Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Vidaus saugumo fondas /

Internal security fund / ISF
Naujasis Vidaus sienų fondas (VSF) yra finansavimo priemonė, kuri turėtų padėti užtikrinti aukšto lygio saugumą Sąjungoje, visų pirma kovojant su terorizmu ir radikalizacija, organizuotu nusikalstamumu ir kibernetiniais nusikaltimais, padedant nusikaltimų aukoms ir jas apsaugant. Pagrindiniai tikslai: - aktyviau keistis informacija tarp ES teisėsaugos institucijų; - intensyvinti tarpvalstybines bendras operacijas; - stiprinti kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos užtikrinimo pajėgumus Siekiant užtikrinti geresnį ir labiau integruotą ES išorės sienų valdymą, Sienų valdymo ir vizų priemonė buvo perkelta iš Vidaus saugumo fondo į naująjį Integruotą sienų valdymo fondą....
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Pasirengimo narystei paramos priemonė /

Pre-accession assistance programme / IPA III
Teikiant pasirengimo narystei paramą remiamos ES šalių kandidačių ir potencialių kandidačių pastangos priimti ir įgyvendinti pagrindines politines, institucines, socialines ir ekonomines reformas, siekiant laikytis ES vertybių ir laipsniškai prisiderinti prie ES taisyklių, standartų ir politikos. Pažanga rengiantis narystei priklauso nuo to, kaip kiekviena paraišką pateikusi valstybė laikosi Sąjungos vertybių, ir nuo jos gebėjimo įgyvendinti būtinas reformas, kad suderintų savo politinių, institucinių, teisinių, administracinių ir ekonominių sistemų veikimą su Sąjungoje taikomomis taisyklėmis, standartais, politika ir praktika. Bendras biudžetas -14,16 mln. EUR
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Sveikatos programa /

EU4Health
„EU4Health“ yra ES atsakas į COVID-19 poveikį medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams, pacientams ir sveikatos sistemoms Europoje. Naujoji programa sukurs prielaidas stipresnei, sveikesnei ir atsparesnei sveikatos sąjungai. „EU4Health“ yra didžiausia visų laikų sveikatos programa ir per septynerius metus Investuos daugiau nei 5 mlrd. Eurų sveikatos stiprinimui Sąjungoje. Programa padidins pažeidžiamų grupių galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat didins vaistų bei medicinos prietaisų prieinamumą visiems piliečiams. Programa reikšmingai prisidės kovojant su tokiais iššūkiais kaip vėžys, atsparios antimikrobiniams vaistams infekcijos bei mažėjančiais...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Lietuvių fondas /

Lithuanian foundation / LF
Lietuvių Fondas yra JAV Ilinojaus valstijoje įregistruota pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Lietuvių Fondo nariai savo įnašais ir palikimais yra suformavę pagrindinį Lietuvių Fondo kapitalą. Fondas investuoja savo pagrindinį kapitalą į akcijas, bendrovių obligacijas, indėlius ir nekilnojamąjį turtą. Iš šių investicijų gaunamas pelnas yra skiriamas lietuviškai veiklai remti ir įgyvendinti Lietuvių Fondo tikslus. Pagrindinis Lietuvių Fondo tikslas – remti projektus bei veiklą, padedančią išlaikyti lietuviškąjį paveldą...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2022-01-31

ES Kosmoso programa /

EU Space programme / SpaceEU
Programos tikslai: - užtikrinti, kad ES ir toliau būtų tarp pasaulio lyderių kosmoso srityje; - skatinti stiprią ir inovatyvią kosmoso pramonę; - išsaugoti ES savarankišką, patikimą ir ekonomiškai efektyvią prieigą prie kosmoso; - sukurti bendrą ir supaprastintą valdymo sistemą. Programos apimyje bus inestuojama į palydovinę navigaciją, Žemės stebėjimą, informuotumą apie padėtį kosmose ir saugų palydovinį ryšį. Programos biudžetas preliminariai paskirstytas taip: - Palydovinė navigacija (GALILEO ir EGNOS) - 9,7 mlrd. EUR; - Žemės stebėjimo programa „Copernicus“ - 5,8 mlrd. EUR; - Informuotumo apie padėtį kosmose ir Saugios vyriausybinės palydovinės komunikacijos...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Europos miestų iniciatyva /

