonė /

Customs Control Equipment Instrument / CCEI
Ši finansinė priemonė yra viena iš sudėtinių naujojo Integruoto sienų valdymo fondo dalių. Naujoji Muitinio tikrinimo įrangos paramos priemonė padės užtikrinti tolygesnį muitinį tikrinimą valstybėse narėse ir taip išvengti prekių srautų nukreipimo per silpniausias vietas. Tikslinė muitinio tikrinimo įrangai skirta priemonė leis remti tinkamos finansuoti aptikimo įrangos, skirtos muitiniam tikrinimui plačiąja prasme, pirkimą, priežiūrą ir modernizavimą. Priemonės lėšomis bus finansuojamas ir tokios aptikimo įrangos, kuri naudojama ne vien muitiniam tikrinimui atlikti, tačiau jos pagrindinė paskirtis ir toliau bus muitinis tikrinimas, įsigijimas. Bendras biudžetas - 1 mlrd....
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa /

Citizen, Equality, Rights and Values programme / CERV
Nauja finansavimo programa „Teisės ir vertybės“ bus siekiama apsaugoti ir skatinti ES sutartyse ir ES Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir vertybes, įskaitant paramą pilietinės visuomenės organizacijoms, kad būtų palaikoma atvira, demokratinė ir įtrauki visuomenė. Bendrasis programos tikslas bus pasiektas įgyvendinus tris konkrečius tikslus: - skatinti lygybę ir teises (Lygybės ir teisių paprogramė), - skatinti piliečių aktyvumą ir dalyvavimą demokratiniame Sąjungos gyvenime (Piliečių aktyvumo ir dalyvavimo paprogramė), - kovoti su visomis smurto formomis (paprogramė „Daphne“). Naujoji programa apjungia ankstesnes "Europa piliečiams" bei Teisių, lygybės ir...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos miestų iniciatyva /

European Urban Initiative / EUI
Naujoji iniciatyva apjungia URBACT programos ir programos "Miestų Inovatyvūs Veiksmai" (UIA) tikslus. Skatinama miestų tvari plėtra, atitinkanti pagrindines ES politikos kryptis bei sanglaudos politika paremtas investicijas. Priemonė taikoma visiems ES miestų darbotvarkės klausimams (pvz. migrantų integracija, būstų sektorius, oro kokybė, skurdas mieste, ar energetikos pertvarka) Remiamas miestų bendradarbiavimas: * ugdant gebėjimus tvarios plėtros srityje (20 proc. programos biudžeto), * skatinant inovatyvius sprendimus (60 proc. programos biudžeto), * skatinant naujas žinias, inovatyvią politiką ir komunikaciją (20 proc. programos biudžeto). Vienos ar daugiau valstybių...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

ES Kosmoso programa /

EU Space programme / SpaceEU
Programos tikslai: - užtikrinti, kad ES ir toliau būtų tarp pasaulio lyderių kosmoso srityje; - skatinti stiprią ir inovatyvią kosmoso pramonę; - išsaugoti ES savarankišką, patikimą ir ekonomiškai efektyvią prieigą prie kosmoso; - sukurti bendrą ir supaprastintą valdymo sistemą. Programos apimyje bus inestuojama į palydovinę navigaciją, Žemės stebėjimą, informuotumą apie padėtį kosmose ir saugų palydovinį ryšį. Programos biudžetas preliminariai paskirstytas taip: - Palydovinė navigacija (GALILEO ir EGNOS) - 9,7 mlrd. EUR; - Žemės stebėjimo programa „Copernicus“ - 5,8 mlrd. EUR; - Informuotumo apie padėtį kosmose ir Saugios vyriausybinės palydovinės komunikacijos...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31
Viso įrašų: 50
Rodyti po:
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05