Projektai

Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas

daugiafunkcis.png


VPSP etapas: 3. VPSP sutarties įgyvendinimas
Projektą įgyvendinanti institucija
Partnerystės forma Koncesija
Trukmė 25 metai
Vertė 338 800 000 su PVM (realia verte)
Privačios investicijos 88 768 mln. be PVM (realia verte)
Privataus partnerio atrankos būdas Viešasis konkursas
Atrinktas privatus partneris UAB "Vilniaus daugiafunkcis kompleksas"
Sutarties pasirašymo data 2021 10 06
Sutarties įsigaliojimo data 2022-07-06
Privačiam partneriui perduodama veikla Projektavimas, statyba, eksploatavimas
Trumpas projekto aprašymas:

Sukurti daugiafunkcį sveikatinimo, švietimo, kultūros ir užimtumo kompleksą Vilniuje, kuris užtikrins gyventojams reikalingų viešųjų paslaugų pasiūlą, padidins vietovės patrauklumą ūkinei-komercinei veiklai, skatins socializaciją, stiprins vietos bendruomenę.

 

[[#ex]]

1. Projekto duomenys ir susiję dokumentai


2. Dėl Projekto privataus subjekto atrankos dokumentų rengėjų

Projekto privataus subjekto atrankos dokumentus rengia Viešosios įstaigos „Centrinės projektų valdymo agentūros“ Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus ekspertai ir jos pasamdyti išoriniai konsultantai:

 • finansinė dalis – Ernst & Young Baltic UAB;
 • teisinė dalis – Advokatų kontora GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai;
 • inžinerinė dalis – Ademo grupė UAB.

3. Dėl aktualių Projekto įgyvendinimo sąlygų viešinimo

Visi tarpiniai sprendimai ir dokumentų projektai talpinami svetainėje www.ppplietuva.lt. Svetainėje taip pat galima užsakyti naujienų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, prenumeratą. Atkreipiame dėmesį, kad beveik visus atsakymus į pateiktus klausimus galima rasti Projekto aprašymuose, todėl primygtinai rekomenduojame atidžiai perskaityti dokumentus, patalpintus šioje svetainėje.


4. Dėl Projekto galimybių studijos

Vadovaujantis nauja viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo taisyklių tvarka, projektus įgyvendinančios institucijos nėra įpareigojamos rengti galimybių studijas. 2015 m. vasario mėn. buvo parengtas Daugiafunkcio sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro komplekso investicijų projektas, su kurio santrauka galima susipažinti aukščiau. Atsižvelgiant į naują politinę padėtį po 2015 m. kovo – balandžio mėn. savivaldybių rinkimų, šiuo metu yra atliekamos investicijų projekto korekcijos, keičiasi Projekto apimtis ir užsakomos paslaugos.


5. Dėl Projekto partnerystės sutarties šalių

Projekto vykdytojas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – VMS), Projekto partneris – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Vyriausybė kol kas nėra priėmusi sprendimo, kuri institucija bus įgaliota atstovauti valstybės interesus Projekte. Planuojama, kad Projekto partnerystės sutartį sudarys: VMS, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, investuotojas (privataus subjekto atrankos laimėtojas) ir investuotojo Projekto įgyvendinimui įsteigtas juridinis asmuo.


6. Dėl privačiam subjektui planuojamos perduoti veiklos

Projekto partnerystės sutartimi privačiam subjektui planuojama perduoti vykdyti veiklas, susijusias su daugiafunkcio komplekso projektavimu, statyba, eksploatavimu ir priežiūra, taip pat bus suteikiama teisė vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Objektuose, kurių užimtumas VMS ar valstybės institucijų vykdomomis bei finansuojamomis veiklomis nebus 100 proc., privataus subjekto atrankos dalyviai turės pateikti pasiūlymus dėl ūkinės-komercinės veiklos vykdymo galimybės minėtuose objektuose ir kurių nauda bus dalinamasi su viešaisiais subjektais (VMS ir/ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija). Tokie pasiūlymai turės būti pateikti bendrajame verslo plane, kuris bus pasiūlymo dalis ir bus vertinamas pagal atrankos sąlygose nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus.


7. Dėl Privačiam subjektui perduodamo turto

Projekto partnerystės sutarties įgyvendinimo laikotarpiui Privačiam subjektui planuojama perduoti valdyti ir naudoti 20,4 ha visuomeninės/komercinės paskirties ir 2,4 ha visuomeninės/rekreacinės paskirties žemės sklypus, taip pat viename iš sklypų esantį nebaigtos statybos statinį – 10 proc. statybos baigtumo stadioną bei jo techninį projektą, kuriuo vadovaujantis buvo pradėta statinio ranga 2007 m. – 2009 m. Pažymėtina, kad techninis projektas privačiam subjektui nėra privalomas, privačiam subjektui taip pat bus perduota visa turima informacija apie objekto būklę bei statybos metu naudotas medžiagas, tačiau VMS nėra atlikusi ir neplanuoja atlikti papildomo nepriklausomo techninės būklės vertinimo (techninės statinio ekspertizės). Privataus subjekto atrankos dalyviams bus suteikta teisė savarankiškai įvertinti ir prisiimti riziką už perduoto statinio techninę būklę, jei planuoja jį naudoti statybai. Atkreiptinas dėmesys, kad privatus subjektas nėra įpareigojamas tęsti stadiono statybos, privatus subjektas turi teisę priimti sprendimą esantį statinį nugriauti ir statyti visiškai naują objektą, griovimo medžiagas naudojant naujai statybai arba jas parduodant.

