Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos inovacijų programa "Eurostars" /

The Eurostars Programme / EUROSTARS
EUROSTARS yra jungtinė EUREKA ir Europos Komisijos inovacijų programa, remianti mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus ir investuojančias į inovacijas ir naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimą, siekiant įgyti konkurencinį pranašumą. Programos tikslas: Skatinti mažas ir vidutines įmones, kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje. Programoje dalyvauja 36 šalys, įskaitant ES šalis nares.
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2019-04-11

Sanglaudos fondas /

The Cohesion Fund / CF
Pagrindinis Sanglaudos fondo vaidmuo – mažinti išsivystymo skirtumus tarp ES valstybių narių ir finansuoti aplinkosaugos bei transporto infrastruktūros projektus. Remiama veikla: * anglies junginių emisijos mažinimas visuose ekonomikos sektoriuose; * prisitaikymas prie klimato kaitos; * aplinkos apsauga ir efektyvus išteklių naudojimas; * tvaraus transporto bei infrastruktūros tinklų plėtra; Sanglaudos fondas skirtas valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP), tenkančios vienam gyventojui, yra mažesnės nei 90% ES vidurkio. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu Sanglaudos fondas teikia finansavimą projektams 15 valstybių narių: Bulgarijoje, Kroatijoje,...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Paskola, Garantijos, Kitos finansinės priemonės
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2018-10-16

Europos regiononės plėtros fondas /

European Regional Development Fund / ERDF
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) siekia sustiprinti ekonominę ir socialinę Europos Sąjungos sanglaudą bei sumažinti regionų skirtumus, todėl investicijos skiriamos sustiprinti regioninių įmonių konkurencingumą ir inovacijų vystymąsi. 2014–2020 m. laikotarpiui ERPF nustatyti du pagrindiniai tikslai: investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, kuriomis stiprinama darbo rinka ir regionų ekonomika; Europos teritorinis bendradarbiavimas, kuriuo siekiama stiprinti tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą ES. Šie tikslai atsispindi remiamoje veikloje: naujovės ir tyrimai; Informacinės ir ryšių technologijos;...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Kitos finansinės priemonės
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2020-02-06

Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“ /

EUREKA programme / EUREKA
Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“ yra Europos valstybių tinklas, kurio tikslai: * remti orientuotą į rinką mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą visose šiuolaikinėse technologijų srityse; * didinti Europos valstybių konkurencingumą; * gerinti gaminių, procesų ir paslaugų kokybę; * stiprinti daugiašalį bendradarbiavimą, įtraukiant įmones ir mokslinių tyrimų institucijas. Tikslų siekiama skatinant didėjantį pramonės ir mokslo bendradarbiavimą, vykdant projektus, kuriuose kuriami konkurencingi pasaulinėje rinkoje, pažangiausiomis technologijomis paremti gaminiai, procesai ir paslaugos. Eureka programoje galima dalyvauti ir...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2018-10-16

Europos Komisijos priemonė, prisidedanti prie stabilumo ir taikos /

Instrument contributing to Stability and Peace / ICSP
Priemonė prisidedanti prie stabilumo ir taikos (ICSP), teikia tiesioginę paramą ES išorės politikoje, didindama efektyvumą ir nuoseklumą Europos Sąjungos veiksmuose. Priemonė įsteigta 2014 m. ir pakeitė ankstesnį EK Stabilumo instrumentą (IfS) Ši priemonė skiria dėmesį krizėms, konfliktų prevencijai, taikos kūrimui, pasirengimui krizių metu ir sprendžiant pasaulio bei tarpregionines grėsmes. Tikslai: * greitas reagavimas į politinius konfliktus, stichines nelaimes, humanitarinę pagalbą, Europos saugumo ir gynybos intervencijos klausimais; * sustiprinti ES pajėgumus krizių pasirengimo, konfliktų prevencijos, taikos kūrimo ir bendradarbiavimo su tarptautinėmis, regioninėmis ir...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-10-23

Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas. /

EU Aid Volunteers
Pagrindinis tikslas- stiprinti ES gebėjimus teikti poreikiais pagrįstą humanitarinę paramą, siunčiant profesionaliai apmokytus savanorius ten, kur nukentėjusiems žmonėms reikalinga tiesioginė pagalba. Tikslai ir finansavimo kryptys: * Prisidėti prie susidorojimo su iškilusiomis rizikomis valdymo, pažeidžiamose ir nuo stichinių nelaimių ar kitokių krizių nukentėjusiose šalyse. Vykdomi veiksmai : krizių prevencija, pasirengimas, atstatymo veiklos iškilus krizėms, išankstinio perspėjimo sistemų kūrimas. * Teikti techninę paramą ir stiprinti su krizėmis dirbančių organizacijų gebėjimus tie pagalbą priimančiose tiek pagalba siunčiančiose šalyse. * Vykdyti mokymų programas, įskaitant...
Atrankos būdas Konkursas, Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-10-23

Europos kaiminystės priemonė /

European Neighbourhood Instrument / ENI
Europos kaimynystės priemonės (EKP) tikslas – sudaryti galimybę ES plėtoti veiksmingesnę partnerystę su kaimyninėmis šalimis. Tai santykių su Europos Sąjungos išorės partneriais Rytuose ir Pietuose politikos įrankis, kuriuo siekiama gerovės, saugumo ir stabilumo ES kaimynystėje per įgyvendinamus specifinius politinius ir ekonominius susitarimus, taip pat plėtojant daugiašalį bendradarbiavimą. EKP strateginiai tikslai: * parama demokratijos kūrimui, pilietinės visuomenės stiprinimui ir žmogaus teisių užtikrinimui; * perėjimas prie rinkos ekonomikos ir jos palaikymas; * darnaus vystymosi ir bendrų politikos interesų skatinimas (kova su terorizmu, konfliktų sprendimas,...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2018-10-23

Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė /

European Instrument for Democracy & Human Rights / EIDHR
Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės pagrindinis tikslas ir paskirtis – teikti daugiau paramos visuomenės vystymuisi, atsižvelgiant į tarptautinių ir regioninių žmogaus teisių apsaugos mechanizmus. Parama yra teikiama vykdant rinkimų stebėjimo programas, tikrinant rekomendacijas ir bandant pagerinti demokratijos bei rinkimų procesus. Konkretūs tikslai: * stipresnis pilietinės visuomenės vaidmens formulavimas, įskaitant bendradarbiavimą tarp vietos valdžios ir atitinkamų valstybės institucijų; * didesnis dėmesys socialinių mažumų grupėms (nacionalinių, etninių, religinių, lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų ir t.t.); * didesnis dėmesys ekonominėms ir...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-10-23

Partnerystės instrumentas /

The Partnership Instrument for Cooperation with Third Countries / PI
Partnerystės instrumentas (PI) yra pagrindinė programa skirta ES išorės veiksmams. Pagrindiniai tikslai: - Įgyvendinti ES dvišalių, regioninių ar daugiašalių santykių vystymo strategijas su trečiosiomis šalimis, užtikrinant bendrus sprendimus kaip atsaką iškylantiems globaliems iššūkiams (pvz. klimato kaita, aplinkosauga, energetika); * Įgyvendinti programos „Europa 2020“ tarptautinius aspektus; * Skatinti konkrečius ES ekonominės diplomatijos aspektus, siekiant gerinti prieigą prie trečiųjų šalių rinkų, skatinant prekybą, investicijas ir verslo galimybes Europos bendrovėms; * Parama viešajai diplomatijai, žmonių tarpusavio ryšiams, akademinio bendradarbiavimo ir informacinei...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-10-23

Europos Infrastruktūros tinklų priemonė /

Connecting Europe Facility / CEF
Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) finansuoja projektus, užpildančius trūkstamas grandis tarp Europos energijos, transporto sričių ir skaitmeninių šaltinių. Tai pagrindinė finansinė priemonė, kuri palaiko ES investicijas į transporto (Transeuropiniai transporto tinklai, TEN-T), energetikos (Transeuropiniai energetikos tinklai, TEN-E) ir plačiajuostį ryšį bei informacines ir komunikacijos technologijas (ICT). Tikslas – Europos ekonomiką padaryti „žalesnę“ skatinant ekologiškesnio transporto režimus, itin greito plačiajuosčio interneto ryšį ir palengvinant atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimą laikantis strategijos „Europa 2020“ nuostatų 2014-2020 m. priemonės...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Paskola, Garantijos
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-10-23
Viso įrašų: 53
Rodyti po:
1 2 3 4 ... 6 »
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05