Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Lietuvių fondas /

Lithuanian foundation / LF
Lietuvių Fondas yra JAV Ilinojaus valstijoje įregistruota pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Lietuvių Fondo nariai savo įnašais ir palikimais yra suformavę pagrindinį Lietuvių Fondo kapitalą. Fondas investuoja savo pagrindinį kapitalą į akcijas, bendrovių obligacijas, indėlius ir nekilnojamąjį turtą. Iš šių investicijų gaunamas pelnas yra skiriamas lietuviškai veiklai remti ir įgyvendinti Lietuvių Fondo tikslus. Pagrindinis Lietuvių Fondo tikslas – remti projektus bei veiklą, padedančią išlaikyti lietuviškąjį paveldą ir...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2021-07-28

Pasirengimo narystei paramos priemonė /

Pre-accession assistance programme / IPA III
Teikiant pasirengimo narystei paramą remiamos ES šalių kandidačių ir potencialių kandidačių pastangos priimti ir įgyvendinti pagrindines politines, institucines, socialines ir ekonomines reformas, siekiant laikytis ES vertybių ir laipsniškai prisiderinti prie ES taisyklių, standartų ir politikos. Pažanga rengiantis narystei priklauso nuo to, kaip kiekviena paraišką pateikusi valstybė laikosi Sąjungos vertybių, ir nuo jos gebėjimo įgyvendinti būtinas reformas, kad suderintų savo politinių, institucinių, teisinių, administracinių ir ekonominių sistemų veikimą su Sąjungoje taikomomis taisyklėmis, standartais, politika ir praktika. Bendras biudžetas -14,16 mln. EUR
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Garantijos, Kitos finansinės priemonės, Viešieji pirkimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2021-07-28

EIB viešojo sektoriaus paskolų priemonė /

The Public Sector Loan Facility / PSLF
Viešojo sektoriaus paskolų priemonė yra trečiasis teisingo perėjimo mechanizmo ramstis. Ji sujungs 1,5 mlrd. EUR dotacijų, finansuojamų iš ES biudžeto ir 10 mlrd. EUR paskolų iš Europos investicijų banko (EIB), kad būtų sutelkta 25–30 mlrd. kurios atlieptų tesingos pertvarkos teritorijų vystymosi poreikius. Priemonė ateityje gali būti išplėsta ir pritraukta daugiau finansinių partnerių be EIB. Ši priemonė bus skirta tik viešiesiems subjektams, teikiant paramą projektams, kurie nesudaro pakankamai nuosavų išteklių, kad būtų galima finansuoti komerciškai. Tikimasi, kad į projektus bus įtrauktos investicijos į visų rūšių viešąją infrastruktūrą, pavyzdžiui, energetikos ir transporto,...
Atrankos būdas Konkursas, Kita
Finansavimo forma Dotacija, Paskola
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2021-07-28

Vidaus saugumo fondas /

Internal security fund / ISF
Naujasis Vidaus sienų fondas (VSF) yra finansavimo priemonė, kuri turėtų padėti užtikrinti aukšto lygio saugumą Sąjungoje, visų pirma kovojant su terorizmu ir radikalizacija, organizuotu nusikalstamumu ir kibernetiniais nusikaltimais, padedant nusikaltimų aukoms ir jas apsaugant. Pagrindiniai tikslai: - aktyviau keistis informacija tarp ES teisėsaugos institucijų; - intensyvinti tarpvalstybines bendras operacijas; - stiprinti kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos užtikrinimo pajėgumus Siekiant užtikrinti geresnį ir labiau integruotą ES išorės sienų valdymą, Sienų valdymo ir vizų priemonė buvo perkelta iš Vidaus saugumo fondo į naująjį Integruotą sienų valdymo fondą. Naujasis...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Viešieji pirkimai, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2021-07-28

Paveldotvarkos programa /

Heritage management programme
Nacionalinė programa, pagal kurią iš valstybės biudžeto lėšų yra finansuojami valstybės saugomų ir kitų kultūros paveldo objektų, kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių valstybės saugomo kultūros paveldo objekto ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbai. Programos finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Bendras 2021-23 m. paveldotvarkos programų, skirtų sakralinio kultūros paveldo ir nesakralinio kultūros paveldo objektų tvarkybai biudžetas yra apie 16 mln EUR
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2023
Atnaujinta 2021-07-28