Perduodamuose žemės sklypuose privatus subjektas turės pasiūlyti viešojo sektoriaus užsakomųjų objektų išdėstymą, neprieštaraujantį privataus subjekto atrankos sąlygų specifikacijoms, o laisvoje žemėje savo rizika ir savo lėšomis vystyti papildomus komercinius objektus tiek, kiek jie neprieštarauja Projekto tikslams ir netrukdo viešųjų subjektų vykdomoms veikloms. Pažymėtina, kad nuosavybės teisė į laisvojoje žemėje sukurtą turtą privačiam subjektui išliks ir Projekto partnerystės sutarčiai pasibaigus.

Neoficialiais Vilniaus miesto savivaldybės duomenimis, preliminarus žemės sklypų, kuriuos planuojama perduoti privačiam subjektui, metinis nuomos mokestis būtų: 1) už valstybinės žemės  sklypą, kurio  unikalus Nr. 4400-0842-8751 – 11575,50 Eur; 2) už valstybinės žemės  sklypą, kurio  unikalus Nr. 4400-0841-3080 – 3096 Eur. Žemės sklypų nuomos mokestis paskaičiuotas vadovaujantis Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1792.


8. Dėl Projekto vizualizacijos

Tiek Projekto pristatymuose, tiek Daugiafunkcio sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro komplekso investicijų projekte pateikta galima Projekto vizualizacija nėra privaloma. Ji padaryta siekiant preliminariai įvertinti Projekto investicijų sąnaudas bei galimybę įgyvendinti reikalavimą dėl atskirų objektų funkcinio nepriklausomumo. Privataus subjekto atrankos dalyviai galės siūlyti kitą objektų išdėstymą minėtuose sklypuose ir grupavimą, jei bus užtikrintas kultūros ir sporto paskirties objektų funkcinis nepriklausomumas, todėl tokius objektus būtina planuoti taip, kad būtų galima juos vystyti, priduoti ir eksploatuoti nepriklausomai nuo kitų objektų.


9. Dėl funkcinio viešojo sektoriaus objektų nepriklausomumo

Funkcinio nepriklausomumo reikalavimas susijęs su faktu, kad daugiafunkcio komplekso objektai bus finansuojami kaip atskiri projektai pagal VRM tvirtinamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo specialią priemonę. Pavyzdžiui, ES fondų lėšomis negali būti finansuojami didesnės nei 5 mln. EUR vertės sporto ir kultūros objektai. Kiekvienam tokiam funkciškai nepriklausomam objektui bus teikiama atskira paraiška ES fondų finansavimui gauti. Paraiškas teiks VMS, daugiafunkcis kompleksas ir visi jo objektai yra numatyti Vilniaus miesto Šiaurinės teritorijos integruotoje teritorijos vystymo programoje, Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje, kuri yra pagrindas ES fondų finansavimui gauti. Planuojama, kad paraiškos bus teikiamos po to, kai bus atrinktas geriausias pasiūlymas ir bus aišku, koks yra galutinis funkciškai nepriklausomų objektų skaičius. ES fondų finansavimo sutartį su finansavimo teikėju pasirašys VMS ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, kiekviena dėl savo objektų. Objektų, kurių investicijų sąnaudos gali būti finansuojamos ES fondų lėšomis, statybos sąnaudos bus kompensuojamos visa apimtimi, pradėjus eksploatuoti objektus (ar atskirus objektus, priklausomai nuo eksploatavimo pradžios), likusių objektų investicijų sąnaudos ir visų objektų veiklos sąnaudos bus kompensuojamos per Projekto partnerystės sutarties įgyvendinimo laikotarpį kaip viešojo subjekto partnerystės mokestis.


10. Dėl viešojo subjekto partnerystės mokesčio

Nustatant viešojo subjekto partnerystės mokestį, planuojama atskirti du finansinius srautus: pirmą – mokestį už daugiafunkcio komplekso objektų projektavimą, statybą, eksploatavimą ir priežiūrą privačiam subjektui, antrą – privataus subjekto viešajam subjektui mokamą mokestį už laisvos žemės panaudojimą ir komercinės veiklos objektuose vykdymą. Abu minėti finansiniai srautai bus vertinamieji objektai išsamių įpareigojančių pasiūlymų vertinimo metu.