European Urban Initiative / EUI
Naujoji iniciatyva apjungia URBACT programos ir programos "Miestų Inovatyvūs Veiksmai" (UIA) tikslus. Skatinama miestų tvari plėtra, atitinkanti pagrindines ES politikos kryptis bei sanglaudos politika paremtas investicijas. Priemonė taikoma visiems ES miestų darbotvarkės klausimams (pvz. migrantų integracija, būstų sektorius, oro kokybė, skurdas mieste, ar energetikos pertvarka) Remiamas miestų bendradarbiavimas: * ugdant gebėjimus tvarios plėtros srityje (20 proc. programos biudžeto), * skatinant inovatyvius sprendimus (60 proc. programos biudžeto), * skatinant naujas žinias, inovatyvią politiką ir komunikaciją (20 proc. programos biudžeto). Vienos ar daugiau valstybių...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Bendroji žemės ūkio politika /

Common Agriculture Policy / CAP
Pirminė šios politikos paskirtis – remti Europos ūkininkus ir užtikrinti Europos piliečių aprūpinimą maistu – nepakito, tačiau šiandieninės BŽŪP uždaviniai yra gerokai platesni. Europai reikia atsparaus, tvaraus ir konkurencingo žemės ūkio sektoriaus, padedančio užtikrinti, kad Europos piliečiams tiekiami maisto produktai būtų aukštos kokybės, saugūs ir įperkami, o socialinė ir ekonominė kaimo vietovių struktūra būtų tvirta. Būsimoji BŽŪP bus grindžiama devyniais aiškiais ekonominius, aplinkosaugos ir socialinius politikos aspektus atspindinčiais tikslais, pagal ją toliau bus užtikrinamas aprūpinimas kokybiškais maisto produktais ir tvirtai remiamas išskirtinis Europos ūkininkavimo...
Atrankos būdas Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Jūrų reikalų ir Žuvininkystės fondas /

European Maritime and Fisheries Fund / EMFAF
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) tikslas – skatinti Europos Sąjungos bendrosios žvejybos politikos ir integruotos jūrų politikos įgyvendinimą, subalansuotą ir integracinę žvejybos ir akvakultūros regionų teritorinę plėtrą, konkurencingą, aplinkosaugos požiūriu tvarią, ekonomiškai gyvybingą ir socialiai atsakingą žvejybą ir akvakultūrą. Po 2020 m. didžiausias dėmesys skiriamas keturiems prioritetams: - skatinti darnią žuvininkystę ir jūrų biologinių išteklių išsaugojimą; - prisidėti prie apsirūpinimo maistu saugumo Europos Sąjungoje remiant darnų ir konkurencingą akvakultūrą ir rinkas; - sudaryti sąlygas tvarios mėlynosios ekonomikos augimui ir skatinti...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Aplinkos ir klimato kaitos programa LIFE /

LIFE programme / LIFE
Sustiprinta programa LIFE atliks svarbų vaidmenį didinant investicijas į klimato politikos veiksmus ir švarią energiją visoje Europoje. Naujasis stimulas efektyvaus energijos vartojimo ir nedidelės apimties atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijų srityse padės piliečiams ir bendrovėms per konkrečius praktinius projektus tapti perėjimo prie mažataršės ekonomikos skatintojais. Sudaro 4 paprogramės: Gamta ir biologinė įvairovė (2,15 mlrd. EUR); Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė (1,35 mlrd. EUR); Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas (950 mln. EUR); Perėjimas prie švarios energijjos (1 mlrd. EUR). Programa LIFE bus remiamos nedidelio masto inovacijos, kurios...
Atrankos būdas Konkursas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31

Bendrosios rinkos programa /

Single Market programme / SMP
Programos prioritetinės sritys: - Maisto sauga. Užkirsti kelią gyvūnų ligoms ir augalų kenkėjams, juos kontroliuoti ir išnaikinti. Remti tvarią maisto gamybą ir vartojimą. Padėti gerinti gyvūnų gerovę. Didinti oficialiosios kontrolės veiksmingumą. - Vartotojų apsauga. Užtikrinti, kad rinkoje esantys produktai būtų saugūs ir vartotojai žinotų taisykles. Padėti nacionalinėms valdžios institucijoms veiksmingai dirbti kartu ir bendrauti. - Konkurencingumas. Teikti įvairių rūšių paramą įmonėms, ypač MVĮ: finansinę paramą, pvz: dotacijas ir MVĮ paskolų garantijas iš „InvestEU“ fondo; sudaryti lengvesnes sąlygas patekti į rinką ir sumažinti administracinę naštą; padėti įsisavinti...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2022-01-31
Viso įrašų: 50
Rodyti po:
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05