Vidurinės Azijos teisės viršenybės programa /

Central Asia Rule of Law / CA TAEC
Europos Sąjunga skyrė finansavimą šiai programai, kurią pagal delegavimo sutartį įgyvenins Europos Taryba nuo 2020 iki 2023 metų. Jos tikslas - sukurti bendrą ES ir Centrinės Azijos valstybių teisinę erdvę, stiprinti žmogaus teisių apsaugą, remti kovoti su korupcija ir skatinti skaidrumą bei kovą su ekonominiais nusikaltimais. Tai apims teisėsaugos ir kitų pareigūnų švietimą, siekiant pagerinti vyriausybinių įstaigų darbą. Programos biudžetas - 4,189 mln. EUR
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Priemonės metai 2021-2024
Atnaujinta 2021-07-28

Teisingos pertvarkos fondas /

Just Transition Fund / JTF
Teisingos pertvarkos fondas (TPF) yra vienas iš Teisingos pertvarkos mechanizmo, skirto perėjimui prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, elementų. TPF tikslas – sušvelninti neigiamą su klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius darbuotojus. TPF remiamais veiksmais bus tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos poveikio mažinimo finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą bei švelninant neigiamą poveikį užimtumui. Valstybėms narėms, kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės, kurių turės būti laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės prisitaikyti dėl...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Apdovanojimai
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2023
Atnaujinta 2021-07-28

Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programa /

Ignalina Nuclear Decommissioning Assistance programme / INPP
Ignalinos programa siekiama padėti Lietuvai spręsti su Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimu susijusius radiacinės saugos uždavinius. IAE yra du didelės galios kanalinio tipo reaktoriai (RBMK-1500), tokie pat, kaip Černobylyje. Nutraukiant šios elektrinės eksploatavimą prisidedama prie didesnės branduolinės saugos regione ir visoje ES. Programos tikslas – pagal eksploatavimo nutraukimo planą išmontuoti ir deaktyvuoti Ignalinos įrenginius ir reaktorių šachtas, tęsti eksploatavimo nutraukimo saugaus valdymo ir likusių atliekų saugaus tvarkymo darbus ir skleisti sukauptas žinias ES suinteresuotosioms šalims. EK Siūlomas Lietuvos biudžetas - 552 mln. EUR
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2027
Atnaujinta 2021-07-28

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė /

Recovery and Resilience Facility / RRF
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (RRF) yra pagrindinė bendro „Next Generation EU“ ekonomikos atsigavimo ir pasirengimo ateities iššūkiams programos dalis, remianti reformas ir investicijas valstybėse narėse. RRF lėšomis bus teikiamos paskolos ir dotacijos valstybių narių vykdomoms reformoms ir investicijoms remti. Tikslas - sušvelninti koronaviruso pandemijos ekonominį ir socialinį poveikį ir padaryti Europos ekonomiką bei visuomenę tvaresnę, atsparesnę ir geriau pasirengusią ekologiškų ir skaitmeninių perėjimų iššūkiams ir galimybėms. Priemonė įsigaliojo nuo 2021.02.19 Bendras biudžetas - 672,5 mlrd. EUR Lietuvai numatyta 2,225 mlrd. EUR. Investicijos...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija, Paskola
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Priemonės metai 2021-2026
Atnaujinta 2021-07-28

ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centro finansavimas /

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
ES ir Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras vykdo verslo rėmimo veiklą, pavyzdžiui, vadovų mokymo kursus, grupių misijas, informacinius seminarus, tyrimus, studentų įdarbinimo programas, verslo forumą, informacijos ir pagalbos tarnybą, taip pat įvairias kitas paslaugas, skirtas padėti suburti Europos ir Japonijos verslininkus. Centro misija: - skatinti visų formų Japonijos ir ES pramonės, prekybos ir investicijų bendradarbiavimą; - stiprinti Europos ir Japonijos pramonės sistemų technologines galimybes ir konkurencingumą. ES ir Japonijos centras vykdo savo veiklą atsižvelgdamas į Japonijos ir ES valdžios institucijų prioritetus ir pramonės poreikius.
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2021-07-28
Viso įrašų: 50
Rodyti po:
1 2 3 4 5 »
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05