11. Dėl rizikų padalinimo tarp partnerystės sutarties šalių

Su viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektams taikomomis rekomendacijomis dėl rizikų padalinimo tarp partnerystės sutarties šalių, bei projektui būdingų rizikos grupių ir veiksnių identifikavimo galima susipažinti Viešosios įstaigos „Centrinės projektų valdymo agentūros“ parengtame metodiniame dokumente: http://www.ppplietuva.lt/wp-content/uploads/2015/06/II_metodika_201412311.pdf. Pažymima, kad Projekto privataus subjekto atrankos metu dalyviai turės pateikti pasiūlymus dėl rizikų padalinimo, o derybų metu bus galima derėtis dėl kitokio rizikos padalinimo, nei paskelbtose atrankos sąlygose.


12. Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille)

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažymos (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje:

 • dokumentų legalizavimas –  tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas;
 • dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) –  tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

Gali būti legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille) šie oficialūs dokumentai:

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Dokumentų legalizavimas reiškia dvigubą dokumento patvirtinimą – dokumentą išdavusioje šalyje ir šalyje, kurioje dokumentas bus pateiktas. Pirmiausia dokumentas turi būti legalizuotas jį išdavusioje šalyje, po to jį turi legalizuoti šalies, kurioje jis bus pateikiamas, užsienio reikalų ministerija arba tos šalies diplomatinė atstovybė.

* Valstybės, pasirašiusios 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo yra atleidžiamos nuo legalizavimo tų dokumentų, kuriems taikoma minėta konvencija ir kurie turi būti pateikti jos teritorijoje. Vienintelis formalumas, kurio galima reikalauti, kad būtų patvirtintas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas, yra patvirtinimas pažyma (Apostille). Sąrašas valstybių, prisijungusių prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

** Lietuvos, kaip ir kitų valstybių 2010 m. sausio 29 d. konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis dalyvių, civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos, mirties) išrašai, išduoti pagal minėtos konvencijos patvirtintą formą be jokių papildomų formalumų (legalizavimo, tvirtinimo pažyma (Apostille) ar vertimo) turi būti priimami kitose prie konvencijos prisijungusiose valstybėse. Sąrašas valstybių, prisijungusių prie 1976 m. rugsėjo 8 d. konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis.

*** Baltarusijos Respublikoje, Moldovos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, Ukrainoje išduoti oficialūs dokumentai yra atleidžiami nuo legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille) pagal dvišales nurodytos šalies ir Lietuvos Respublikos sutartis.


13. Aktyviosios dokumentų, reglamentuojančių dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) nuorodos


14. Projekto eiga

 • 2014 m. III ir IV ketv. buvo aktyviai konsultuojamasi su rinkos dalyviais, atliktas rinkos tyrimas, kurio metu paaiškėjo projektu suinteresuoti investuotojai;
 • 2015 m. I ketv. VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ parengė investicijų projektą;
 • 2015 m. birželį naujoji VMS taryba pritarė projekto įgyvendinimui;
 • CPVA rengia privataus partnerio atrankos dokumentus;
 • 2015 m. liepos 8 d. projektas Viešosios konsultacijos metu pristatytas investuotojams;
 • 2015 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė projekto tikslingumui (priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1269 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“ įgyvendinimo“);
 • 2016 m. vasario 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė projekto įgyvendinimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės (koncesijos) būdu tikslingumui;
 • 2016 m. kovo 15 d. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybė sudarė projekto koncesijos suteikimo organizavimo ir koncesijos suteikimo procedūrų atlikimo komisiją.
 • 2016 m. liepos 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė CPVA vertinti projekto pirkimo dokumentų atitikimą metodinėms rekomendacijoms. CPVA 2016 m. liepos 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikė nuomonę dėl pirkimo dokumentų atitikimo metodiniams dokumentams.
 • 2016 m. liepos 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 3 d. sprendimas Nr. 1-326, kuriuo buvo pritarta projekto įgyvendinimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės (koncesijos) būdu tikslingumui.
 • 2016 m. rugpjūčio 23 d. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2034/V-556 pakeistas įsakymas, kuriuo buvo sudaryta projekto koncesijos suteikimo organizavimo ir koncesijos suteikimo procedūrų atlikimo komisija.
 • 2016 m. rugpjūčio 24 d. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikė CPVA vertinti projekto pirkimo dokumentų atitikimą metodiniams dokumentams. CPVA 2016 m. rugpjūčio 25 d. Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikė nuomonę dėl pirkimo dokumentų atitikimo metodiniams dokumentams.
 • 2016 m. rugsėjo 1 d. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-571/30-2091 patvirtintos projekto koncesijos suteikimo konkurso sąlygos.
 • 2016 m. rugsėjo 7 d. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija Verslo žinių priede Informaciniai pranešimai paskelbė koncesijos konkursą. Visi suinteresuoti asmenys iki 2017 m. kovo 1 d. 13 val. gali teikti paraiškas dalyvauti konkurse.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024 02 15